Select Page
Резултати од конкурсот за доделување на ученички и студенски стипендии

Резултати од конкурсот за доделување на ученички и студенски стипендии

Резултати од конкурсот за доделување  на ученички и студенски стипендии од  конкурсот кој го распиша градоначалникот Зоран Ногачески.

За датумот на врачување на решенијата за доделените стипендии, кандидатите ќе бидат лично известени. Добитниците на стипендии задолжително треба да достават копија од трансакциона сметка на која ќе се врши исплатата, а за малолетните лица задолжително е присуство на родител.

По разгледувањето на документацијата доставена од кандидатите до општина Дебрца, Комисијата изврши селекција на кандидатите, и за стипендисти ги избра :

Во групата стипендисти запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година 

 1. Елена Стојче Наумоска ;
 2. Јована Славе Јоноска ;
 3. Гоце Стојче Наумоски ;
 4. Петар Игор Калески ;
 5. Моника Ѓоко Јонческа ;
 6. Александар Љупчо Ѓорески ;
 7. Магдалена Петре Голабоска ;
 8. Кристина Миле Јорданоска ;
 9. Петар Јоне Илоски ;
 10. Викторија Ристо Петрески ;
 11. Оливер Никола Бутески ;
 12. Сања Сашо Николоски ;
 13. Сара Златко Јолакоски ;
 14. Дане Веселин Кузманоски ;
 15. Марија Кирчо Паункоска.

Во групата стипендисти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година 

 1. Христијан Владо Кузески ;
 2. Теодора Славко Стрезоски ;
 3. Дамјан Томе Левески ;
 4. Виолета Гоце Ристеска ;
 5. Милица Диме Савеска.
Резултати од конкурсот за доделување на ученички и студенски стипендии

Известување за неработни денови за Новогодишните и Божиќните празници

Согласно  одлуката на Министерството  за труд  и социјална  политика  и препораката на Владата на Република Македонија  за новогодишните и Божиќните  празници Општинската администрација  на Општина  Дебрца нема да работи  во деновите;

1 и 2 Јануари  2019 год.  –  Нова година

7 Јануари 2019 год.  – Рождество Христово  – Божиќ

Општина Дебрца

 

Изгласан буџетот на Општина Дебрца за 2019 година

Изгласан буџетот на Општина Дебрца за 2019 година

На денешната 18-та седница од Совет на Општина Дебрца, изгласан е буџетот на Општина Дебрца за 2019 година.

На изготвувањето на буџетот му претходеа средби со граѓани и месните заедници, на кои што беа слушани нивните предлози за тоа што Општината треба да направи во 2019 година. Општината Дебрца за прв пат овозможи преку пополнување на електронска апликација, граѓаните да можат да дадат свој предлог во поглед на креирање на буџетот за 2019 година. При изготвувањето на буџетот за 2019 година во целост се почитуваше принципот на буџетска дисциплина и рационално и ефикасно искористување на нивните приходи и истовремено сведување на непродуктивните трошоци на минимум, а за обезбедување поголем простор за развојни инвестиции.

Вкупниот буџет на Општина Дебрца за 2019 година е проектиран на сума од 106.500.000 денари. Основната цел на буџетот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на повеќе проекти. На тој начин ќе се обезбеди простор за мерки и проекти кои што ќе значат зајакнување на социјалната кохезија помеѓу граѓаните и зголемување на квалитетот на живот во општината.

Во буџетот за 2019 година предвидено е реализација на капитални проекти, инфраструктурни проекти, проекти од областа на образованието, културата, социјалата, спортот, животната средина, туризам и др.

Буџетот на Општина Дебрца за 2019 година беше изгласан после долга и сеопфатна дебата и во демократска атмосфера со седум гласови „за“.

Видео: Новогодишна честитка од градоначалникот Зоран Ногачески

Видео: Новогодишна честитка од градоначалникот Зоран Ногачески


Почитувани сограѓани,

На крајот сме на 2018 година. Во годината што изминува секој од нас, граѓаните на општина Дебрца доживеал и убави и помалку убави моменти.

Посакувам убавите да ги помниме, а помалку убавите да посакаме да не ни се повторат во наредната 2019 година .

Ви се заблагодарувам за Вашиот придонес за општината, за сите пофалби и критики.

Тие ми даваат сила за поголеми заеднички успеси.

Новата година значи многу нови желби и предизвици. 

Затоа, во Новата година  влегуваме со  верба и надеж дека и понатаму трудољубиво и посветено ќе работиме за добробит на сите граѓани на општина Дебрца и дека заедно со Вас ќе создадеме услови за поголема благосостојба и поуспешна 2019 година.

Нека претстојните празници Ви бидат исполнети со мир, топлина и радост.

Драги сограѓани,
Ви
посакувам , многу здравје, среќа, бериќет и успех воНовата 2019 година.
Да
сме здрави и живи.

 

Со почит,

Зоран Ногачески

Градоначалник на општина Дебрца

 

Закажана 18-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 18-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 18-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 18-та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  27.12.2018 година (четврток)

 , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Советот на општина Дебрца
 3. Предлог – Годишна програма за развој на локалната инфраструктура во општина дебрца за 2019 година
 4. Предлог – Годишна прогрема за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2019 година
 5. Предлог – Годишна програма за развој на културата во општина Дебрца за 2019 година
 6. Предлог – Годишна програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2019 година
 7. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2019 година
 8. Предлог – Годишна програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2019 година
 9. Предлог – Годишна програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2019 година
 10. Предлог – Годишна програма за изработка на урбанистички планови за општината Дебрца во 2019 година
 11. Предлог – Годишна програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2019 година
 12. Предлог – Годишна програма за зимско одржување на општинските патишта и улици во општина Дебрца во зимската сезона за 2019 година
 13. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Дебрца за 2019 година
 14. Предлог – Буџет на Единицата на локална самоуправа Дебрца за 2019 година
 15. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Дебрца за 2019 година
 16. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници во општина Дебрца за 2019 година
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Програмата за работа и развој за 2019 година на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“-Белчишта
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на инвестиционата програма на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ за 2019 година
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2019-2021 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РМ (бр. УП108-80/18 од 21.11.2018), и донесување на предлог тарифи-цени за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за домаќинства и останати (правни лица)
 20. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни вода на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2019-2021 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РМ (бр. УП108-81/18 од 21.11.2018), и донесување на предлог – тарифи –цени за собирање на урбани отпадни води за домаќинства и останати (правни лица)
 21. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 750/1 КО Оровник)
 22. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 184, 185 и 186 КО Волино)
 23. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 617/1 КО Волино)
 24. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1836, 1837 и 1842 КО Годивје)
 25. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 414 КО Црвена Вода)
 26. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 224/2 КО Оздолени)
 27. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1835, 1836 и 1842 КО Годивје)
 28. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 918 КО Оздолени)
 29. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1939 КО Брежани)
 30. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 626, 627 и 629 КО Злести)
 31. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420 КО Горно Средоречје)
 32. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420 и 375 КО Горно Средоречје)

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски