Select Page
Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Јавен повик број 02/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Врз основа на член 19 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ брoj 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018 и 163/2018),Одлуката за заедничко организирање на јавен линиски превоз на патници, донесена од советот на општина Дебрца ( “Службен гласник на општина Дебрца”, број 13/2013 ), Одлуката за заедничко организирање на јавен линиски превоз на патници, донесена од советот на општина Охрид ( “Службен гласник на општина Охрид”, број 03/2014 ), и Спогодбата за заедничко организирање на линискиот превоз на патници, број 03-3286/1, од 25.03.2014 година и број 03-1463/3, од 27.03.2014 година се објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 02/2021  

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ  НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ДЕБРЦА И ОПШТИНА ОХРИД

 

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 

Предмет на Јавниот повик е доделување на дозволи за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид, на линии од градот Охрид до населените места во општина Дебрца и обратно, и тоа:

 

 

ред.

број

 

 

назив

на линијата

автобуски стојалишта
1. Охрид-село Врбјани Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Ново Село, село Песочани,село Лактиње, село Годивје, село Арбиново, село Сливово, село Врбјани
2. Охрид-село Слатино       Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Ново Село, село Песочани,село Издеглавје, село Оздолени, село Слатино
3. Охрид – село Велмеј  Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Злести, село Белчишта, село Лешани, село Велмеј

 

Возните редови за горенаведените линии се утврдени со Спогодбата за заедничко организирање на линискиот превоз на патници и се дадени во Документацијата, која е составен дел на Јавниот повик.

Локациите на автобуските стојалишта се утврдуваат со одлуки на советите на општините и нивното оддржување е обврска на општините. Превозниците се должни да се придржуваат кон утврдените локации на автобуски стојалишта.

Овој Јавен повик е согласно и со член 22-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ број 174/2018) кој гласи:

„Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното образование и Законот за средното образование на подрачјата на општините каде што има утврден возен ред се врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз, по цени и на начин утврдени од советите на општините и Советот на град Скопје“.

 

Дозволите за вршење на меѓуопштинскиот линискиот превоз на патници се доделуваат за времетраење од 5 ( пет ) години.

 

За линиите за кои се доделуваат дозволите општина Дебрца и општина Охрид може да доделуваат субвенции, по претходно донесени одлуки од страна советите на општините, согласно буџетите на општините за соодветната година.

Превозниците кои ќе добијат субвенции се должни да обезбедат бесплатен годишен превоз на инвалидизирани лица  (глуви, слепи, телесни инвалиди), лица со интелектуална попреченост и родители на деца со церебрална парализа, по доставени списоци од соодветните здруженија, потврдени од надлежните подрачни министерства/фондови.

 

 1. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 

2.1. Право на учество на јавниот повик имаат правни лица, под услови утврдени со документацијата за јавниот повик и тоа:

 

 1. имаат важечка лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници и важечки изводи од лиценца за секое возило;
 2. се впишани во Централен регистар на РМ и имаат регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра: вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
 3. се сопственици на најмалку две регистрирани возила по линија или да имаат договор за лизинг, за возила со најмалку 20 седишта, кои ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови за моторни возила наменети за вршење на општински линиски превоз;
 4. имаат вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило;
 5. имаат обезбедено сертификат за професионална компетентност за управителот или за овластеното лице одговорно за превоз во правното лице;
 6. имаат добар углед;
 7. во возилата имаат вграден фискален апарат;
 8. имаат доказ дека против правното лице не се води постапка за стечај и ликвидација.

 

Заинтересираните правни лица имаат право за секоја линија да поднесат поединечни  понуди, во посебен плик, со напомена дека предмет на евалуација се понуди, почнувајќи од линија „1“. Во случај да е искористен понудениот капацитет  на превозни средства со добивање на “првата линија”, сите понуди за следните линии се сметаат како да не се поднесени.

Јавниот повик се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда што ги исполнува сите услови и барања предвидени во документацијата за Јавниот повик.

 

 

 1. 3. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ

 

За да учествуваат во постапката за доделување  на дозволи, односно за да може понудите да се оценуваат/евалуираат, понудувачите треба да се квалификувани како способни, за што мора да ги исполнат критериумите за утврдување на нивната способност, кои се поблиску дадени и опишани во документацијата за јавниот повик.

 

Понудувачите треба да потпишат Изјава дека ги прифаќаат условите од документацијата за јавниот повик и моделот на договор, кој е составен дел на документацијата.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Потребната документација е утврдена во документацијата за јавниот повик за доделување на дозволи за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид. 

 

 1. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА

 

Доделувањето на дозволите ќе се изврши по пат на евалуација на понуди со поднесување на затворени пpијави.

Пријавите се поднесуваат во затворен плик до Комисијата, а се отвораат јавно во присуство на овластени лица на подносителот.

Доставените пријави се бодуваат според следните критериуми:

 1. За просечна старост на возилата што превозникот ќе ги користи за меѓуопштинскиот линискиот превоз на патници, превозникот може да добие најмногу 30 бода, и тоа:
 • до 5 години просечна старост на возилата – 30 бода
 • од 6 години до 10 години                – 20 бода
 • повеќе од 10 години                              – 10 бода

 

 1. За број на вработени, превозникот може да добие најмногу 30 бода, и тоа:
 • до 5 вработени                                                                                 – 10 бода
 • од 6 до 10 вработени                                                                      – 20 бода
 • повеќе од 10 вработени – 30 бода

 

 1. За исполнување еколошки стандарди на возилата, за пресметан просек, превозникот може да добие најмногу 40 бода, и тоа:
 • од Еуро 2 до Еуро 3 – 10 бода
 • од Еуро 3 до Еуро 4                                                                         – 20 бода
 • од Еуро 4 до Еуро 5 – 30 бода
 • над Еуро 5                – 40 бода

 

Во случај на ист број бодови, предност има превозникот кој има прв поднесено понуда во архивата на општина Дебрца.

 1. НАЧИН И АДРЕСА НА ПОДИГНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК

 

6.1 Документацијата за јавниот повик ќе биде објавена на www.debrca.gov.mk    а истата може да се подигне секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот , во архивата на Општина Дебрца, со седиште во село Белчишта,  најдоцна  еден ден пред рокот утврден во точка 7.1. 

 

 1. 7. РОК, АДРЕСА И НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

 

7.1. Краен рок на поднесување  на понудите е 31.03.2021 година до 12:00 часот по локално време.

 

7.2. Понудите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на Општина Дебрца, 6344 село Белчишта.

 

7.3. Понудувачот го поднесува оригиналниот примерок на Пријавата ( Прилог 1 ) во запечатен внатрешен плик, кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса, со назнака „Пријава за јавен повик“ во горниот лев агол.

 

7.4. Документите за утврдување на способност на понудувачите се поднесуваат во посебен запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса, со назнака „Документи за утврдување на способноста “ во горниот лев агол.

 

7.5. Внатрешните пликови се приложуваат  во запечатен надворешен плик кој:

 • е адресиран со целосна и точна адреса на Општина Дебрца;
 • го содржи бројот на Јавниот повик; и
 • во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“.

 

7.6. Доколку сите пликови не се запечатени и обележани како што е погоре утврдено, Општина Дебрца не презема одговорност за губење или предвремено отворање на понудата.

 

 1. ЈАЗИК НА ПОНУДАТА

 

Понудата се изготвува и доставува на македонски јазик.

 

 1. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

 

9.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 31.03.2021 година во 12.05 часот, по локално време, во просториите на салата за седници на советот на општината, административна зграда на Општина Дебрца, 6344 село Белчишта.

 

9.2. Предмет на разгледување  се  понудите  кои се пристигнати до денот и часот утврден во точка 7.1. Понуди  пристигнати по датумот и часот утврден  во точка 7.1. ќе се сметаат како ненавремени  и  нема да бидат   предмет на разгледување.

9.3. Секој што сака да присуствува на отварањето на понудите, своето право на присуство го регулира со поднесена писмена најава најкасно 1 (еден) ден пред денот на јавното отварање.

 

10.ПОЈАСНУВАЊА И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 

10.1. Појаснувања и дополнителни информации во врска со Јавниот повик заинтересираните лица можат да побараат до Комисијата за спроведување на постапката, на телефон 046 286 855 или да постават прашања во писмена форма на следната електронска адреса : contact@debrca.gov.mk.

Краен рок за поставување прашања: 29.03.2021 година.

 

11.Постапката по Јавниот повик ќе ја спроведе Комисијата формирана од градоначалникот на Општина Дебрца и градоначалникот на Општина Охрид.

 

Комисија за спроведување на постапката, 

Даниел Паункоски – претседател

Димитар Велјаноски – член

Климент Талески – член

Документација за јавен повик – општински линиски превоз 02/2021

Совет на општина Дебрца, 46-та седница, донесени одлуки

Совет на општина Дебрца, 46-та седница, донесени одлуки

Советот на општина Дебрца денес ја одржа 46-та редовна седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

 • На оваа седница Советот го усвои Извештајот за остварување на Буџетот на општина Дебрца за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година и Завршната сметка на Буџетот на општина Дебрца за 2020 година. Од проектираниот буџет за 2020 година од 112.000.000 денари остварен е приход во вкупен износ од 87.652.381 денари или оствареност од 78%.
 • Советот усвои дополнување на Годишната програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги за 2021 година, предвидувајќи партерно уредување на дворното место во црква Св.Јован село Белчишта и црква Св.Никола село Брежани.
 • Советот донесе одлука за формирање на Локален совет за превенција, како советодавно тело кое се формира согласно законот за полиција, со цел навремено да се детектираат, анализираат и решаваат определени безбедносни проблеми во општина Дебрца.
 • Советот донесе одлуки за доделување материјална помош на три црковни одбори и тоа:  црковен одбор село Требеништа за донирање на 7 електрични столба/ бандери и 750 м електричен проводник за обезбедување електрична енергија до местноста “Св.Варвара”, на црковниот одбор село Издеглавје за донирање на 500 м електричен проводник за обезбедување електрична енергија до црквите “Св.Никола” и “Св.Софија” и на црковниот одбор село Велмеј за донирање на електричен проводник за осветлување на крст во црква “Св.Спас”.
 • Советот донесе одлука за доделување субвенција на ЈП “Дебрца”, во износ од 112.111,00 денари за плаќање на надоместок за приклучување на електродистрибутивната мрежа на новата пумпна станица во село Требеништа.
 • Советот донесе одлука за доделување еднократна субвенција од по 30.000 денари на превозниците кои го вршат линискиот превоз на патници, заради ублажување на последиците предизвикани од ковид кризата и нерентабилноста на возните линии.
 • Советот го донесе Урбанистичкиот план за село Песочани, со што се создаваат предуслови за урбан развој и на ова населено место.
Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта

Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта ”, кој се реализира од Министерството за транспорт и врски, со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Дебрца аплицираше со проектот: “Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта ( врска со регионален пат ) и изградба на обиколница околу село Злести”, како продолжение на патниот правец село Лешани-село Злести, во вкупна должина од 2121 метри.

Проектот е одобрен и на 10 Март преку Министерството за транспорт и врски е објавен вториот тендер за локални патишта, меѓу кои е и нашиот аплициран проект ( Тендер 2 Дел 3 ) .

По завршувањето на тендерот ( крајниот рок е 8 Април ) очекуваме да започне реализацијата на проектот.

Градиме по План-от!

Закажана 46-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 46-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 46-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 46та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  15.03.2021 година (понеделник),  со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                              

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Записникот од 45-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на општината Дебрца за 2020 година
 4. Предлог – Одлука за усвојување Анекс на Годишната програма за работа на ООУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2020/2021 година
 5. Предлог – Годишна програма за изменување и допоплнување на Годишната програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2021 година
 6. Предлог – Одлука за давање донација на црковен одбор на Црква „Св. Никола“ село Требеништа
 7. Предлог – Одлука за давање донација за црковен одбор на Црква „Св. Софија“ село Издаглевје
 8. Предлог – Одлука за формирање Локален совет за превенција на Општина Дебрца
 9. Предлог – Одлука за избор на Претседател и членови на Локален Совет за превенција на Општина Дебрца
 10. Предлог – Одлука за доделување субвенција а Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски