Select Page
Повик за поднесување на понуди (ППП) Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Повик за поднесување на понуди (ППП) Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Повик за поднесување на понуди (ППП)

Градежни работи
 

Држава: Република Северна Македонија

Назив на проект:Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор

Назив на договор: Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.

Заем бр.: 9038-МК

Идентификациски бр. на ППП:MK-MOF-CW-NCB-007-23

 

  1. Република Северна Македонија обезбеди заем од Интернационалната банка за обнова и развој (ИБОР) за финансирање од Светска банка на трошоците за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор и има намера дел од добиените средства од овој Заем да ги искористи за исплата по договор за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.
  2. Општина Дебрца ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.

 

  1. Поднесувањето на понудите ќе се спроведе преку процедури за интернационално конкурентско надавање со користење на Повик за поднесување на понуди (ППП) како што е специфицирано во Упатството на Светска Банка: “Регулативи за набавка за замопримачи за ФИП” од ноември 2020 (Регулативи за набавка) и е отворен за сите Понудувачи како што е дефинирано во Регулативите за набавка.
  2. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации од Светлана КостоскаДонески и да извршат увид во тендерската документација на адреса: с.Белчишта Општина Дебрца, во период од 08:00 до 14:00 часот, но не подоцна од 15:00 часот.
  3. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на македонски јазик по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќање на неповратна такса од 3000 денари. Плаќањето ќе се изврши преку Народната Банка на Република Северна Македонија:

Банка: Народна Банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 719014062263013

Приходно конто: 725 939

По доставување на потврда за извршена уплата за тендерската документација на маил svetle87@yahoo.com целокупната документација ќе ви биде испратена по електронски пат од страна на Општината.

  1. Задоцентите понуди ќе бидат одбиени. Отворањето на понудите ќе биде јавно во присуство на овластените претставници на Понудувачите и лица кои сакаат да присуствуваат на адресата: с.Белчишта на 20.12.2023.
  2. Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од 950.000 денари.
  3. Адресата на која се упатува погоре е:

Адреса: Општина Дебрца

с.Белчишта

Поштенски број: 6344, Република Северна Македонија

Предмет: Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.

Во тек е доизградба на последната фаза од  канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3

Во тек е доизградба на последната фаза од канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3

Во село Волино во тек е последната фаза од доизградба на канализациониот систем /изградба на пумпната станица број 3 /,со што целосно ќе биде завршена изградбата на овој систем.

Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 2.831.604 денари од кои од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година, обезбедени се 2.000.000 денари, а 831.604 денари се обезбедени од буџетот на општината за 2023 година.

Во село Лешани привршува првата фаза од изградбата на уличната канализациона мрежа. Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 15.682.500 денари, а средствата се обезбедени од концесијата на ТАВ, кои Владата ги пренамени за инфраструктурни проекти во општините.

Со одлука на Владата за распределба на средства за проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Македонија на општина Дебрца се одобрени вкупно 537.644 евра неповратни / грант средства за изградба канализациона мрежа во село Требеништа,а која ќе започне во првите месеци на 2024 година.

Согласно одлуките на советот на општината до Министерството за животна средина аплицирани се и проектите- за изградба на канализациона мрежа во село Велмеј,со пречистителна станица во село Грко Поле и за доизградба на канализационата мрежа во село Мешеишта.

 

Краток видео запис од реконструкцијата на улица во село Волино 15.11.2023 година

Интензивно се работи на реконструкција на улица во село Волино

Во село Волино интензивно се работи на реконструкција на улица во должина од 1300 метри.

Проектот се реализира со средства обезбедени преку програмата за поврзување на локални патишта,а градежните работи ги изведуваат Ленди Груп Скопје и Маркоски К73 Струга.

Во прилог краток видео запис,

 

 

Проект „Натура 2000“- Белчишко блато-дом на стотици видови растенија и цицачи

Проект „Натура 2000“- Белчишко блато-дом на стотици видови растенија и цицачи

Белчишко Блато е идентификувано како потенцијално Натура 2000 подрачје.Ова добро зачувано мочуриште, со поплавени шуми и влажни пасишта, е едно од најважните во земјава. Специфично е поради различните типови на мочуришни живеалишта, особено поплавената Евелова шума. Во него живеат многу видови кои е неопходно да се заштитат.

Разговор со Богољуб Стеријовски – технички асистент на тим лидерот на „Натура 2000“

 

 

Потпишан Догoворот за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор под-проект за „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца

Потпишан Догoворот за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор под-проект за „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца

Во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор”, кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии со финансиска поддршка од Светска Банка, општина Дебрца аплицираше со под-проект за „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Дебрца, односно замена на постојните светилки од улично осветлување во населените места во Општина Дебрца”.

Општина Дебрца и Министерството за финансии го потпишаа договорот за подзаем и грант, со кој за реализација на подпроектот се обезбедуваат вкупно 31.084.976 денари, од кои 24.867.981 денари се подзаем, а 6.216.995 денари се грант.

По завршувањето на тендерската постапка,согласно правилата на Светска Банка ќе започне имплементација на овој капитален проект, со кој ќе бидат заменети вкупно 1412 постојни улични светилки во населените места во општината со нови, со современа лед технологија.