Select Page
Одржана 17-та седница на Советот на општина Дебрца

Одржана 17-та седница на Советот на општина Дебрца

Со четири точки на дневен ред вчера заврши 17-та седница на Советот на Општина Дебрца. 

  1. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Дебрца за 2018 година
  2. Предлог – Одлука за одобрување приоритетен проект за користење на средства од потпроектот „Подобрување на условите за заштита на животната средина“
  3. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Дебрца во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) 2
  4. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко –планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изграден објект со намената на земјиштето

 Со мали дискусии и без поголеми несогласувања, советниците ги изгласаа сите точки од дневнитот ред. 

 

 

О Б Ј А В А : Давање под закуп на деловен простор

О Б Ј А В А : Давање под закуп на деловен простор

Врз основа на член 24 став 3 и 4, член 37 и 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на РМ” бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Дебрца, објавува:

О Б Ј А В А  Брoj  2 / 2018

За електронско јавно наддавање

За давање под закуп на деловен простор

(ПРВ ПАТ)

  1. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на недвижни ствари – деловен простор, сопственост на Општина Дебрца, кои се издаваат под закуп согласно Одлуката за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зградата изградена на КП-849/2, КО Горенци, запишана во Имотен лист бр. 624, КО Горенци, Општина Дебрца, за вршење на трговија на мало, број 08-2164/13 од 31.10.2018 година, донесена од советот на општина Дебрца.

  1. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП

Предмет на закуп се просториите:

Реден бр. Адреса Опис и намена на деловниот простор Површина Вкупна почетна цена на закупнината (0,5% од проценетата вредност) Банкарска гаранција 2% од   проценетата вредност Почеток

Час

1. Село Горенци ДП на приземје (дел од објект), изграден на КП 849/2, КО Горенци, Општина Дебрца, запишан во ИЛ 624, Општина Дебрца

Деловниот простор  се издава под закуп со намена за вршење на трговија на мало

( продажба на колонијални и прехрамбени произвоиди ), за времетраење од  10 години.

 

56,56      м2

3.440,00 денари 13.760,00 денари 12:00

часот

  1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

 

Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски, физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на недвижни ствари на територијата на РМ согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат Пријава за учество на јавното наддавање.

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање и тоа :

4.1. Доказ за идентитет :

-лична карта за физички лица;

-тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија  (за домашни правни лица);

-извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа  (за странски правни лица).

4.2. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапка на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.

4.3. Изјава со која што ги профаќаат условите што се дадени во објавата.

4.4. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар, за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал во писмена форма да се достави и до Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Дебрца на денот кога се доставува комплетната документација.

За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната http://www.e-stvari.mк.

Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и електронски јавни наддавања спроведени преку системот http://www.e-stvari.mk, за него важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, доделени заради негово учество во претходните постапки.

Доказите кои е потребно да се достават врз основа на објавата, регистрираното лице е должно да ги прикачи во системот во скенирана копија во PDF формат.

На подносителите на пријавите кои се комплетни им се доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им се доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Објавата трае 15 ( петнаесет ) дена почнувајќи од 15.11.2018 год. и ќе трае заклучно со 29.11.2018 година.

Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница  http://www.e-stvari.mk

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 03.12.2018 година ( Понеделник ) и ќе започне во 12:00 часот.

  1. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на Јавното наддавање во електронски облик можат да се доставуваат најдоцна три дена пред почетокот на јавното наддавање, односно заклучно со 29.11.2018 година.

 

  1. ПОЧЕТНА ЦЕНА

 

Вкупната почетна цена на закупнината на електронското јавно наддавање за недвижноста која е предмет на закуп е утврдена во табеларниот преглед на оваа објава. Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

7.БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

7.1. Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на електронското јавно наддавање за надвижноста предмет на закуп изнесува 2% од проценетата вредност на недвижната ствар и износот е утврден во табеларниот преглед даден во оваа објава.

7.2.Банкарската гаранција треба да има рок на важност најмалку 60 дена од денот на одржувањето на електронското јавно наддавање. Секоја пријава што не содржи гаранција за сериозност на понудата или содржи гаранција за сериозност на понудата која не е во согласност со условите во објавата, ќе биде отфрлена и нема да учествува на електронското јавно наддавање.

7.3.Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање.

 

 

8.ПОСТАПКА

 

8.1.Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на месечната закупнина и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

8.2.Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

8.3.Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на месечната закупнина. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.4.Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната ствар се намалува за 2 % од проценетата вредност по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на месечната закупнина без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда.

8.5.Доколку во времетраење од 5 минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната ствар повторно се намалува за 2 % од првичната проценета вредност.

Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето може да биде најмногу до 30 % од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

8.6.За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена  која претставува највисока цена за месечната закупнина

8.7.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

8.8.Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена за  закуп на деловниот простор и во рок од 5 работни дена по извршената уплата, се склучува Договор за закуп на деловниот простор, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар.

8.9 На договорот за закуп на деловниот простор  соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

8.10.Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет дена од приемот на приговорот.

8.11.Против решението донесено од комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

8.12.Трошоците за солемнизацијана договорот за закуп на деловниот простор паѓаат на товар на закупувачот на деловниот простор.

Оваа објава ќе биде објавена и на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk

 

 

 

 

Општина Дебрца

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари

 

 

Игор Мартиноски, диа                       – претседател

Цвета Филипоска-Симеонова          – член

Љупчо Балески, дги                           – член

Обраќање на градоначалникот Ногачески по повод една година мандат

Обраќање на градоначалникот Ногачески по повод една година мандат

Почитувани граѓани на Дебрца,

Пред една година Ви ја презентирав својата визија, своето видување на Дебрца, како привлечно место за живеење и создавање.

И од првиот ден откако ми ја дадовте довербата, се зафатив со одговорна, чесна и домаќинска работа во насока на подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните и оддржлив развој на нашата општина.

 Една година е релативно кратко време за да можe да се зборува за комплетно сменет лик на општината, но сепак е доволен период за да зборуваме за конкретни резултати, за повеќе завршени проекти, за уште поголем број на отпочнати проекти на кои во моментов активно се работи, за трасирање на патот за решавање на заостанатите проблеми за кои е недозволиво да постојат во 21-виот век.

Пред да Ви презентирам за сработеното во изминатава година, дозволете да потсетам во каква финансиска состојба ја наследив општина Дебрца.

На денот на преземањето на градоначалничката функција салдото на буџетската сметка изнесуваше околу 800.000 денари, а од првично извршениот финансиски скрининг констатиравме дека општината, било по основ на преземени и доспеани и преземени, а недоспеани обврски има финансиски долг од околу 8.000.000 денари.

Ветивме одговорно и домаќинско  управување со општинските ресурси и драстично намалување на сите непродуктивни трошења.

Како резултат на тоа за една година успеавме да исплатиме околу 2.500.000 денари од наследените долгови, со што моментално по основ на преземени, а недоспеани обврски должиме околу 3.500.000, а по основ на доспеани обврски околу 2.000.000 денари.

За една година износот на потрошени средства за дневници и репрезентација на градоначалникот изнесува 0 денари.

Ветивме транспарентна и отчетна општинска власт–  креиравме нов општински веб портал, збогатен со нови содржини и алатки кои овозможуваат транспарентност и отчетност на општинската власт  ( достапен буџет и завршна сметка, пријави корупција, пријави проблем, прашај го градоначалникот, секој ден приемен ден кај градоначалникот, идеи за Дебрца-креирај ја својата општина ).

Ветивме квалитетно образование за сите

-извршивме хортикултурно уредување со зелен појас на училишниот двор во село Оровник, вредност околу 250.000 денари

-изработивме техничка документација за инсталирање на централно греење во училиштето во село Мешеишта,

-подготвена е тендерска документација за инсталирање на централно греење во село Требеништа

Воведовме повеќе мерки за  мотивирање на учениците да постигнуваат високи резултати во образованието

-воведовме бесплатна ужинка за сите ученици во основното образование, вредност 1.200.000 денари

-бесплатни еднодневни ученички екскурзии, вредност 200.000 денари,

-директна финансиска поддршка за талентирани ученици, вредност 100.000 денари,

“Добредојдовте првачиња” -во соработка со Фондацијата “Капинков”, од Перт, Австралија на сите првачиња им е обезбеден училишен прибор,

-финансиски ја поддржавме Отворената фудбалска школа 2018, со 100.000 денари,

Проекти за кои се обезбедени средства и ќе бидат имплементирани :

-ученички стипендии за ученици од средното образование,

-студентски стипендии,

-осигурување од незгода на сите ученици во основното образование,

-доделување на награда Првенец на генерација и ученици на генерација во основното образование.

Ивестиравме во подигање и подобрување на спортската инфраструктура:

-реконструкција на соблекувалната на фудбалското игралиште во село Лешани, вредност 295.000 денари,

-реконструкција на спортски полигон во село Волино, вредност 565.000 денари,

-лед осветлување на спортските игралишта во село Мешеишта, село Волино и балон салата во село Требеништа, вредност 414.000 денари,

-нови металхалогени рефлектори на спортските игралишта во село Оровник и село Велмеј, вредност 30.000 денари,

-ја зголемивме директната финансиска поддршка за спортските клубови и спортските манифестации ( Градоначалникот е покровител на фудбалските турнири “Петровден”, во село Мешеишта и “Богородица Куп”, во село Волино. ),

Ветивме општина на социјална сигурност :

– го зголемивме  износот на средства наменети за социјални трансфери .

Во текот на изминатава година доделивме еднократна парична помош за социјално загрозени лица и тоа:

-за лекување во државата, во вкупен износ 106.000 денари

-за лекување во странство, во вкупен износ  160.000 денари

-во случај на смрт, во вкупен износ 60.000

-за поддршка во областа на културата, науката и спортот, во вкупен износ 35.250

Доделивме еднократни субвенции:

-за склучување на брак, во вкупен износ 30.000 денари

-за новороденче, во вкупен износ 186.000

На последната седница Советот на општината додели еднократна парична помош за лекувањето во Германија  на Сара Настеска, во износ од 100.000 денари.

 

Обезбедивме  :

-Финансиска поддршка на годишните тековни активности на Здружението на пензионерите за општините Охрид и Дебрца,

-Финансиска поддршка за еднодневни туристички патувања  на пензионерите до излетнички места во државата и странство,

 -Финансиска поддршка на годишните тековни активности на здружението на лицата со телесен инвалидитет за општините Охрид и Дебрца, “Мобилност” – Охрид.

ПРОЕКТ “ЈАВНИ РАБОТИ” – Општината организираше јавни комунални работи ( чистење на општинските патишта и улици, јавни површини, депонии)  за чие извршување за временски период од четири месеци работно беа  ангажирани 12 евидентирани невработени лица, со ниски примања или ниско квалификувани невработени лица .

Како еколошки одговорна општина :

– извршивме чистење на  речни корита и одводни канали, вредност 600.000 денари

-Стоп за дивите депонии – извршивме чистење на поголемиот дел од нелегалните депонии во општината.

Инвестиравме во подигање на квалитетот на комуналните услуги :

-обезбедивме опрема за Јавното претпријатие ( тримери, машина за сечење асфалт и друго ), вредност 300.000 денари;

-во завршна фаза е тендерската постапка за набавка на нова механизација на Јавното претпријатие ( набавка на ровокопач, трактор со приклучна механизација, теренско возило ), вредност околу 9.000.000 денари, средства обезбедени од ЕУ ИПА грант,

-во завршна фаза е одобрувањето на Проект за набавка на канти за комунален отпад и изготвување на Локален еколошки акционен план, вредност 1.600.000 денари, средства обезбедени од УНДП

ИНВЕСТИРАВМЕ во Подобрување на општинската патна мрежа:

-Асфалтирање на улици во село Оровник, Горенци, Требеништа, Волино, Белчишта и Арбиново, крпење на ударни дупки на асфалтните коловози на општинските патишта и  улиците, вредност 5.200.000 денари,

-зимско оддржување ( чистење на снег )  на општинските патишта и улици, вредност 1.200.000 денари,

-тампонирање на улица во село Брежани, до Црква “Св. Петар и Павле”,

-во тек е изградбата ( асфалтирање, тротоари, одводни канали ) на две улици во село Мешеишта, вредност 9.061.907,67 денари,  средства обезбедени од ЕУ ИПА грант,

-решен е проблемот со атмосферските води на две улици во село Мешеишта, вредност 700.000 денари,

-поставени се бетонски пропусти на повеќе места ( село Лактиње, село Врбјани, село Сливово, на патен правец Слатински Чифлик-Слатино, село Оздолени, село Песочани, село Брежани,

-санација на мост на патен правец за село Брежани,

-изработена е техничка документација за изградба или реконструкција на патните правци Мешеишта-Волино, село Злести-врска со регионален пат и млин “Илинче”-Манастир “ Св. Илија”, Мешеишта,

-аплицирано е за добивање на средства за реконструкција на патен правец село Белчишта-село Злести и за село Арбиново.

ИНВЕСТИРАВМЕ во Подобрување на водоводна инфраструктура:

-нова бушотина за вода за пиење во село Требеништа, вредност 220.000 денари,

– отпочната изградба на нова каптажа на Регионален водоснабдителен систем Радомирово, Караорман, вредност околу  500.000 денари,

-аплицирано е за изградба на резервоар за водоснабдување во село Издеглавје.

ИНВЕСТИРАВМЕ во санација на општински и објекти на месните заедници :

-Дозавршување на реконструкција на Дом во село Злести, вредност 1.200.000 денари,

-Дозавршување на реконструкција на Објект на МЗ село Ботун, вредност   600.000 денари,

-Реконструкција на Објект на МЗ Горенци, вредност 1.200.000 денари,

-Реконструкција на внатрешниот дел од општинска зграда село Мешеишта, вредност 300.000 денари,

 -Реконструкција на стара училишна зграда во село Волино и нејзина пренамена во Центар на локалната заедница, вредност 2.464.926 денари, средства обезбедени преку Центарот на Југозападниот плански регион, Програма за рамномерен регионален развој.

Директна финансиска поддршка во подобрување на културните содржини :

-Интернационална Ликовна колонија “Дебрца”, износ 80.000 денари,

-Културна манифестација  “Ѓомлезијада”, село Годивје, износ 40.000 денари,

-Проект:  Археолошка топографија на старите градови и тврдини во Дебрца, износ 100.000 денари.

Го означивме почетокот  на Проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област / Македонија-Грција”.
Со Проектот за општина Дебрца се обезбедени вкупно 219.555,79 ЕУР, кои ќе се искористат за повеќе проектни активности, како што се:
-подготовка на оригинални слики и видеа од локална флора во Белчишкото Блато, развој на мобилна андроид апликација и реконструкција на објект во село Белчишта и негова адаптација во изложбен објект / музеј за флората на Белчишкото Блато.

Една Година Отворена Општина

Една Година Отворена Општина

Posted by Зоран Ногачески – Градоначалник на Дебрца on Вторник, 13 ноември 2018

Почитувани, на истекот од мојата прва година како градоначалник на Општина Дебрца би сакал да им се заблагодарам и на советниците во Советот на Општина Дебрца и општинската администрација, без чија поддршка сите овие реализрани проекти немаше да бидат можни,  како и на месните заедници, граѓанскиот сектор, спортските клубови и на сите граѓани, кои секојдневно се тука како наш партнер во идентификувањето на приоритетите на општината, се со цел, Буџетот да биде скроен по мерка на оние за кои е наменет- жителите на Општина Дебрца.

Одбележан јубилејот-триесет години постоење на Здружението на лицата со телесен инвалидитет за Охрид и Дебрца “Мобилност”

Одбележан јубилејот-триесет години постоење на Здружението на лицата со телесен инвалидитет за Охрид и Дебрца “Мобилност”

Во саботата во хотел Нова Ривиера здружението “Мобилност” го прослави јубилејот од триест години постоење. На порславата како гости присуствуваа градоначалникот и секретарот на општина Дебрца, кој упатија искрени честитки со желба за уште многу лета постоење.

Денес имав особена чест да присуствувам на одбележувањето на јубилејот-триесет години постоење на Здружението на лицата со телесен инвалидитет за општините Охрид и Дебрца “Мобилност” – Охрид.
Во моето пригодно обраќање до членовите на Здружението, честитајќи им го јубилејот ,посебно истакнав дека општина Дебрца, како и досега, така и во иднина останува отворена за соработка и несебична финансиска и друга поддршка на програмските активности на Здружението.
Сите општествено одговорни чинители треба да се заложиме за надминување на постојните стереотипи и бариери за лицата со телесен инвалидитет и секој во рамките на своите надлежности имаме обврска да придонесеме за нивна инклузија во општествениот живот. – изјави градоначалникот Ногачески.

Одбележан јубилејот 75 години од формирањето на Првата Македонско – Kосовска бригада

Одбележан јубилејот 75 години од формирањето на Првата Македонско – Kосовска бригада

Денес во село Сливово со полижување на свежо цвеќе се одбележа јубилејот 75 години од формирањето на Првата Македонско – Косовска ослободителна ударна пролетерска бригада (МКНОУПБ) на 11 ноември 1943 година и Патронатот на ОУ “Дебрца”.

Делегација на општина Дебрца предводена од градоначалникот Ногачески, положи свежо цвеќе пред споменикот во Сливово и споменикот во Белчишта, по што присуствуваше и на свечената приредба за одбележувањето на патронатот на ОУ “Дебрца”.

Првата македонско-косовска ударна бригада била формирана на 11 ноември 1943 година во село Сливово, Дебарца. Бригадата се состоела од: Батаљонот „Мирче Ацев“, Кичевскиот батаљон, Првиот косовски батаљон „Рамиз Садику“ и Вториот косовски батаљон „Боро Вукмировиќ“.

Освен Македонци, во редовите на бригадата се бореле и Срби, Црногорци, Албанци, Словенци.

Со цел формирање на бригадата, двата македонски и двата косовски батаљони биле концентрирани во Сливово уште на 10 ноември 1943 година. Наредниот ден, на 11 ноември, во претпладневните часови, членот на Врховниот штаб и делегат на ЦК на КПЈ, Светозар Вукмановиќ – Темпо, одржал говор по повод формирањето на бригадата. За командант бил поставен Петар Брајовиќ, за заменик командант Чеде Филиповски – Даме, за политички комесар Мита Миљковиќ и за заменик политички комесар Вера Ацева.

Во редовите на бригадата скоро 22% биле членови на КПЈ, а повеќе од 50% од младите биле членови на СКОЈ. Голем број од борците биле жени.

Големина на Фонт
Контраст