Select Page
Низа проекти за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца

Низа проекти за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца

Минатата година, поаѓајќи од барањата на граѓаните отпочнавме со проектот “Изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца”. Проектот опфати повеќе активности : поставување на армирано бетонски цевки за премостување на водотеци, изградба на бетонски влезни и излезни шахти за пропусти, крилни ѕидови, изградба на бетонски канали за вода со или без метални решетки и др.
Ветивме дека со овие активности продолжуваме и оваа година.
Досега оваа година реализирано :
– Лешани, го решивме проблемот со пропуст на полски пат и мини разделителна градба за наводнување,
– Велмеј, го решивме проблемот со зафаќање на атмосферските води на регионалниот пат, кај селскиот дом, и реконструкција на мост по улицата кај изворите на “Истокот”.
-Врбјани, Годивје и Лактиње, решени пропустите и каналите по улиците кои се планирани за асфалтирање,
-Песочани, изградена шахта на бразда за наводнување. Навидум ситни, ама за граѓаните битни активности.
Продолжуваме понатаму…..

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

MSIP-SH-MUN-DEB-01-19

1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

Република Северна Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Подобрување на општинските услуги преку набавка на нова IT опрема

2. Општина Дебрца ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на добра – IT опрема да ги достават своите запечатени понуди.

3. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година, и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

4. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

Општина Дебрца
Адреса: с. Белчишта бб, 6344
До: Ангел Секулоски
e-mail: asekuloski@gmail.com
Тел: +38946286855; +38978236060

5. Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса.

6. Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до 12:00, пладне на 10/09/2019. Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.

Големина на Фонт
Контраст