Select Page
Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

Продолжуваме или започнуваме со годинешните планирани проекти,кои поради изборните правила беа во мирување или не можеа да започнат.

Деновиве продолживме или ќе започнеме со проектите,за кои се завршени постапките за јавни набавки.

Дел од нив се:

 1. Изградба на спортско игралиште и уредување на просторот кај споменикот во село Злести /проектот е во завршна фаза,
 2. Реконструкција на општинската зграда во село Белчишта /реконструкција на големата сала,административните простории,надворешна фасада и др.
 3. Реконструкција на објект-поранешна продавница во село Ботун/ проектот е во тек
 4. Реконструкција на кровната конструкција на Домот во село Годивје,
 5. Регулирање на канал за наводнување-одводнување во село Злести
 6. Заградување на училишниот двор во село Ботун
 7. Реконструкција на спортско игралиште во село Оровник
 8. Уредување на просторот кај чешмата во село Оровник
 9. Изградба на три канализациони краци во село Мешеишта,
 10. Набавка на нова пумпа и реновирање на стариот резервоар за водоснабдување во село Мешеишта
 11. Тампонирање на пат до црква Св.Димитрија во село Издеглавје,
 12. Тампонирање на пат до црква Св.Никола Талалеј во село Сошани
 13. Тампонирање на пат до црква Св.Атанасије, село Сливово
 14. Осветлување на светиот крст во црква Св Спас,село Велмеј
 15. Поставување на јавно осветлување на патниот правец село Требеништа-село Волино.
 16. Санација на рефлектори на спортските полигони

Во наредниот период,по завршување на тендерските постапки ќе започнеме и со други проекти.

 

Генералка Викенд со учениците на ООУ ,,Дебрца” вработените во Општина Дебрца и ЈКП Дебрца

Генералка Викенд со учениците на ООУ ,,Дебрца” вработените во Општина Дебрца и ЈКП Дебрца

Општина Дебрца, ЈКП ,Дебрца” и ООУ ,,Дебрца”  успешно ја спроведоа акцијата ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД,  за собирање и чистење на отпад Во организација на “МЕН EНД МАУНТЕН.

Aкција  се одржа во Училишниот двор на  ООУ,, Дебрца”- село Мешеишта, група составена од Учениците на ООУ,, Дебрца” Наставниците техничкиот пероснал на ООУ,,Дебрца” и Дел од Аминистрацијата  на Општина Дебрца  заеднички пристапија  на  чистење на главната улица од влезот на село Мешеишта, полигонот за спорт, училишниот двор како и паркот пред училишниот двор на ООУ ,, Дебрца”.

Учениците соодветно го собираа одпадот со што воедно се запознаа и со можностите за негова селекција.

Собраниот одпад е соодветно складиран и истиот ќе биде подигнат од страна на ЈКП ,, Дебрца “ и соодветно депониран.

Општината и понаката ќе ги подржува ваквите акции бидеќи Грижата за животната средина е наша обврска !!!.

 

 

Општина Дебрца, ООУ ,,Дебрца” и ЈКП ,,Дебрца”ќе бидат дел од акцијата Генералка викенд

Општина Дебрца, ООУ ,,Дебрца” и ЈКП ,,Дебрца”ќе бидат дел од акцијата Генералка викенд

Општина Дебрца, ЈКП ,Дебрца” и ООУ ,,Дебрца” ќе бидат дел од  акцијата   за собирање и чистење на отпад  Во организација на “МЕН EНД МАУНТЕН”, Заедно со Пивара Скопје и ПАКОМАК, со поддршка од Нула Отпад.

Aкција  ќе започне на 17.05.2024 година  во 10:00 часот  во село Мешеишта ќе се собира отпад пред Училишниот двор на  ООУ,, Дебрца”и пред  Административната зграда на ЈКП Дебрца како и ќе се изврши собирање на отпад на главната улица која  води до Училишната зграда.

Групите ќе бидат составени од Учениците на ООУ,, Дебрца” Наставниците, техничкиот пероснал на ООУ,,Дебрца” и Дел од Администрацијата  на Општина Дебрца.

 

Собраниот отпад ќе биде подигнат од страна на ЈКП ,, Дебрца “ и соодветно депониран.

Одбележан 22-Април Меѓународниот ден на планетата Земја

Одбележан 22-Април Меѓународниот ден на планетата Земја

Денес во ООУ,, Дебрца” с.Белчишта претставниците на Здружението за екологија и туризам  ,,Екотуризам 2016” во соработка со Општина Дебрца и учениците  на ООУ,, Дебрца” го Одбележаа 22-Април Меѓународниот ден или Денот на планетата Земја, со учениците се одржа едукативна работилница  посветена на како ,,Планетата против пластиката”.

Учениците се запознаа за можностите кои произлегуваат од користење на пластиката но и за нејзините лоши особини кои ја загадуваат природата и животната средина.

Се едуцираа за  начинот на собриање и рециклирање на пластиката и нејзина употреба а не одлагање во природата и одлагање на депонии каде е потребно долг временски период како истата би изчезнала.

Едукативните работилници за заштита на животната средина се практика која  ја спроведува општината во изминатиот период.

Одржни се голем број на едукации за подигнување на свесноста на жителите и учениците од најмала воздраст да ја штитат животната средина.

Општината на 17-ти Мај ќе спроведе еколошка Акција со учениците на ООУ,,Дебрца” с.Мешеишта каде во акцијата ќе биде опфатено селото Мешеишта каде ќе се изврши чистење на центарот и околу училишната зграда.

Да ја штитиме планетата земја бидејќи Резервна Немаме !

Одбележан Меѓународниот ден на Шумите, денот на пролетта и екологијата 21-март со учениците на ООУ,,Дебрца”

Одбележан Меѓународниот ден на Шумите, денот на пролетта и екологијата 21-март со учениците на ООУ,,Дебрца”

Денес во присуство на учениците на ООУ,,Дебрца” село Белчишта,Наставниот кадар,претставниците на Здружението за екологија и туризам  ,,Екотуризам 2016” и Градоначалникот на Општината  го одбележаа Меѓународниот ден на Шумите и денот на пролета 21-март, со засадување на дрвца во кругот на ООУ ,,Дебрца”-Село Белчишта. Засадени се дрвца од видот на автохтона круша како и од видот на Гинкото ( Ginkgo biloba) е дрво кое е единствениот жив претставник на родот гинко.  Гинкото потекнува од пред 225 милиони години, а во леденото време тоа успеало да преживее само во одредени места и  се одликува со голема отпорност на екстремни услови, истото ќе се користи за едукативни цели на учениците со  неговите каратеристики.

Меѓународниот ден на шумите  се слави насекаде низ светот секоја година на 21 Март на меѓународно ниво, со цел да се зголеми јавната свест меѓу заедниците за вредностите, значењето и придонесот на шумите за да се балансира животниот циклус на земјата.

Шумите се суштински дел од животот на Земјата. Тие секогаш ги исполнуваат барањата на човечките суштества преку обезбедување сенка, засолниште, освежување вклучувајќи чист воздух и вода. Во современиот свет на растечка глобална популација се зголемуваат барањата на шумските производи, така што шумите се изложени на голем ризик од уништување и деградација

Шумите се сложена жива заедница на дрвја која обезбедува дом и засолниште за голем број на животни, а почвата под неа го населуваат разновидноста на без’рбетници, габи и бактерии кои играат значајна улога во балансирањето на циклусот на хранливи материи во почвата и во шумата.

Целта на оваа активност е да се подигне свеста за значењето на природата и важноста на шумите и нивната заштита.

 

“Кај ќе најдеш згодно место

Ти дрво засади,

дрвото е благородно,

тоа ќе те награди “

 

 

 

Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Денес се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП) на Општина Дебрца. На работилницата е утврдено дека општина Дебрца е специфична општина, со 30 населени рурални места, со огромен потенцијал за развој на (еко) туризам.

На работилницата, покрај претставниците од Локалниот развоен тим од Општина Дебрца, учествуваа претставници од локалните училишта, жители од повеќе населени места во општината, земјоделци, пчелари, преработувачи. Заедно, се обидуваа да дадат насоки за успешен, одржлив развој на општината.

Во наредниод период од странa на преставниците SEG Holding ќе се изработи SWOT анализа каде ќе бидат вметнати сите предложени мислења на присутните.

Оваа активност се спроведува во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети“, финансирана од Швајцарската влада преку Embassy of Switzerland in North Macedonia и Министерство за локална самоуправа а ја кофинансира и спроведува UNDP MK во соработка со национални и локални партнери.