Select Page
Јавен Оглас за работно ангажирање на невработени лица по годишната програма за јавни работи за 2024 година

Јавен Оглас за работно ангажирање на невработени лица по годишната програма за јавни работи за 2024 година

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 ,119/16, 21/18, 113/18, 124/19 и 103/21 ) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2024 година, број 01-1341/5 , од 13.11.2023 година, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи за 2024 година

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 1 општ работниk ( ракувачи со моторна пила, тример, косачка за трева ), за времетраење до 31.12.2024 година, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи).

2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработеното лице ќе биде ангажирано согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

За време на ангажирањето на лицето ќе му се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 900 денари дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk ,  до 23.05.2024 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

Пријава

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

Одлуки за избор на кандидати по ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

Врз основа на член 48 став (4) од Закон за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17,16/17, 11/18 и Сл.Весник на РСМ бр. 275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 , 35/18 и 303/20), а согласно Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација во општина Дебрца бр.09-2129/1 од 27.10.2022 и 01-1293/1 од 30.10.2023 година, општина Дебрца објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

 

Општина Дебрца објавува интерен оглас за унапредување административни службеници 4 (четири) извршители и тоа:

 

            1.УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за урбанизам и комунални работи, Одделение за урабанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

            2.УПР 01 01 В01 000 Советник-нормативно правни работи, Одделени за правни прашања и општи работи – 1(еден) извршител;

            3.УПР 01 01 В01 000 Советник-Буџетска координација, Одделение за финансиски прашања – 1(еден) извршител;

            4.УПР 01 01 В02 000 Виш соработник-управување и уредување на градежното земјиште, Одделение за урбанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

 

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 1 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Научно истражувачко подрачје:Инжинерство и технологија,Научно истражувачко поле:Градежништво, друго инжинерство и технологии (архитектура, урбанизам и планирање и градежништво и водостопанство);

 • работно искуство, и тоа: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раковнодно работно место во приватен сектор;
 • потребни општи работни компетенции на напредно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • раководење и финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски)
 • потврда за положен испит за административно управување;

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 2 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле : Право;

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 3 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле: Други општествени науки (организациони науки и управување-менаџмент);

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 4 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, и тоа: Градежништво, архитектура;

 • работно искуство, и тоа: најмалку две години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во општина Дебрца кој ги исполнува општите и посебните услови пропишани за работното место како и:

 • да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
 • да е на работно место на непосредно пониско ниво или на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
 • да поминал најмалку две години на тековното работно место и
 • да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кон пријавата можат да се приложат и други докази:

 • потврди за успешно реализирани обуки и
 • потврди за успешно реализирано менторство.

Рокот за пријавување на интерниот оглас е 5 (пет) дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Дебрца и до службената електронска адреса: contact@debrca.gov.mk.

            Пријавените административни службеници ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб станата на општина Дебрца и тоа:

Фаза 1 – административна селекција се спроведува најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.

Фаза 2 –интервју се спроведува  во рок од 5 дена од завршување на фаза 1.

Дневното и неделното работно време е од 07:30 часот до 15:30 часот, од понеделник до петок, 40 работни часа неделно.

Платата за работно место под точка 1 е во паричен нето износ од 35.337,00 денари.

Платата за работното место под точка 2 и 3 во паричен нето износ од 31.524,00 денари.

Платата за работно место под точка 4 во паричен нето износ од 29.469,00 денари.

 

 

НАПОМЕНА:

Административниот службеник кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Пријава за аплицирање

Со почит,

 

                                                             Градоначалник на Општина Дебрца

                                                                       Зоран Ногачески

Одлуки за избор на кандидати по ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

Јавен Оглас За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи за 2024 година

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 ,119/16, 21/18, 113/18, 124/19 и 103/21 ) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2024 година, број 01-1341/5 , од 13.11.2023 година, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи за 2024 година

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 2 општи работници ( ракувачи со моторна пила, тример, косачка за трева ), за времетраење до 31.12.2024 година, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи).

2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработените лица ќе бидат ангажирани согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

 

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 900 денари дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

 

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае седум работни дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk , односно до 28.12.2023 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

Пријава

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

 

ЈАВЕН ПОВИК  за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца 

ЈАВЕН ПОВИК  за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца 

 

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на РМ”, број 5 /02), градоначалникот на општина Дебрца,објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

 за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца

 

1.Општина Дебрца има потреба од именување на секретар на општината.

За таа цел, се распишува јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општината.

2.За секретар на општината може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

– е државјанин на Република С. Македонија,

– има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки, економските науки или политичките науки,

– во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и

Секретарот на општината од редот на административните службеници од категоријата Б го назначува градоначалникот и истиот треба да ги исполнува посебните услови за работното место за нивото Б4 на раководни административни службеници:

-најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно место во приватниот сектор

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-положен испит за административно управување

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски ).

3.Се повикуваат сите заинтересирани лица своите пријави да ги достават до градоначалникот на општина Дебрца, најдоцна до 15.03.2023 година.

4.Јавниот повик ќе биде објавен на веб страницата на општина Дебрца.

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

 

 

ЈАВЕН ПОВИК  за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца 

Јавен Оглас: За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 ,119/16, 21/18, 113/18, 124/19 и 103/21 ) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2023 година, број 01-2222/13 , од 14.11.2022 година, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 3 општи работници ( ракувачи со моторна пила, тример, косачка за трева и секач на огревно дрво ), за времетраење до 31.12.2023 година, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи),Сеча, утовар и транспорт на огревно дрво кое на општина Дебрца и е донирано, согласно договор склучен со Јавно претпријатие за државни патишта.

 1. 2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработените лица ќе бидат ангажирани согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 750 денари дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

 

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае пет дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk , односно до 30.12.2022 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца