Select Page

Реализирани Проекти

Датуми Локација Донатор

 

Опис на проект
2015

10/ 2016

Општина Дебрца Министерство за финасии на Република С. Македонија Набавка на специјално возило за собирање на комунален отпад ,,проект за подобрување на општинските услуги MSIP-NCB-065-16,,.
05/2018 – 09/2020 Општина Дебрца Здружение за екологија и туризам ЕКОТУРИЗАМ-2016, Охрид

 

Севкупно управување со проекти, вклучувајќи: Следење и проценка на клучните видови / живеалишта / птици во Белчишко Блато во врска со Директивата за птици и живеалишта; Подготвен извештај за екосистемските услуги и план за спроведување на приоритетните мерки; Подготовка и организација на модул за обука за одржлив развој на туризмот и рекреацијата во мочуриштето во Белчишта; Подготовка и организација на модул за обука за општински службеници / локални чинители; Развој на мала инфраструктура за поддршка на одржлив туризам; и спроведување на кампања за комуникација, едукација и јавна свест
09/2014 – 12/2017

 

Општина Дебрца РЕЦ Будимпешта, канцеларија во Скопје Контакт лице:

Милена Манова Илиќ,

MManovaIlikj@rec.org

,,Белчишко блато во нашите срца,,

1) ангажирање на локална заедница во мапирање на екосистемите на мочуриштето и на локалитетите за културното наследство

2)  подигнување на свеста на локалната заедница за важноста на употреба на Белчишкото блато и негово назначување како Мапа на Натура 2000 (памфлети и информативни панели за мочуриштето)

3) изготвување на план за зачувување на Белчишко  Блато во Заедницата како иднина на сајтот NATURA 2000

10/2017-

12/2018

Износ – 260.000,00€

Општина Дебрца Министерство за Финасии на Република С. Македонија Набавка на четири комунални возила  и реконструкција на две локални улици во Општина Дебрца

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP) MSIP-IPA-NCB-022-18

12/2016 –

12.2019

Износ – 240.621,00€

Општина Дебрца Прекугранична соработка С.Македонија – Грција, Министерство за локална самуправа Подобрување на заштитата на приоритетните растенија во прекуграничната област под акроним ,, Conse-pp.

 

03/2016-

09/2017

Општина Дебрца Министерство за локална самуправа Биро за регионален развој Проект за санација и реконструкција на културен дом Село Лешани
02/2015-

2016

Општина Дебрца Ценатр за Југозападен плански регион Проект за санација и реконструкција на школо село Оровник
2017 Општина Дебрца Центар за југозападен плански регион Проект за санација и реконструкција на школо село Ботун
2015-2016 Општина Дебрца Министерство за транспорт и врски – Европска инвестициона банка Изградба на регионален колектор за одведување на отпадни води  од село Мешеишта до регионален колектор на Охридско езеро
05/2018

12/2018

Општина Дебрца Министерство за животна средина Изработка на техничка документација за секундарна канализација село ,мешеишта
2017 Општина Дебрца Министерство за животна средина Изработка на техничка документација за канализација село Ново Село
2017  

Општина Дебрца

Министерство за локална самуправа Биро за регионален развој Реконструкција на дом село Злести
2015/2016 Општина Дебрца Агенција за финсиска пордшка во земјоделство и рурален развој Реконструкција на локален пат село Злести село Лешани
2015/2016 Општина Дебрца Агенција за финсиска пордшка во земјоделство и рурален развој Изградба на канализациона мрежа село Горенци
2015/ 2016 Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка во земјоделство и рурален развој Реконструкција на улици во должина од 1.км во село Ботун
2014/2015 Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка во земјоделство и рурален развој Изградба на канализациона мрежа село Мешеишта
2016 Општина Дебрца Министерство за транспорт и врски – Европска инвестициона банка Реконструкција на водоводна мрежа село Требеништа
2016 Општина Дебрца Биро за регионален развој Изградба на резервоар во село Требеништа

Тековни Проекти

( Тековни Проекти ):

 

Датуми Локација  

Компанија/Министерство

 

Опис на проект
10/2017-

12/2018

Општина Дебрца Министерство за Финасии на Република Македонија Набавка на четири комунални возила  и реконструкција на две локални улици во Општина Дебрца

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP) MSIP-IPA-NCB-022-18

12/2016 –

12.2019

Општина Дебрца Прекугранична соработка Македонија – Грција – Носител Општина Дебрца од Република Македонија Подобрување на заштитата на приоритетните растенија во прекуграничната област под акроним ,, Conse-pp.

 

05/2018

12/2018

Општина Дебрца Министерство за животна средина Изработка на техничка документација за секундарна канализација село ,мешеишта
11.09/2018

2019

Општина Дебрца             UNDP а) подготовка на интегриран и вклучен план за локален развој и

б) приоретизирање и спроведување на еден приоритетен проект вреден 26.000 евра

08/2018

30.10.2018

Општина Дебрца Биро за регионален развој/ Центар за Развој на Југозападен плански регион Реконструкција на Стара училишна зграда со пренамена во центар на заедницата село Волино
01.10/2018

30.11.2018

Општина Дебрца Буџет на општина Дебрца Санација и реконструкција на Објект на  месна Заедница село Горенци
05/2018 – 09/2020 Општина Дебрца Здружение за екологија и туризам ЕКОТУРИЗАМ-2016, Охрид

 

Севкупно управување со проекти, вклучувајќи: Следење и проценка на клучните видови / живеалишта / птици во Белчишко Блато во врска со Директивата за птици и живеалишта; Подготвен извештај за екосистемските услуги и план за спроведување на приоритетните мерки; Подготовка и организација на модул за обука за одржлив развој на туризмот и рекреацијата во мочуриштето во Белчишта; Подготовка и организација на модул за обука за општински службеници / локални чинители; Развој на мала инфраструктура за поддршка на одржлив туризам; и спроведување на кампања за комуникација, едукација и јавна свест
20.09.2018 до

20.10.2018

Општина Дебрца Буџет на општина Дебрца Партерно уредување  на Школо во село Оровник
11.12.2018/

31.08.2019

Општина Дебрца ИПА 2  Повик ПЛРК (локална и регионална конкурентност) во фаза на разгледување Подобрување на условите за развој на руралниот туризам на локалитет сини вирој (Белчишко Блато)
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Реконструкција на Пат во село Белчишта село Злести
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Изградба на канализација село Волино
2013/2019 Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој Урбанизација на населени места во општина Дебрца
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Реконструкција на локален пат село Арбиново
2019/ Општина Дебрца Прекугранична соработка Македонија – Албанија – ЕУ ИПА CBC

 „Нови Можности за Безбеден Зимски Авантуристички Туризам“,

 

Стратегиски Документи и Акциски Планови

Стратегиски Документи и Акциски Планови

Стратегија за локален економски развој 2009-2013

Локален акционен план за животна средина 2019-2025

Локален еколошки акционен план 2006-2012

Програма за Енергетска ефиксасност на општина Дебрца 2018-2020

Нацрт План за зачувување на ,,Белчишкото Блато Сини Вирој

Интегриран план за локален развој на општина Дебрца 2019-2022

Големина на Фонт
Контраст