Select Page
Саниран патот за Илинска Црква

Саниран патот за Илинска Црква

Во пресрет на празникот Илинден, екипите на општина Дебрца извршија санација на патот село Брежани црква Св. Илија, Илинска Планина.

Продолжува проектот за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца

Продолжува проектот за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца

Минатата година, поаѓајќи од барањата на граѓаните отпочнавме со проектот “Изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца”.

Проектот опфати повеќе активности : поставување на армирано бетонски цевки за премостување на водотеци, изградба на бетонски влезни и излезни шахти за пропусти, крилни ѕидови, изградба на бетонски канали за вода со или без метални решетки и друго.
Реализиравме :
-зафаќање и регулација на атмосферските води на две улици во село Мешеишта,
-премостување со армирано бетонски цевки на три локации на водотеци во село Лактиње,
-изградба на канал со метална решетка на улица во село Врбјани,
-изградба на канал со метална решетка на улица и поставување на бетонски цевки по одводен водотек во село Оздолени,
-премостување на локален пат Сл.Чифлик – Слатино,
-премостување на локален пат за село Сливово,
-премостување на улица во село Песочани и на пат село Песочани – Радомирово,
-изградба на канал со метална решетка, бетонски пропуст во село Брежани и санација на мост на пат село Велмеј-село Брежани,
-санација на мост на улица и изградба на пешачки мост и бетонски пропуст на водотек во село Оровник,
-поставување на бетонски цевки преку бразда за наводнување на полски пат во село Лешани.
Вкупната вредност на изведените работи изнесува 1.596.000 денари без ДДВ, а средствата беа обезбедени од Буџетот на општина Дебрца.
Навидум ситни, ама за граѓаните битни активности.
Проектот продолжува и оваа година.