Select Page
Набавени нови 323 канти за отпад

Набавени нови 323 канти за отпад

Ги подобруваме капацитетите на Јавното комунално претпријатие за поефикасно вршење на комуналните услуги. По поднесена апликација од општината преку Центарот за развој на југозападниот плански регион, програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година обезбедени се вкупно 323 канти за собирање на комунален отпад,со. запремнина од 240 литри. Кантите ќе бидат отстапени на трајно користење на јавното претпријатие,кое ќе ги користи за подобра покриеност на населените места со потребните садови за комунален отпад. И во наредниот период општината ќе продолжи со вакви активности,со цел подобрени комунални услуги за граѓаните.

Покана за прва форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските капацитети”

Покана за прва форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските капацитети”

Општина Дебрца во рамките на проектот ” Зајакнување на општинските совети“ кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, почнува со реализација на  Проектни форуми во заедницата.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на 01.03.2023 година (среда)  со почеток од 10:00 часот, во Школото на ОУ,,Дебрцасело Белчишта.

На првата форумска сесија учесниците ќе се запознаат со форумскиот процес и ќе дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со стратешките области за развој со кои се соочува општина Дебрца од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти.

Вашето присуство и активно учество ќе биде од особено значење и ќе придонесе за успешна реализација на  форумски процес во заедницата и подобрување на животот во Општината.

Прилог: Дневен ред

Прилог: Покана

                 Со почит: 

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески

Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 17-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

 Седницата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година (вторник)

 , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                               Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на записник од 16-та седница на Советот на општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Предлог – Статутарна одлука за дополнување на Статутот на општина Дебрца

Предлог – Правилник за организирање и одржување на форумите на заедницата во општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2022 година

Предлог – Мислење по Програмата за реализација на тридневна научна ескурзија – IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за дводневна научна ескурзија – VI одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за настава во природа за учениците од V одделение ОУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за реализација на есенски и пролетен излет на учениците од I до IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за реализација на еднодневна ескурзија за учениците од III одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2023 година

Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                       Претседател,

                     Илчо Алексоски

Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

ЈАВЕН ПОВИК  за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца 

 

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на РМ”, број 5 /02), градоначалникот на општина Дебрца,објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

 за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца

 

1.Општина Дебрца има потреба од именување на секретар на општината.

За таа цел, се распишува јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општината.

2.За секретар на општината може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

– е државјанин на Република С. Македонија,

– има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки, економските науки или политичките науки,

– во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и

Секретарот на општината од редот на административните службеници од категоријата Б го назначува градоначалникот и истиот треба да ги исполнува посебните услови за работното место за нивото Б4 на раководни административни службеници:

-најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно место во приватниот сектор

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-положен испит за административно управување

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски ).

3.Се повикуваат сите заинтересирани лица своите пријави да ги достават до градоначалникот на општина Дебрца, најдоцна до 15.03.2023 година.

4.Јавниот повик ќе биде објавен на веб страницата на општина Дебрца.

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

 

 

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2022/2023 година

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2022/2023 година

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Дебрца објавува : 

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2022/2023 година

 

 

I.ВОВЕД

Општина Дебрца за студиската 2022/2023 година ќе додели стипендии на редовни студенти од општина Дебрца, запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија .

  1. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои студираат на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

1.да се редовни студенти од I година, кои во текот на средното образование постигнале континуиран одличен успех;

2.да се редовни студенти на повисоките години кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа: за студенти запишани на студиски програми од информатика, природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки да имаат постигнато просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 7,50 ,  а за студентите на факултетите од општествените науки, на факултетите од уметностите и на другите студиски програми да имаат постигнато најмалку 8,00 просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година;
3. да не повторувале година во текот на студирањето;

  1. да не се корисници на стипендија од други установи, институции или фирми;
  2. да се државјани на Република Македонија и жители на општина Дебрца.

 

Критериум за доделување на стипендиите се:

-Постигнат успех од претходните студиски години до тековната 2022/2023 година за сите студиски програми.

-Студентите кои немаат положено најмалку 80% од предвидените испити за претходните студиски години нема да бидат рангирани. За студенти кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи каде што вкупниот број на предвидени испити за една студиска година е помалку од 10 (десет) испити, за критериумот да имаат положено најмалку 80 % од предвидените испити ќе се земе критериумот да имаат положено само два испита помалку од вкупно предвидениот број на испити.

III.НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои се пријавуваат по конкурсот, треба да го  пополнат потребниот образец  за пријава поставен на интернет страната  www.debrca.gov.mk.

Со Пријавата потребно е да се достават следните документи:

1.Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2022/2023 година;

  1. Уверение за положени испити од претходните години ( студентите од I година доставуваат фотокопие од свидетелства од I-IV година средно образование);
  2. Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија;
  3. Изјавана кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во пријавата;
  4. Изјаваза користење и обработка на личните податоци на кандидатот , со која се сложува Општина Дебрца по службена должност да ги обезбеди потребните документи од јавни институции со кои има склучено договори за соработка;

6.Фотокопија од индексот.

  1. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Пријавата со потребните документи, кандидатите треба да ги достават во рок од 15 работни дена, а најдоцна до 07.03.2023 година, на адреса: Општина Дебрца, 6344 село Белчишта , во затворен плик,  со назнака:  „За Комисијата за спроведување на Конкурсот за доделување ученички и студентски  стипендии“.

 

  1. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.500,00 денари месечно,  за девет месеци во текот на студиската година.

VI.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пријавите нема да бидат разгледувани ако доставената документација е:

-некомплетна и/или

-ненавремено доставена.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен најдоцна до  20.03.2023 година на интернет страницата на Општина Дебрца.

Студентите кои ќе добијат стипендија ќе склучат договор со општина Дебрца со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски.

Конкурс-студенски стипендии (комплетна документација)

 

 

 

ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                               Градоначалник

                                                                                                Зоран Ногачески