Select Page
Свечено доделување на свидетелствата на учениците од IX одделение за завршено основно образование

Свечено доделување на свидетелствата на учениците од IX одделение за завршено основно образование

Денес во ООУ „Дебрца“ се одржа свечено деделување на свидетелствата на учениците од IX одделение за завршено основно образование.

Градоначалникот  Зоран Ногачески На сите полуматуранти им го честита завршувањето на основното образование и им посака многу успех во понатамошното образование.

На настанот, на ученикот Мартина Цветаноска во име на општина Дебрца, и додели плакета за првенец на генерација, а на учениците Јована Тодороска, Никола Дукоски, Елисавета Крцоска и Климент Бујароски плакети за пофалени ученици на генерација.

На првенецот на генерација и на пофалените ученици општината доделува и парични награди.

И оваа година општината на сите полуматуранти ќе им додели еднократна финансиска поддршка од по 5.000 денари.

Парични награди ќе им бидат доделени и на сите ученици кои учествуваа и остварија посебни резултати на општинските, регионалните и државните натпревари.

Како општина остануваме посветени на поддршката на сите ученици, а посебно на учениците кои покажале одлични и особени резултати во образовниот процес.

 

Активности за тампонирање на локални патишта во селата Издеглавје и Сливово

Активности за тампонирање на локални патишта во селата Издеглавје и Сливово

Во село  Издеглавје се извршени активности за тампонирање со гребен асфалт на патот до црквата “Св.Димитрија”, во должина од 1 км по барање на жителте на село Издеглавје.

 

По завршувањето на тампонирањето со гребен асфалт на патот до црквата “Св Димитрија”,село Издеглавје денес продолживме со тампонирање на патот до црквата “Св.Атанасије”,село Сливово,со што ќе се обезбеди полесен пристап на граѓаните до црквата и селските гробишта.

Тампонирањето го врши фирмата “Бис” Охрид,а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година.

 

 

ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

ИЗМЕНА Бр. 1

на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП)

– Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Идентификациски бр. на ППП:MK-MOF-CW-NCB-007/2-24

Издадена на ден: 10 Јуни 2024

До сите потенцијални понудувачи и до сите фирми што го имаат преземено

тендерскиот документ

  

Почитувани,

 Во врска со наведената набавка и согласно објавениот Повик за поднесување на понуди (ППП) за набавка на горенаведените градежни работи, како и согласно Сегмент I –      Инструкции за Понудувачите (ИП)клаузулитеИП 8 ИП 22.1  и ИП 25.1, Ве информираме дека деловите од тендерската документација се изменуваат како што следува:

 1. Соодветнитеделови од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификацијаод ППП – се менуваат и гласат:

 

 

3. Финансиска состојба
 
3.1 Финансиски средства (i) Понудувачот мора да демонстрира пристап или расположливост на финансиски средства како што се ликвидни средства, необременети  тековни  средства, кредитни линии или други финансиски средства (освен авансни  плаќања од договорот) доволни за да ги исполни следните услови за паричен тек: 10.000.000,00 МКД за предметниот договор нето од другите обврски на Понудувачот. Мора да ги исполни условите

 

 

 

 

 

Мора да ги исполни условите

 

Нема примена

 

 

Нема примена

 

 

Образец FIN – 3.1, со прилози
  (ii) Понудувачот исто така треба да покаже, до степен  задоволителен за Работодавачот,  дека има доволно финансиски извори за потребните парични текови во однос на обврските од тековните и идни договори. Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Нема примена
  (iii) Треба да се поднесе   ревидиран биланс на состојба, или, доколку тоа не е потребно согласно законите на земјата на Понудувачот, друг финансиски извештај којшто ќе биде прифатлив за Работодавачот, кој ќе се однесува на  последните 5 години (2019,2020,2021, 2022и 2023) со што ќе се прикаже  моменталната финансиска стабилност на Понудувачот и неговата потенцијална долгорочна профитабилност Мора да ги исполни условите Нема примена Мора да ги исполни условите Нема примена
3.2 Просечен годишен обрт на средства од градежни активности Минимален просечен годишен обрт на средства од градежни активности во износ од 1.500.000 ЕУР пресметан преку вкупно исплати добиени од договори кои се во тек или се завршени во последните 5 години (2019,2020,2021, 2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да исполни 30 %, од условите Мора да исполни 70 % од условите Образец FIN – 3.2

 

4. Искуство
4.1 (a) Општо градежно искуство Искуство со градежни договори во улога на изведувач, партнер во ЗВ, подизведувач или менаџер – изведувач за најмалку последните пет 5 години, почнувајќи од 1-Јуни2019 година (2019,2020,2021,2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Образец EXP – 4.1

 

4.2 (a) Специфично градежно и искуство во менаџирање на договори (i) Минимален број на  2 слични  договори наведени подолу, кои биле успешно и значително[1] извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ[2], подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите.

(i) 2договори, секој со минимална вредност од 25.000.000,00 МКД.

Сличноста на договорите се заснова на следното:

поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и реконструкција на јавно осветлување и/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли

Мора да ги исполни условите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мора да ги исполни условите[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема примена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема примена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец EXP 4.2(a)
4.2 (b)   За горенаведените и сите други договори кои биле успешно и значително  извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ , подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни  2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите, минимално градежно искуство во следните клучни активности кои се успешно завршени: поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и/или реконструкција на јавно осветлувањеи/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли Образец EXP 4.2(б)

 

 1. Соодветноделот од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација – 5. Опрема од ППП, се менува и гласи:
 2. Опрема

Понудувачот мора да прикаже дека му се достапни на користење клучните машини наведени во табелата подолу:

 

Број Вид на опрема и карактеристики Потребен минимум
1. Корпа покретна со должина L-12 м 2
2. Транспортни возила до 5 т 1
3. Комбе-сервис за товар  од 0,5 т за ел.материјали 2
4. Теренско возило 1

Понудувачот треба да обезбеди дополнителни детали за предложената опрема користејќи ги релевантните обрасци дадени во Сегмент IV.

 1. Соодветниот дел од ППП – Технички карактеристики, поглавје 9.1 Составни делови од техничката понуда, се менува и гласи:

 

Мостра од сите понудени типови ЛЕД светлински арматури. Кај мострите потребно е драјверот да биде преконфигуриран односно предспојниот уред (драјверот) да овозможува самостојно димирање, односно намалување на светлинскиот флукс.

Во фазата на евалуација на понудите, договорниот орган ќе евидентира дали понудувачот доставил мостри. Мострата од светилката, понудувачот задолжително ја доставува до крајниот рок за поднесување на понудите/ отворање на понудите и истата на неуспешните понудувачи им се враќа по завршување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка.

Заедно со мострата, понудувачот доставува фотометриски фајлови за сите светлински арматури тип 1, тип 2 и тип 3 (пример: .ies .ldtfile) во електронска форма на CD/DVD/USB медиум.

 1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), Поднесување и отворање на понуди: ИП 22.1 се менува  и гласи:

 

ИП 22.1 Само за целите за поднесување на понуди, адресата на Работодавачот е:

Општина: Дебрца

Краен рок за понесување на понуди е:

Датум: 20.06.2024

Време: 12:00 часот

Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по електронски пат.

 1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), D. Поднесување и отворање на понуди: ИП 25.1 се менува  и гласи:

 

ИП 25.1 Отворањето на понудите ќе биде на:

Адреса: Општина Дебрца, с.Белчишта

Број на кат/канцеларија: сала за состаноци

Општина: Дебрца

Држава: Македонија

Датум: 20.06.2024

Време: 12:00

 

Сите други услови и барања наведени во тендерската документација остануваат исти и непроменети.

 

Со почит,

Измена бр 1- Комисија за Евалуација

 

Комисија за евалуација

 

Сто и дванаесет години од раѓањето на истакнатиот македонски писател, Ванчо Николески

Сто и дванаесет години од раѓањето на истакнатиот македонски писател, Ванчо Николески

Ванчо Николески (Црвена Вода, Општина Дебрца, 10 јуни 1912 – Црвена Вода, Дебрца, 15 април 1980) — македонски писател, претставник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младина.

 

Ванчо Николески е роден во селото Црвена Вода -Општина Дебрца. Основно училиште завршил во родното село, гимназија во Охрид, а учителска школа во Скопје. По завршувањето на учителска школа, тој учителствувал во многу села низ Македонија. По ослободувањето на Македонија, Николески работел како новинар и уредник на весникот „Титов пионер“ и во детските емисии на Радио Скопје и Радио Битола. Од 1950 година бил член на Друштвото на писателите на Македонија. Починал во Охрид, во 1980 година.

За своето книжевно творештво, Николески бил добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои и наградите: ,, 11 Октомври ,, Климент Охридски“ и „Младо поколение“.

Неговите дела се преведени на сите југословенски јазици, а тој самиот се занимавал со преведување од српски и од руски јазик

Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата ,, Ванчо Николески “ за книга за деца и млади.

Николески спаѓа во основоположниците на македонската книжевност за деца и нејзин најистакнат претставник во периодот непосредно по Втора светска војна. Своите први поетски творби ги објавил во детскиот весник ,, Титов пионер “  Негови најпознати дела се:

 • „Македонче“ (прва збирка песни за деца на македонски јазик, 1946)
 • „Мице“ (поема, 1947)
 • „Школско ѕвонче“ (песни, 1947)
 • „Прва радост“ (песни, 1947)
 • „Бабино вретенце“ (песни, 1948)
 • „Крај огниште“ (песни, 1948)
 • „Дедови приказни“ (песни, 1950)
 • „Шарено торбиче“ (песни, 1950)
 • „Татковина“ (песни, 1950)
 • „Мое село“ (песни, 1950)
 • „Чуден свет“ (песни, 1952)
 • „Чудотворен кавал (раскази, 1952)
 • „Мојот ден“ (сликовница, 1952)
 • „Стани, Коле“ (песни, 1952)
 • „Братска дружба“ (приказни и бајки, 1953)
 • „Четиринаесет илјади ослепени“ (историска поема за времето на Цар Самоил 1954)
 • „Приказни и бајки за деца“ (1955)
 • „Чудни случки“ (раскази, 1958)
 • „Цвета смета“ (сликовница, 1960)
 • „Волшебното самарче “ (роман, 1962)
 • „Приказни од моето село“ (раскази, 1964)
 • „Гоце Делчев “ (роман, 1964)
 • „Чуден дедо“ (песни, 1964)
 • „Под виорното знаме“ (роман, 1967)
 • „Приказни од волшебната куќичка“ (раскази, 1970)
 • „Малиот ловец“ (раскази, 1970)
 • „Станко спанко“ (песни, 1972)
 • „Ѕвездени вечери“ (песни, 1973)
 • „Рачко плачко“ (песни, 1973)
 • „Крвави години“ (хроника-роман)
 • „Жива книга“ (раскази, 1978)

Општина Дебрца во негова чест во Спомен училиштето во село Црвена Вода е сместена Спомен собата на писателот Ванчо Николески со која се овозможува почитување на ликот и делото кој го остварил писателот, Ванчо Николески за Македонија како и непроценливите писателски дела и творештво со кои ја прават Општината Дебрца и селото Црвена Вода препознатливи.

Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Продолжуваме или започнуваме со годинешните планирани проекти,кои поради изборните правила беа во мирување или не можеа да започнат.

Деновиве продолживме или ќе започнеме со проектите,за кои се завршени постапките за јавни набавки.

Дел од нив се:

 1. Изградба на спортско игралиште и уредување на просторот кај споменикот во село Злести /проектот е во завршна фаза,
 2. Реконструкција на општинската зграда во село Белчишта /реконструкција на големата сала,административните простории,надворешна фасада и др.
 3. Реконструкција на објект-поранешна продавница во село Ботун/ проектот е во тек
 4. Реконструкција на кровната конструкција на Домот во село Годивје,
 5. Регулирање на канал за наводнување-одводнување во село Злести
 6. Заградување на училишниот двор во село Ботун
 7. Реконструкција на спортско игралиште во село Оровник
 8. Уредување на просторот кај чешмата во село Оровник
 9. Изградба на три канализациони краци во село Мешеишта,
 10. Набавка на нова пумпа и реновирање на стариот резервоар за водоснабдување во село Мешеишта
 11. Тампонирање на пат до црква Св.Димитрија во село Издеглавје,
 12. Тампонирање на пат до црква Св.Никола Талалеј во село Сошани
 13. Тампонирање на пат до црква Св.Атанасије, село Сливово
 14. Осветлување на светиот крст во црква Св Спас,село Велмеј
 15. Поставување на јавно осветлување на патниот правец село Требеништа-село Волино.
 16. Санација на рефлектори на спортските полигони

Во наредниот период,по завршување на тендерските постапки ќе започнеме и со други проекти.

 

Започна реконструкција на Објектот (поранешна продавница) во село Ботун

Започна реконструкција на Објектот (поранешна продавница) во село Ботун

Во тек е реконструкција на објект (поранешна продавница) во село Ботун, со реконструкцијата е предвидено промена на кров,промена на стара дрвена дограма со нова ПВЦ дограма, изградба на санитарни чворови, промена на електрична и водоводна инсталација,поставување на ново осветлување во објектот, целосно уредување на внатрешни простории и подови.

По завршување на реконструкцијата објектот се предвидува да биде издаден како деловен простор за (продавница) и дел од објектот ќе биде наменет за потребите на жителите на село Ботун за одржување на состаноци и собири.