Select Page
Известување од комисијата за спроведување на конкурсот за доделување на ученички и студентски стипендии

Известување од комисијата за спроведување на конкурсот за доделување на ученички и студентски стипендии

Комисијата составена од: Димитар Велјаноски како претседател-вработен во општина Дебрца, Билјана Суклоска како член-вработена во општина Дебрца и Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца, формирана со Решение бр. 09-2131/1 од 17.12.2021 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно конкурсот за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија и конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021-2022 година, утврди дека се поднесени вкупно 44 пријави од кои 26 за средношколски, 18 за студентски стипендии.

По разгледување на документацијата доставена од кандидатите до општина Дебрца, Комисијата изврши проверка на поднесените пријави и утврди неправилности кај некои апликации за студентска стипендија. Имено, по доставено барање за информации, од Министерството за образование и наука добивме потврда дека некои од апликантите се веќе корисници на државна стипендија, што е спротивно на условите предвидени во овој конкурс. Поради горенаведеното, комисијата одлучи во целост да го поништи конкурсот за студентски стипендии и за учебната 2021/22 година да додели само средношколски стипендии.

До крајот на месец Февруари ќе биде објавен нов конкурс за студенски стипендии со корегирани критериуми.

Резултати од конкурсот за доделување на ученички стипендии

Резултати од конкурсот за доделување на ученички стипендии

Комисијата составена од: Димитар Велјаноски како претседател-вработен во општина Дебрца, Билјана Суклоска како член-вработена во општина Дебрца и Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца, формирана со Решение бр. 09-2131/1 од 17.12.2021 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно конкурсот за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2021/2022.

Со право на стипендија во групата стипендисти запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година се стекнаа следните ученици:

 1. Јана Владо Дуклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Емилија Илија Целакоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Николина Димитрија Бутеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Јана Александар Сиљаноска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Ивана Разме Скоклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тамара Дончо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Вера Панче Жилеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Бобан Петар Мијаковски

-комплетна докуемнтација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Љупчо Ѓорески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Марија Страшо Јосифоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Оливер Никола Бутески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Христина Драган Николоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристијан Стојмир Велјановски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тео Златко Јолакоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Илина Иљо Нечкоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристина Миле Јорданоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Драган Дуклески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Филип Науме Вичароски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Климентина Сашо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

20. Дамјан Милан Цветкоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

Комисија за спроведување на конкурсот

За доделување на ученички и студентски

стипендии

Димитар Велјаноски, претседател__________

Билјана Суклоска, член______________

Даниел Паункоски, член ____________________