Select Page
Програмата по повод чествување 76 години од издавањето на Манифестот на АСНОМ на ГШ на НОВ и ПОМ

Програмата по повод чествување 76 години од издавањето на Манифестот на АСНОМ на ГШ на НОВ и ПОМ

Во четврток, 3 октомври, во историското Црвена Вода, ќе се одбележат – 76 години од издавањето на Манифестот на АСНОМ на ГШ на НОВ и ПОМ, а воедно и патрониот празник на општина Дебрца.

Пред Спомен домот, местото и објектот каде, во 1943 година, Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија, го објавија Манифестот до македонскиот народ за целите на анти-фашистичката војна, во селото Црвена Вода, со почеток во 16 часот, ќе се одржи голем народен собир, на кој свој говор ќе има и претседателот на Северна Република Македонија и врховен командант, Стево Пендаровски.

Покрај претседателот Пендаровски, свое обраќање ќе има и градоначалникот на општина Дебрца, Зоран Ногачески, претседателот на Главниот одбор на Сојузот на борците од Народно–ослободителната антифашистичка војна на Македонија, д-р Никола Стојаноски, претседателот на Општинската организација на Сојузот на борци за општините Охрид и Дебрца, Гоце Героргиевски.

Пред Спомен обележјето, цвеќе ќе положат уште и делегации на Генералштабот на АРМ, на гарнизонот во Кичево, на општините Охрид и Дебрца, на боречките организации од Охрид, Дебрца, Струга и Кичево, на месната заедница во селото и други.

 

Гостите ќе можат да ја разгледаат реконструираната зграда на Спомен домот, за што средства, во висина од 10 илјади евра, обезбеди општина Дебрца, заедно со Спомен собата на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија, односно Спомен собата на Ванчо Николески, доаенот на македонското детско-младинско литературно творештво.

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Република Северна Македонија 

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

 MSIP-SHMUN-DEB-01-19

 1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

Република Северна Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Подобрување на општинските услуги преку набавка на нова IT опрема

 1. Општина Дебрца ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на добра – IT опрема да ги достават своите запечатени понуди.

 1. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година, и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

 1. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

Општина Дебрца

Адреса: с. Белчишта бб, 6344

До:  Ангел Секулоски

e-mail: asekuloski@gmail.com

Тел: +38946286855; +38978236060

 1. Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса.

 1. Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до 12:00, пладне на 15/10/2019. Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески

Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 27та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  30.09.2019 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
 3. Предлог – Буџетски календар за изготвување на Буџетот на општина Дебрца за 2020 година
 4. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2019 година
 5. Предлог – Одлука за донесување на конечен урбанистички план за село Злести, Општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Горно Средоречје, Општина Дебрца
 7. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за постигнатиот успех на учениците на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 8. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за период од 01.09.2018 до 31.08.2019 година
 9. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за работа на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Основното училиште „Дебрца“-Белчишта во учебната 2019/2020 година
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Локален акционен пла за животна средина за период 2019/2025 година
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на ценовникот на комунални услуги што ги извршува ЈП за комунална дејност Дебрца
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за исклучување и плаќање на надомест на штета за физички и правни лица кои бесправно користат вода

           

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

 

Бесплатна ужинка за сите ученици во ОУ “Дебрца” и оваа учебна година

Бесплатна ужинка за сите ученици во ОУ “Дебрца” и оваа учебна година

Од денес продолживме со мерката- ужинка за секој ученик во основното училиште, која за првпат ја воведовме минатата учебна година.
Секој ученик ќе добива ужинка во текот на учебната година.
Средствата за ужинката се обезбедени во буџетот на општина Дебрца.
Со оваа мерка сакаме малку да го растеретиме семејниот буџет на родителите, а повеќе да го потенцираме социјалниот моментум, односно до израз да дојде социјалната рамноправност на учениците.
И оваа година продолжуваме и со другите мерки: бесплатна екскурзија, финансиска поддршка за талентираните ученици, награда за првенец и ученици на генерација, поддршка за училишните спортови.

Хортикултурно уредување на мини плоштадот во Оровник

Хортикултурно уредување на мини плоштадот во Оровник

По минатогодишното хортикултурно уредување на дворното место во училиштето, Оровник ќе добие уште еден уреден простор, околу јарболот со македонското државно знаме.
Отпочнати се работите за уредување на овој простор.
Со проектот се предвидува преуредување на постоечката бекатон патека, изградба на нова бекатон патека, во должина од 109 метри, изградба на бекатон платформа за детско игралиште, во површина од 38 мкв, изградба на ѕид од фугиран камен, во должина од 80 метри, засадување на трева, во површина од 1384 мкв, засадување на пет високостеблести растенија, поставување на 9 клупи за седење, 9 корпи за отпадоци, детски реквизити, улично јавно осветлување од 6 канделабри и декоративни парковски светилки.
И се подразбира, ново знаме.
Вкупната вредност на работите изнесува 1.343.356 денари, а средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој, Програма за развој на села ( 600.000 денари ) и Буџетот на општина Дебрца за 2019 година ( 743.356 денари ).
Продолжуваме да градиме по План – от.

Започна санацијата на Спомен училиштето во село Црвена Вода

Започна санацијата на Спомен училиштето во село Црвена Вода

Дебрца освен со сочувани природно наследство, биолошка разновидност и автентичност, се одликува и со богато историско наследство, градено од разните слоеви на цивилизации и култури, напластени на овие простори низ историјата и поради што со право го носи епитет Славна Дебрца.
Затоа, имаме обврска да се однесуваме одговорно кон нашата историја, култура и традиција, да го чуваме и заштитиме нашето богато историско и културно наследство.
Едно од тие историски места е селото Црвена Вода.
Во Црвена Вода, во текот на НОБ се донесени пресвртните одлуки за Македонија, а пред се Манифестот на Главниот штаб на НОВ И ПОМ.
Манифестот до македонскиот народ, од 1943 година, по своето значење, е еднаков со Крушевскиот манифест од 1903 година и во него е претставена платформата на македонската државност , односно Асномска Македонија.
И не случајно, 3 Октомври, Денот на Манифестот до македонскиот народ, од 1943 година, воедно е и Ден – Патронен празник на општина Дебрца.
Поради тоа, започнавме со санација на Спомен училиштето во село Црвена Вода, во кое се сместени Спомен собата на ГШ НОВ и ПОМ и Спомен собата на писателот Ванчо Николески.
Ќе се изврши демонтажа на старите подови и прозорци, бетонирање на подовите, поставување на керамички плочки, молерисување на внатрешни ѕидови, нови прозорци, нова електрична инсталација, шприцање на фасада, изработка на конзолна настрешница пред влезот и др.
Вкупната вредност на работите изнесува 589.535 денари , кои се обезбедени од Буџетот на општината за 2019 година.
Градиме по План-от.