Select Page
Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”

Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”

Денес градоначалникот Зоран Ногачески и проектниот координатор на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016″ Охрид, Ѓоко Зороски потпишаа договорот за донација, со кој на општина Дебрца на трајно владение и се предадени туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато “Сини Вирој” и тоа :
-објект: “Набљудувачница”, поставен во м.в. “Ветерник”,
-два објекти: “Видиковец” ,поставени во м.в.”Воденичиште” и м.в.”Сини Вирој”,
-пет објекти: “Информативен знак”, поставени во м.в.”Ветерник”, м.в.”Чавлиева Краста”, м.в.”село” , Белчишта ( два ) и м.в.”село”, Ново Село,
-објект: “Брендирана автобуска постојка” со едукативни постери за Белчишкото блато, во центарот на село Белчишта,
-10 парчиња грбни прскалки за гаcнење пожар,
-маици со логото на Белчишкото Блато,
-разгледници со мотиви од блатото.

Целта на донацијата е остварување, унапредување,промоција и поддршка на активностите на проектот “Подобрување на управувањето и одржливо користење на Белчишкото Блато ( Сини Вирој )”, кој го спроведува здружението „Екотуризам 2016“ и канцеларијата на UNDP, Скопје и е дел од проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја”, финансиран од ЕУ, со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во рамките на Проектот извршен е биолошки мониторинг на најважни растителни и животински видови и живеалиштето евлова шума во подрачјето на Белчишко блато, а направени се истражувања за валоризација на екосистемските услуги од блатото, како и истражување за социо-економското значење на блатото.

Снимен е документарен филм за промоција на овој биолошки и хидролошки важен локалитет и изработена е веб страница за блатото (www.belciskoblato.mk) .

Во идниот период со сите засегнати чинители ќе работиме за прогласување на блатото за заштитено подрачје на национално ниво, а блатото е веќе идентификувано како идно европско заштитено подрачје во рамките на мрежата НАТУРА 2000.

Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца

Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца

Изминативе неколку недели па се до крајот на 2019 година, се реализираат неколку клучни градежни поректи.

Официјално започнавме со реализацијата на уште еден значаен инфраструктурен проект, со што исполнуваме уште едно дадено ветување -изградба на доводен цевковод за водоснабдување на селото Слатински Чифлик, единственото село во Дебрца кое нема водоснабдителен систем.

Проектот предвидува изградба на доводен цевковод од село Издеглавје до село Слатински Чифлик, во должина од 2586,60 метри, при што ќе бидат поставени полиетиленски водоводни цевки, PE 100 од 10 bari со DN 90, а ќе бидат изградени и шест ревизиони шахти.

Градежните работи ги изведува фирмата “Маркоски К73” ,од Струга, а средствата , во износ од 3.491.010 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, Програмата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2019 година.

Деновиве преку Министерството за транспорт и врски ќе биде објавен и тендерот за изградба на резервоар за водоснабдување на село Издеглавје, со што конечно ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето на двете села.

Во Лешани по завршувањето на сезоната за наводнување продолживме со изградбата/регулацијата на канал за наводнување во должина од 500 метри.

Во Оровник работите на хортикултурното уредување на просторот кај јарболот со државното знаме влегуваат во завршна фаза.

Работиме во горниот / стариот дел на село Требеништа.
Го уредуваме просторот околу чешмата кај црквата “Св.Мартинија”.
Работиме на решавање на одводот на атмосферските води, а набргу ќе извршиме и тампонирање на патот до црквата “Св.Петка”, во должина од 1 км.

Продолжуваме да гадиме по План-от.

Градоначалникот Ногачески упати честитка по повод Денот на Македонската револуционерна борба

Градоначалникот Ногачески упати честитка по повод Денот на Македонската револуционерна борба

Денес е 23-ти Октомври – Денот на македонската револуционерна борба, Ден кога е формирана Македонската револуционерна организација, Ден кој го симболизира континуитетот на македонската борба за независност.
Славејќи го овој ден, ја празнуваме идејата на македонските револуционери за самостојна и независна Македонија која денес ја живееме во сопствена, независна државa.

Во Дебрца презентирани мерките од ИПАРД 2 програмата

Во Дебрца презентирани мерките од ИПАРД 2 програмата

Денес во просториите на општина Дебрца, претставниците на телото за управување со ИПАРД фондовите од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во рамки на едукативната кампања за ИПАРД Програмата 2014 – 2020, се одржа инфо дево за мерката „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ од ИПАРД 2.

Мерката предвидува вкупна поддршка од 16,5 милиони евра за инвестиции во алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци, алкохолни производи од грозје или овошје и пиво, пекарски производи, зачини, билки, чаеви, слактоводна риба.

Мерката поддржува и инвестиции во занаетчиски дејности, услуги во земјоделството и за руралното население, во руралниот туризам и во непрехранбени производи, апликантите треба да бидат физички лица кои живеат во руралната средина или таму имаат регистрирано некаква дејност. Правните лица, пак, кои сакаат да добијат поддршка, треба да бидат евидентирани во Централниот регистар.

Физичките лица кои предлагаат нови инвестиции во руралните области се прифатливи за поддршка само ако поседуваат докажани професионални способности преку стручно образование (обука или признат сертификат) за одделна стопанска или нестопанска дејност.

Подносителите на барања треба да се обврзат и дека до крајот на инвестицијата, пред да се поднесе конечното барање за исплата, ќе имаат регистрирано занаетчиска или угостителска дејност или дејност на трговец поединец.

Според мерката, помош може да добијат и лица чии инвестиции поддржуват економска одржливост што ќе се проценува врз основа на деловниот план или техничкиот предлог проект, а апликантот треба да покаже континуитет на работењето најмалку пет години од реализација на инвестицијата.

– За овој повик мора сите апликанти да имаат целосна документација согласно упатството уште при поднесувањеето на барањето. Поддршката ќе се одобри само за барателите со комплетни и соодветни апликации. Барателите на финансиската поддршка не смеат да ја почнат инвестицијата пред да потпишат договор за користење средства со агенцијата со исклучок на активностите поврзани со општите трошоци, како што се изработка на деловен план, физибилити студија, проектна документација.

За време на средбата се напомена дека кофинансирањето ќе биде до 65 отсто од вредноста на инвестициите, а финансиската поддршка е неповратна.

Крајниот рок за поднесување барања е 18 ноември.

Повикот за мерката „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ е прв објавен оваа година.