Select Page
ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

ИЗМЕНА Бр. 1

на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП)

– Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Идентификациски бр. на ППП:MK-MOF-CW-NCB-007/2-24

Издадена на ден: 10 Јуни 2024

До сите потенцијални понудувачи и до сите фирми што го имаат преземено

тендерскиот документ

  

Почитувани,

 Во врска со наведената набавка и согласно објавениот Повик за поднесување на понуди (ППП) за набавка на горенаведените градежни работи, како и согласно Сегмент I –      Инструкции за Понудувачите (ИП)клаузулитеИП 8 ИП 22.1  и ИП 25.1, Ве информираме дека деловите од тендерската документација се изменуваат како што следува:

 1. Соодветнитеделови од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификацијаод ППП – се менуваат и гласат:

 

 

3. Финансиска состојба
 
3.1 Финансиски средства (i) Понудувачот мора да демонстрира пристап или расположливост на финансиски средства како што се ликвидни средства, необременети  тековни  средства, кредитни линии или други финансиски средства (освен авансни  плаќања од договорот) доволни за да ги исполни следните услови за паричен тек: 10.000.000,00 МКД за предметниот договор нето од другите обврски на Понудувачот. Мора да ги исполни условите

 

 

 

 

 

Мора да ги исполни условите

 

Нема примена

 

 

Нема примена

 

 

Образец FIN – 3.1, со прилози
  (ii) Понудувачот исто така треба да покаже, до степен  задоволителен за Работодавачот,  дека има доволно финансиски извори за потребните парични текови во однос на обврските од тековните и идни договори. Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Нема примена
  (iii) Треба да се поднесе   ревидиран биланс на состојба, или, доколку тоа не е потребно согласно законите на земјата на Понудувачот, друг финансиски извештај којшто ќе биде прифатлив за Работодавачот, кој ќе се однесува на  последните 5 години (2019,2020,2021, 2022и 2023) со што ќе се прикаже  моменталната финансиска стабилност на Понудувачот и неговата потенцијална долгорочна профитабилност Мора да ги исполни условите Нема примена Мора да ги исполни условите Нема примена
3.2 Просечен годишен обрт на средства од градежни активности Минимален просечен годишен обрт на средства од градежни активности во износ од 1.500.000 ЕУР пресметан преку вкупно исплати добиени од договори кои се во тек или се завршени во последните 5 години (2019,2020,2021, 2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да исполни 30 %, од условите Мора да исполни 70 % од условите Образец FIN – 3.2

 

4. Искуство
4.1 (a) Општо градежно искуство Искуство со градежни договори во улога на изведувач, партнер во ЗВ, подизведувач или менаџер – изведувач за најмалку последните пет 5 години, почнувајќи од 1-Јуни2019 година (2019,2020,2021,2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Образец EXP – 4.1

 

4.2 (a) Специфично градежно и искуство во менаџирање на договори (i) Минимален број на  2 слични  договори наведени подолу, кои биле успешно и значително[1] извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ[2], подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите.

(i) 2договори, секој со минимална вредност од 25.000.000,00 МКД.

Сличноста на договорите се заснова на следното:

поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и реконструкција на јавно осветлување и/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли

Мора да ги исполни условите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мора да ги исполни условите[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема примена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема примена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец EXP 4.2(a)
4.2 (b)   За горенаведените и сите други договори кои биле успешно и значително  извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ , подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни  2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите, минимално градежно искуство во следните клучни активности кои се успешно завршени: поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и/или реконструкција на јавно осветлувањеи/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли Образец EXP 4.2(б)

 

 1. Соодветноделот од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација – 5. Опрема од ППП, се менува и гласи:
 2. Опрема

Понудувачот мора да прикаже дека му се достапни на користење клучните машини наведени во табелата подолу:

 

Број Вид на опрема и карактеристики Потребен минимум
1. Корпа покретна со должина L-12 м 2
2. Транспортни возила до 5 т 1
3. Комбе-сервис за товар  од 0,5 т за ел.материјали 2
4. Теренско возило 1

Понудувачот треба да обезбеди дополнителни детали за предложената опрема користејќи ги релевантните обрасци дадени во Сегмент IV.

 1. Соодветниот дел од ППП – Технички карактеристики, поглавје 9.1 Составни делови од техничката понуда, се менува и гласи:

 

Мостра од сите понудени типови ЛЕД светлински арматури. Кај мострите потребно е драјверот да биде преконфигуриран односно предспојниот уред (драјверот) да овозможува самостојно димирање, односно намалување на светлинскиот флукс.

Во фазата на евалуација на понудите, договорниот орган ќе евидентира дали понудувачот доставил мостри. Мострата од светилката, понудувачот задолжително ја доставува до крајниот рок за поднесување на понудите/ отворање на понудите и истата на неуспешните понудувачи им се враќа по завршување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка.

Заедно со мострата, понудувачот доставува фотометриски фајлови за сите светлински арматури тип 1, тип 2 и тип 3 (пример: .ies .ldtfile) во електронска форма на CD/DVD/USB медиум.

 1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), Поднесување и отворање на понуди: ИП 22.1 се менува  и гласи:

 

ИП 22.1 Само за целите за поднесување на понуди, адресата на Работодавачот е:

Општина: Дебрца

Краен рок за понесување на понуди е:

Датум: 20.06.2024

Време: 12:00 часот

Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по електронски пат.

 1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), D. Поднесување и отворање на понуди: ИП 25.1 се менува  и гласи:

 

ИП 25.1 Отворањето на понудите ќе биде на:

Адреса: Општина Дебрца, с.Белчишта

Број на кат/канцеларија: сала за состаноци

Општина: Дебрца

Држава: Македонија

Датум: 20.06.2024

Време: 12:00

 

Сите други услови и барања наведени во тендерската документација остануваат исти и непроменети.

 

Со почит,

Измена бр 1- Комисија за Евалуација

 

Комисија за евалуација

 

Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Продолжуваме или започнуваме со годинешните планирани проекти,кои поради изборните правила беа во мирување или не можеа да започнат.

Деновиве продолживме или ќе започнеме со проектите,за кои се завршени постапките за јавни набавки.

Дел од нив се:

 1. Изградба на спортско игралиште и уредување на просторот кај споменикот во село Злести /проектот е во завршна фаза,
 2. Реконструкција на општинската зграда во село Белчишта /реконструкција на големата сала,административните простории,надворешна фасада и др.
 3. Реконструкција на објект-поранешна продавница во село Ботун/ проектот е во тек
 4. Реконструкција на кровната конструкција на Домот во село Годивје,
 5. Регулирање на канал за наводнување-одводнување во село Злести
 6. Заградување на училишниот двор во село Ботун
 7. Реконструкција на спортско игралиште во село Оровник
 8. Уредување на просторот кај чешмата во село Оровник
 9. Изградба на три канализациони краци во село Мешеишта,
 10. Набавка на нова пумпа и реновирање на стариот резервоар за водоснабдување во село Мешеишта
 11. Тампонирање на пат до црква Св.Димитрија во село Издеглавје,
 12. Тампонирање на пат до црква Св.Никола Талалеј во село Сошани
 13. Тампонирање на пат до црква Св.Атанасије, село Сливово
 14. Осветлување на светиот крст во црква Св Спас,село Велмеј
 15. Поставување на јавно осветлување на патниот правец село Требеништа-село Волино.
 16. Санација на рефлектори на спортските полигони

Во наредниот период,по завршување на тендерските постапки ќе започнеме и со други проекти.

 

ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Повик за поднесување на понуди (ППП)-Градежни работи Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

Повик за поднесување на понуди (ППП)

Градежни работи

 

Држава: Република Северна Македонија

Назив на проект:Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор

Назив на договор: Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.

Заем бр.: 9038-МК

Идентификациски бр. на ППП:MK-MOF-CW-NCB-007/2-24

 

 1. Република Северна Македонија обезбеди заем од Интернационалната банка за обнова и развој (ИБОР) за финансирање од Светска банка на трошоците за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор и има намера дел од добиените средства од овој Заем да ги искористи за исплата по договор за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.
 2. Општина Дебрца ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.
 1. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање со користење на Повик за поднесување на понуди (ППП) како што е наведено во Правилникот за набавки на Светска банка за заемопримачи за финансирање инвестициски проекти, Набавки за финансирање инвестициски проекти, стоки, работи, неконсултантски и консултантски услуги од јули 2016 година, ревидирани во ноември 2017 и август 2018 година (Правилник за набавки) и е отворен за сите Понудувачи како што е дефинирано во Правилникот за набавки
 2. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации од Светлана Костоска Донески и да извршат увид во тендерската документација на адреса: с.Белчишта Општина Дебрца, во период од 08:00 до 14:00 часот, но не подоцна од 15:00 часот.
 3. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на македонски јазик по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќање на неповратна такса од 3000 денари. Плаќањето ќе се изврши преку Народната Банка на Република Северна Македонија:

Банка: Народна Банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 719014062263013

Приходно конто: 725 939

По доставување на потврда за извршена уплата за тендерската документација на маил svetle87@yahoo.com целокупната документација ќе ви биде испратена по електронски пат од страна на Општината.

 1. Задоцентите понуди ќе бидат одбиени. Отворањето на понудите ќе биде јавно во присуство на овластените претставници на Понудувачите и лица кои сакаат да присуствуваат на адресата: с.Белчишта на 13.06.2024
 2. Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од 950.000 денари.
 3. Адресата на која се упатува погоре е:

Адреса: Општина Дебрца

с.Белчишта

Поштенски број: 6344, Република Северна Македонија

 

Предмет: Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца.

Извршено е асфалтирање на пристапниот пат до манастирската црква “Св.Недела”,во Требеништа

Извршено е асфалтирање на пристапниот пат до манастирската црква “Св.Недела”,во Требеништа

Деновиве завршија градежните активности за изградба на пристапниот пат кој ја поврзува манастирската црква “Св.Недела”, во Требеништа со локалниот пат, односно се изврши тампонирање и асфалтирање на потегот од поштата до манастирската црква “Св.Недела”

 

Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Денес се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП) на Општина Дебрца. На работилницата е утврдено дека општина Дебрца е специфична општина, со 30 населени рурални места, со огромен потенцијал за развој на (еко) туризам.

На работилницата, покрај претставниците од Локалниот развоен тим од Општина Дебрца, учествуваа претставници од локалните училишта, жители од повеќе населени места во општината, земјоделци, пчелари, преработувачи. Заедно, се обидуваа да дадат насоки за успешен, одржлив развој на општината.

Во наредниод период од странa на преставниците SEG Holding ќе се изработи SWOT анализа каде ќе бидат вметнати сите предложени мислења на присутните.

Оваа активност се спроведува во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети“, финансирана од Швајцарската влада преку Embassy of Switzerland in North Macedonia и Министерство за локална самоуправа а ја кофинансира и спроведува UNDP MK во соработка со национални и локални партнери.

 

Предвидени капитални инвестиции за 2024 година

Предвидени капитални инвестиции за 2024 година

Се привршува еден од најголемите проекти во општина Дебрца во делот на патната инфраструктура, реконструкција на улица и плоштадот во село Волино.

Проектот е финансиран преку проектната единица на Министерството за транспорт и врски, по поднесена апликација од општината, со средства обезбедени преку Светска банка.

Дополнително, ЕВН инвестираше за каблирање на електро дистрибутивната мрежа, а Македонски Телеком за каблирање на оптички телефонски кабел.

Општината инвестираше за изведба на индивидуалните електрични приклучоци.

Благодарност до изведувачот,фирмата “Ленди Груп” Скопје, а особено голема благодарност до подизведувачот, фирмата “Маркоски 73” ДООЕЛ Струга за висококвалитетното и предвремено привршување на работите.

Благодарност и до човекот, кој е проектен творец на оваа приказна, човекот кој за жал не е повеќе со нас, но неговото дело останува засекогаш, Иван Лошкоски,дипл.инж.арх./ нека му е слава/

Во 2024 година најавуваме нови капитални инвестиции, како

ОРОВНИК

Реконструкција на спортското игралиште во училишниот двор,

Уредување на просторот кај чешмата,

Доуредување и дополнување со детски реквизити на постојното детско игралиште

Поставување на централно греење во училиштето

ГОРЕНЦИ

Асфалтирање на улици

Уредување на детско катче во центарот

Изградба на каптажа кај црква Св,Никола

ТРЕБЕНИШТА

Асфалтирање на пристапен пат- улица до црква Св.Недела

Изградба на канализациона мрежа / прва фаза

Поставување на фотонапонска централа кај пумпна станица

ВОЛИНО

Доуредување на детско игралиште и паркот во центарот на селото,

Санација на трибина на спортско игралиште

МЕШЕИШТА

Набавка на нова пумпа за водоснабдување и санација на стариот резервоар

Поставување на фотонапонска централа кај пумпна станица

Асфалтирање на улици

Доизградба на канализационата мрежа

БОТУН

Реконструкција и адаптација на објект на месна заедница-поранешната селска продавница

БЕЛЧИШТА

Реконструкција на административна зграда на општината / 2 фаза,

Уредување-бетонирање на речното корито во центарот на селото

Уредување на детско игралиште во училишниот двор

ЛЕШАНИ

Асфалтирање на улици

Изградба на фекална канализација/ 2 фаза

ВЕЛМЕЈ

Асфалтирање на улица и одбојкарското игралиште

Осветлување на Крстот во црквата Св.Спас

ЗЛЕСТИ

Уредување на центарот и изградба на спортско игралиште,

Уредување на канал за наводнување

ГОДИВЈЕ

Реконструкција на кровна конструкција на задружен дом

Уредување-бекатонирање на просторот кај црква Св.Вартоломеј

ЛАКТИЊЕ

Асфалтирање на центарот и улица

ПЕСОЧАНИ

Асфалтирање на улица

Уредување на надворешна фасада на поранешната училишна зграда

ИЗДЕГЛАВЈЕ

Тампонирање со гребен асфалт на пат до црква Св.Димитрија

ОЗДОЛЕНИ

Асфалтирање на улица

СОШАНИ

Тампонирање на пат до црква Св.Никола

СЛАТИНО

Асфалтирање на улички

ДОЛНО СРЕДОРЕЧЕ

Рехабилитација на дел од патот до селото

КЛИМЕШТАНИ

Санација на објект на месна заедница

НОВО СЕЛО

Асфалтирање на улички

СЛИВОВО

Тампонирање на пат до црква Св.Атанасиј