Select Page
Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 27та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  30.09.2019 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
 3. Предлог – Буџетски календар за изготвување на Буџетот на општина Дебрца за 2020 година
 4. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2019 година
 5. Предлог – Одлука за донесување на конечен урбанистички план за село Злести, Општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Горно Средоречје, Општина Дебрца
 7. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за постигнатиот успех на учениците на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 8. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за период од 01.09.2018 до 31.08.2019 година
 9. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за работа на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Основното училиште „Дебрца“-Белчишта во учебната 2019/2020 година
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Локален акционен пла за животна средина за период 2019/2025 година
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на ценовникот на комунални услуги што ги извршува ЈП за комунална дејност Дебрца
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за исклучување и плаќање на надомест на штета за физички и правни лица кои бесправно користат вода

           

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски