Select Page
Во Волино се одржа Јавната расправи по Студијата за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно

Во Волино се одржа Јавната расправи по Студијата за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно

Вчера (петок) во просториите на Центарот на Месната Заедница во Волино, се одржа Јавната расправи по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца.

На состанокот преставници од Министерството за Животна средина  и проектните кординатори ја презентира Студијата и значењето на истата пред засегнати страни како и жителите на село Волино.

Присутните имаа можност од прва рака со свои забелешки и сугестии да укажат по текстот на студијата.

Со проектот се предвидува враќање на р.Сатеска во нејзиното природно корито. Вкупната должина на коритото од разделната градба до вливот во Црн Дрим е 7796m и оваа должина припаѓа во две општини, општина Дебарца и општина Струга .

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Дебрца.

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Известување од комисијата за спроведување на конкурсот за доделување на ученички и студентски стипендии

Известување од комисијата за спроведување на конкурсот за доделување на ученички и студентски стипендии

Комисијата составена од: Димитар Велјаноски како претседател-вработен во општина Дебрца, Билјана Суклоска како член-вработена во општина Дебрца и Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца, формирана со Решение бр. 09-2131/1 од 17.12.2021 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно конкурсот за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија и конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021-2022 година, утврди дека се поднесени вкупно 44 пријави од кои 26 за средношколски, 18 за студентски стипендии.

По разгледување на документацијата доставена од кандидатите до општина Дебрца, Комисијата изврши проверка на поднесените пријави и утврди неправилности кај некои апликации за студентска стипендија. Имено, по доставено барање за информации, од Министерството за образование и наука добивме потврда дека некои од апликантите се веќе корисници на државна стипендија, што е спротивно на условите предвидени во овој конкурс. Поради горенаведеното, комисијата одлучи во целост да го поништи конкурсот за студентски стипендии и за учебната 2021/22 година да додели само средношколски стипендии.

До крајот на месец Февруари ќе биде објавен нов конкурс за студенски стипендии со корегирани критериуми.

Резултати од конкурсот за доделување на ученички стипендии

Резултати од конкурсот за доделување на ученички стипендии

Комисијата составена од: Димитар Велјаноски како претседател-вработен во општина Дебрца, Билјана Суклоска како член-вработена во општина Дебрца и Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца, формирана со Решение бр. 09-2131/1 од 17.12.2021 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно конкурсот за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2021/2022.

Со право на стипендија во групата стипендисти запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година се стекнаа следните ученици:

 1. Јана Владо Дуклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Емилија Илија Целакоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Николина Димитрија Бутеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Јана Александар Сиљаноска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Ивана Разме Скоклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тамара Дончо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Вера Панче Жилеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Бобан Петар Мијаковски

-комплетна докуемнтација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Љупчо Ѓорески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Марија Страшо Јосифоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Оливер Никола Бутески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Христина Драган Николоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристијан Стојмир Велјановски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тео Златко Јолакоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Илина Иљо Нечкоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристина Миле Јорданоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Драган Дуклески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Филип Науме Вичароски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Климентина Сашо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

20. Дамјан Милан Цветкоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

Комисија за спроведување на конкурсот

За доделување на ученички и студентски

стипендии

Димитар Велјаноски, претседател__________

Билјана Суклоска, член______________

Даниел Паункоски, член ____________________

Закажана 5-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 5-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 5-та седница на Советот на општината Дебрца.

Ја свикувам 5-та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  28.02.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 4-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2022 година
 3. Прелог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година
 4. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Записникот од извршениот попис на побарувањата, обврските и каса за 2021 година
 6. Предлог – Одлука за одобрување средства од буџетот на општина Дебрца за кофинансирање на подпроект : „Реконструкција на културно историски дом во село Требеништа“
 7. Предлог – Одлука за доделување еднократна помош во вид на огревно дрво
 8. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

–              Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                         Претседател,

                                                                                                                      Илчо Алексоски

 

Информација за достапност на Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца и информација за одржување на јавна расправа

Информација за достапност на Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца и информација за одржување на јавна расправа

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/2014, 44/2015 ,129/2015 , 39/2016 и 99/18) и член 4 од Правилникот за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на консултирање на јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06), Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Општина Дебрца, со седиште во село Беличишта бб, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито “ во општина Дебрца.

Со проектот се предвидува враќање на р.Сатеска во нејзиното природно корито. Вкупната должина на коритото од разделната градба до вливот во Црн Дрим е 7796m и оваа должина припаѓа во две општини, општина Дебарца и општина Струга . 

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Дебрца.

Во прилог спроведената Оцена на еколошкото и социјалното влијание од проектот за обнова на коротото на река Сатеска за пренасочување во нејзиниот природен тек изготвен во согласност со Социјалните и Еколошки стандарди на УНДП (кликнете тука).

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

 

Јавната расправи по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: ““Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца ќе се одржи на 

 • 25 февруари 2022 година  (петок), во Подрачно основно училиште во с. Волино со почеток во 11.30 часот

 

Контакт лица:

Управа за животна средина

Министерство за животна средина и просторно планирање

infoeko@moepp.gov.mk

по пошта на адреса:, плоштад Пресвета Богородица  

бр.3, 1000 Скопје.

 

Маријан Михајлов – експерт “МАНЕКО СОЛУШНС“ ДЕК од Скопје   

тел: 02 6142 209, 076 298 297,  е -маил: contact@maneko.com.mk