Select Page
Oбјавен огласот за јавна набавка на пумпа за пумпната станица и санација на резервоарот во село Мешеишта

Oбјавен огласот за јавна набавка на пумпа за пумпната станица и санација на резервоарот во село Мешеишта

На Електронскиот систем за јавни набавки објавен е огласот за јавна набавка на пумпа за пумпната станица и санација на резервоарот во село Мешеишта.

Со проектот се планира набавка и монтажа на нова вертикална центрифугална пумпа и поставување на целосно нова електрика во пумпната станица.

Исто така, ќе се изврши санација на стариот резервоар, кој поради застареност е во многу лоша состојба и со големи загуби на вода.

Ова е почетна фаза од инвестирањето во водоснабдителниот систем во село Мешеишта.

Се планира да се обезбедат средства за целосна реконструкција и на уличната водоводна мрежа, а за што општината има изготвено инвестиционо-техничка документација-основен проект.

Ќе се изработи и Студија за економска оправданост од поставување на фотонапонска централа кај пумпната станица.

Неделен преглед на активности преку програмата за јавни работи

Неделен преглед на активности преку програмата за јавни работи

Изминатава седмица преку програмата за јавни работи реализирани се повеќе активности

Чистење на речното корито во урбаниот дел / низ село/ Волино,во должина од околу 1400 метри,

Косење на зелени рекреативни површини кај детско игралиште во село Оровник,

Косење на јавни зелени површини во центарот на село Требеништа,

Косење на парк во детско игралиште село Волино и јавни површини во центарот,

Косење на јавни зелени површини кај спортски полигон и поранешна општинска зграда село Мешеишта,

Косење на јавни зелени површини во центарот на село Белчишта,

Косење на јавни зелени површини на “Исток”,село Велмеј,

Чистење на дива депонија од градежен шут во близина на Селскиот дом,село Велмеј.

Продолжуваме во континуитет и во останатите населени места

 

Прочистени и проодни локалните патишта од снежните врнежи

Прочистени и проодни локалните патишта од снежните врнежи

По снежните врнежи кои изминатата ноќ ја зафатија територијата на општина Дебрца,  Ве известуваме дека сите патни правци кон селата во Горна Дебрца вклучително и земјените-макадамски патишта се прочистени и проодни, а од страна на  екипите на општината  задолжени за зимско одржување  се врши  утврдување каде е потребно да се дејствува.

 

 

Општина Дебрца го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Дебрца го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Дебрца го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад, документ со кој ќе овозможиме континуирано стратешко планирање за управување со отпадот на локално ниво, како и заштита на животната средина и на природните убавини и реткости во Општината.

Целта на Локалниот акциски план за управување со отпад е да обезбеди податоци за тоа од каде потекнуваат проблемите во различни тематски области во управувањето со отпадот како и да даде одговор како подобро да управуваме со нив и како подобро да обезбедиме континуиран развој во Општината во управувањето со отпадот.

Со користење на современи методи и техники и алатки, вклучувајќи ја јавноста и останатите чинители како најважен сегмент во стратешкиот развој, Општината ги лоцираше проблемите во управувањето со отпадот и изврши распоред на приоритетни проблеми како и мерки и активности за нивно решавање. Локалниот акциски план е главен показател при решавање на проблемите со отпадот во Општината, но и алатка за изнаоѓање финансиски средства за имплементација на предвидените проекти.

Во наредниот период ќе се ангажираат сите ресурси за реализација на активностите во Локалниот акциски план за управување со отпад, со цел нивното спроведување да претставува најдобра промоција на нашата општина како место кое нуди услови за подобро живеење и здрава животна средина со нула отпад на својата територија.

Локалниот акциски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално претпријатие, со поддршка од SALAR International и Шведската агенција за меѓународен развој.

Планот е достапен на следниот линк:

Локален акциски план за управување со отпад 2024 – 2025 https://debrca.gov.mk/wp-content/uploads/2024/02/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2024-2025.pdf

Известување од  Јпкд Дебрца до жителите на Општина Дебрца

Известување од Јпкд Дебрца до жителите на Општина Дебрца

Јпкд Дебрца ги известува граѓаните на Дебрца дека Јпкд Дебрца ги премести канцелариите во Мешеишта (од времен карактер), од 26.02.2024 година барањата, пријавувањето на дефеци може да се поднесуваат во Мешеишта или на контакт  тел:075/358-425 или на mail: komunalecdebrca@hotmail.com.

 

 

Решен уште еден проблем со водоснабдувањето во општина Дебрца, кое се врши преку пумпните станици

Решен уште еден проблем со водоснабдувањето во општина Дебрца, кое се врши преку пумпните станици

Ставивме крај на уште еден проблем со водоснабдувањето во општина Дебрца, кое се врши преку пумпните станици.

Како што е познато во изминатиот период граѓаните и фирмите кои се водоснабдуваат преку пумпни станици на повеќе пати бевме изложени на притисок од снабдувачот со електрична енергија, ЕВН Хоме,кој користејќи ја монополската положба,која сеуште ја има на пазарот на електрична енергија и постапувајќи спротивно на член 44 од Правилата за снабдување со електрична енергија ги исклучуваше пумпните станици од електричната мрежа,оставајќи ги граѓаните,училиштата,фирмите, ПЗУ за дијализа “Невроплус” Охрид и меѓународниот аеродром “Св.апостол Павле” без вода, со што ги загрозуваше здравјето и животот на граѓаните и особено бубрежно болните пациенти.

И покрај од општината искажаната добра волја и преземањето на долгот од 19 милиони денари,некоректниот однос од страна на ЕВН Хоме продолжи и крајно и покрај изречената времена мерка,донесена од Основниот суд Охрид, со која се забранува исклучување на пумпните станици,за 21 Февруари најави ново исклучување.

Исклучување,кое никогаш повеќе нема да се случи.

Имено,на мој предлог,советот на општината на последната седница донесе одлука за преземање од страна на општината на сите пумпни станици и обврската за плаќање на тековните сметки за електрична енергија.

Постапката за промена на корисник е завршена и почнувајќи од 1 Февруари снабдувањето со електрична енергија на пумпните станици ќе го врши од општината избраниот снабдувач, ЕДС АД Скопје, а сметките ќе ги плаќа општината.

Со промената на снабдувачот во старт ги намалуваме сметките за најмалку 30 %.

Имено , ЕВН Хоме киловатот со сите давачки го наплатува 15- 16 денари, а моменталната цена која ја наплатува ЕДС изнесува 9 -10 денари за киловат.

Во наредниот период ќе преземеме активности за дополнителна заштеда /промена на пумпите во пумпна станица с.Мешеишта и поставување на фотонапонски централи за пумпните станици во село Мешеишта и село Требеништа,како и зајакнување на капацитетите на јавното претпријатие,особено во делот на комуналната дејност водоснабдување.

И најбитното,граѓаните и сите други корисници повеќе нема да бидат доведени во непријатна ситуација да останат без вода за пиење,поради неплатени сметки за електрична енергија.

Покрај редовното сервисирање на тековните трошоци општината и во наредниот период ќе продолжи со капитални инвестиции.