Select Page
Промовирана хидрогеолошка студија Студијата за Белчишкото Блато

Промовирана хидрогеолошка студија Студијата за Белчишкото Блато

Во просториите на Општина Дебрца, денес беше промовирана студијата за хидрогеолошките карактеристики на Белчишко Блато (Сини Вирој).

Оваа студија е прва од ваков вид за овој локалитет и околниот регион, а издавач е Здружението за екологија и туризам „ЕКОТУРИЗАМ 2016“, Охрид. Во изработката беа вклучени искусни хидрогеолози и тимот од здружението.

Хидрогеолошка студија

Градоначалникот Зоран Ногачески, заедно со претставниците од „Екотуризам“, Ѓоко Зороски и Гоце Колески, на денешната промоција го нагласија значењето на оваа студија, според која блатото е хидрографски објект од стратешко значење за општината и поширокиот регион.

Во услови кога светот се бори со климатски промени и кризи за вода, Белчишко Блато има постојана издашност од 2-3 m3/sвода, што теоретски е доволно за водоснабдување на град со околу 400.000 жители.

Студијата ги дефинира хидрогеолошките карактеристики на теренот на поширокиот простор на блатото со вкупна површина од околу 100 km2. Taa дава предлог за воспоставување мониторинг на квантитативни и квалитативни карактеристики на подземните и површинските води. Исто така изработени се и карта на ранливост на подземни води и карта на ризик од загадување на подземни води, кои треба да се земат во предвид во идниот развој и просторно планирање на регионот.

Хидрогеолошка студија

Студијата е дел од активностите кои „ЕКОТУРИЗАМ 2016“ Охрид ги спроведува во процесот на прогласување на блатото кој е во тек, а е достапна и на англиски јазик.

Извршени се бројни научни и едукативни активности, а процесот ќе биде крунисан со добивање статус на блатото заштитено подрачје со категорија – Парк на природата.

Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато

Покана за обука при заштита, зачувување и можности за зелени бизниси – Белчишко Блато

 проект „Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локалните чинители

Обука – модул 1: БЕЛЧИШКО БЛАТО – ЗАШТИТА, ЗАЧУВУВАЊЕ И МОЖНОСТИ ЗА ЗЕЛЕНИ БИЗНИСИ

Општина Дебрца, 4 август (четврток) 2022 г.

 

Агенда

11.00 – 11.05 ч.  Вовед во обуката, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам „Екотуризам 2016“, Охрид  и  обраќање на Зоран Ногачески, градоначалник на Општина Дебрца

11.05 – 11.20 ч.  Презентација на наодите од истражувањето на рибната фауна од Белчишко Блато (2020-2021 г.) во рамките на проектот, проф. д-р Трајче Талевски, Хидробиолошки Институт, Охрид

11.20 – 11.40 ч.  Закани за рибната фауна и предлог мерки за зачувување и заштита на рибната фауна од Белчишко Блато, проф. д-р Трајче Талевски, Хидробиолошки Институт, Охрид

11.40 – 12.15 ч.  Можности за зелени бизниси – одгледување печурки, Сашко Тодоров, дипл. биолог

12.15 – 13.00 Можности за зелени бизниси – биолошки методи за обезбедување повеќе храна и заштита од штетници, Сашко Тодоров, дипл. биолог

13.00 – 13.30 Отворена дискусија

13.30 Ручек

 

*Обуката е во рамките на проектот „Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локалните чинители“, кој започна на 1 јуни 2020 г. и ќе трае до 31 август 2022 г. Целта на проектот е изработка на студија за валоризација на природните и социо-економските вредности на блатото за прогласување на блатото за заштитено подрачје, теренски истражувања и јакнење на свеста на локалното население за придобивките и значењето на блатото. Проектот е финансиран од Партнерскиот фонд за критични екосистеми (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) –  кои го препознаа блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата на нашата држава.

Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

ОБЈАВА

Врз основа на член 86 став 1 и член 90 став 4 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 44/2015, 129/2015 и 39/2016) и член 4 од Правилникот за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оценка на влијанието на проектот врз животната средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 33/2006), се известува јавноста дека Комисијата формирана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на извештајот за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито за потребите на општина Дебрца со бр. 11-3231/2 од 25.05.2022 година  изготви

                                                                                       И З В Е Ш Т А Ј

за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

 

Контакт лица:

Инвеститор општина Дебрца, Игор Мартиноски

е-маил: igormartinoski@yahoo.com

тел: 070 667 930

 

Министерство за животна средина и просторнио планирање

Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

 

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина

Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

тел: 076455460;

е-маил: a.petkovski@moepp.gov.mk

 

3.Краток опис на предложениот проект:

Со проектот се предвидува реставрирање на природното речно корито на река Сатеска со цел пренасочување на повторуваниот протек од 15m³/s во природното корито кое се влева во Црн Дрим.Должината на потегот на кој што ќе се изведува проектот изнесува околу 8km.

 

4.Дополнителни информации можат да се добијат во Секторот за комуникација со јавноста ул. “III Македонска бригада” бр.10а тел. 02 3 215 503 и Управа за животна средина зграда на Плоштад Пресвета Богородица бр. 3 и  тел. 3 251 424 при Министерството за животна средина и просторно планирање како и на веб страницата на министерствoто, www.moepp.gov.mk

Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување

Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување

Четврток и петок (5-6- Мај) во новите простории од “Изложбениот центар на Белчишкото блато” во с.Белчишта ќе се одржи работилницата во рамките на проектот „Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локалните чинители“, кој започна на 1 јуни 2020 г. и ќе трае до 31 мај 2022г. Целта на проектот е изработка на студија за валоризација на природните и социо-економските
вредности на блатото за прогласување на блатото за заштитено подрачје, теренски истражувања и
јакнење на свеста на локалното население за придобивките и значењето на блатото. Проектот е
финансиран од Критичниот еколошки партнерски фонд (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) –
кои го препознаа блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата на нашата
држава.

Агенда за 5 мај (четврток)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид и обраќање од претставник од Општина Дебрца
10.35 – 10.55 ч. Остварување на заштитата на живеалиштата и екосистемите: состојби на
зачуваност, мерки за зачувување и заштита, еколошки значајни подрачја
10.55 – 11.15 ч. Категоризација на заштитени подрачја
11.15 – 11.35 ч. Начин на прогласување на заштитено подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска

Агенда за 6 мај (петок)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид
10.35 – 10.55 ч. Планови за управување со заштитени подрачја
10.55 – 11.15 ч. Режим на заштита на заштитени подрачја: зонирање
11.15 – 11.35 ч. Должности на сопствениците, односно корисниците кон заштитеното
подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска

Се одржа состанок за ажурирање/ре-формирање на билатералното тело за управување од регионот на Охридското Езеро- УНЕСКО помеѓу Македонија и Албанија.

Се одржа состанок за ажурирање/ре-формирање на билатералното тело за управување од регионот на Охридското Езеро- УНЕСКО помеѓу Македонија и Албанија.

Вчера, во Тушемиште, Поградец, Република Албанија градоначалникот на општина Дебрца, Зоран Ногачески присуствуваше на билатералниот состанок за ажурирање/ре-формирање на билатералното тело за управување од регионот на Охридското Езеро- УНЕСКО Светско Наследство помеѓу Македонија и Албанија.
На состанокот присуствуваа министрите за култура и животна средина од двете земји, градоначалниците на четирите општини ( Охрид, Струга, Дебрца и Поградец ) и експерти кои директно работат во процесот на заштита на природното и културното наследство на Охридскиот регион-УНЕСКО Светско Наследство.
Главната работа која произлезе од состанокот е договор од двете страни да се формализира членството на Заедничкиот комитет за управување со Охридскиот регион-УНЕСКО Светско Наследство на министерско, односно на градоначалничко ниво, со што се исполнуваат обрските од последната одлука на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО (Фужу, Кина, јули 2021).
Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито

На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито, KO Волино, Општина Дебрца, со тех. бр. ПРР 049-07-21 УП од Февруари/2022 год., изработен од Градежен Инстирут МАКЕДОНИЈА АД – Скопје, ќе трае 15 во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Дебрца https://www.debrca.gov.mk и на информацискиот систем е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 11.04.2022 год. до 27.04.2022 год., за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден  од 7:30 до 15:30 часот во просториите на Општина Дебрца, Одделение за урбанизам,   комунални и јавни дејности, заштита на животната средина и локален економски развој.

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито