Select Page
Предмет: ИНФОРМАЦИЈА ДО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРИ

Предмет: ИНФОРМАЦИЈА ДО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРИ

Согласно Законот за заштита  на населението од заразни болести ( Сл. весник на РМ 66/2004, 139/2008 и 99/2009,  149/2014 ,150/2015 и 37/2016), а врз основа на одлуката на Советот на Општина Дебрца за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца   како општа противепидемиска мерка ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид го издава следното  соопштение:

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Дебрца  дека  на  ден 27.08.2021 год. (петок ) екипите на Центар за јавно здравје Охрид  ќе спроведат теристичка (од земја ) дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во  период од  21.00 до 06.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување .

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во  Општината, подрачјето на река  Сатеска, локалитетите со застојни  водени површини, урбани населби и локалитети предвидени  во планот и програмата. 

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат   соодветните мерки за заштита на на пчелите. 

Во случај на појава на неповолни временски услови  (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. 

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центар за јавно здравје Охрид е  231 881: 230 231.

Со почит,

                                                                                       Одделение за епидемиолошка дејност 

Охрид                                                                

25.08.2021 година

 Да се заштитиме од пожари!

 Да се заштитиме од пожари!

Деновиве сме сведоци на значително зголемени температури, зголемена фреквенција на посетители и зголемена опасност од пожари, а во некои делови од државата и од ширење на веќе активни пожари. На територија на општина Дебрца сме биле сведоци на повеќе пожари од ваков тип
Заради тоа, а со цел заштита на личната безбедност на посетителите и граѓаните, како и заради заштита од горенаведените опасности, општина Дебрца ја информира јавноста за одлуката на Владата за целосна забрана за движење низ шумските подрачја.
Одлуката од страна на Владата стапува на сила од денес, 3 август, а ќе трае до одповикување на истата.
Да покажеме поголема одговорност во заштитата на природата и безбедноста по човековото здравје,
Ви благодариме!
Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град

Продолжен рокот за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град

Почитувани земјоделци,
Ве известуваме дека рокот за пријавување на материјални штети на земјоделските култури предизвикани од атмосферската непогода –град која ја зафати територијата на општината во деновите: 09 и 10 Јули 2021 која ја зафати територијата на општина Дебрца наместо 28.07.2021 година ќе биде продолжен до, заклучно со 09.08.2021 (понеделник) .

Барањето за пријавување на штета на земјоделските култури може да се преземе на од веб страната на debrca.gov.mk и пополнето со бараните податоци се доставува до архивата на општина Дебрца.

 1. Покрај барањето секој барател треба да достави:
 • копие од лична карта со изјава за користење на личните податоци потпишана од барателот;
 • копие од трансакциска сметка;
 • доказ за основ на користење на земјиштето за насадите ( копие од решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од МЗШВ; копие од имотен лист; копие од договор за закуп ).

НАПОМЕНА: Граѓание кои претходно поднеле барање за штета предизвикана од доцните пролетни мразеви, со барањето не мора да доставуваат копие од лична карта и трансакциска сметка. 

За сите дополнителни информации  може да се обратите на тел. 046 286 855.

1.ПРИЈАВА

2. ИЗЈАВА за ШТЕТИ

IPARD – Инфо ден за мерка 7

IPARD – Инфо ден за мерка 7

Почитувани,

Инфо деновите за мерка 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси,  кои започнаа во Кочани и Берово, ќе продолжат во Охрид и Вевчани.

На 28 јули 2021 година (среда), Телото за управување со ИПАРД и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ќе одржат информативно- едукативни настани во:

         Охрид, во салата за совет на општина Охрид во 11.00 часот.

 Инфо деновите се со цел подобра информираност на заинтересираните странки во врска мерката 7 од ИПАРД Програмата 2014-2020 и поставување на прашања и добивање на одговори за сите странки кои се заинтересирани за аплицирање по оваа мерка.

Јавниот повик 01/2021 за мерката 7 е објавен на 8ми јули 2021 година и во тек е доставувањето на Барањата за користење на средствата со цел до 22 август 2021 година сите заинтересирани странки да ги достават комплетно пополнетите Барања за користење на средства и целокупната документација, која се бара во Јавниот повик, до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Приоритетни сектори по кои може да се аплицира со овој Јавен Повик се:

 1. Алтернативно земјоделско производство
 2. Производство на прехранбени производи и пијалоци и тоа за следните типови на инвестиции:

€€€€€€€€Алкохолни производи од грозје или овошје и пиво;

€€€€€€€€Колачи, тестенини и пекарски производи;

€€€€€€€€Чај и билни екстракти;

€€€€€€€€Зачини и билки;

€€€€€€€€Слатководна риба, ракови и мекотели и

€€€€€€€€Други производи кои не се наведени во Листа на производи од Анекс I на Договорот за функционирањето на ЕУ.

 1. Производство на не-прехранбени производи
 2. Занаетчиски дејности, кои се во согласно со Правилникот за определување на дејности кои можат да ги вршат занаетчиите
 3. Обезбедување на услуги во земјоделството
 4. Развој на услуги за руралното население
 5. Промоција на руралниот туризам

Јавниот повик 01/2021 е објавен на интернет страницата на Телото за управување со ИПАРД  www.ipard.gov.mk 

 За дополнителни информации и детали за предходната најава за ИПАРД 2014-2020, сите заинтересирани лица, може да добијат на веб страниците на Телото за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (www.ipard.gov.mk), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој www.ipardpa.gov.mk и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството www.agencija.gov.mk или на телефонските броеви на Секторот за управување со ИПАРД при МЗШВ на 02/3134-477 локал 113, 114 и 115 во АФПЗРР 02/3097-460 и АПРЗ 047/228-330 и 047/228-370.

Во село Лактиње започна реконструкцијата на кровот од селскиот дом.

Во село Лактиње започна реконструкцијата на кровот од селскиот дом.

Во село Лактиње работиме на реконструкција на кровот на селскиот дом.
Вкупната вредност на работите изнесува 549.750 денари без ддв, а средствата се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца за 2021 година. Според динаминката работата треба да заврши кај средината на месец Август.
Градиме по План-от
Големина на Фонт
Контраст