Select Page
Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 17-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

 Седницата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година (вторник)

 , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                               Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на записник од 16-та седница на Советот на општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Предлог – Статутарна одлука за дополнување на Статутот на општина Дебрца

Предлог – Правилник за организирање и одржување на форумите на заедницата во општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2022 година

Предлог – Мислење по Програмата за реализација на тридневна научна ескурзија – IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за дводневна научна ескурзија – VI одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за настава во природа за учениците од V одделение ОУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за реализација на есенски и пролетен излет на учениците од I до IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за реализација на еднодневна ескурзија за учениците од III одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2023 година

Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                       Претседател,

                     Илчо Алексоски

Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

ЈАВЕН ПОВИК  за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца 

 

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на РМ”, број 5 /02), градоначалникот на општина Дебрца,објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

 за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општина Дебрца

 

1.Општина Дебрца има потреба од именување на секретар на општината.

За таа цел, се распишува јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за секретар на општината.

2.За секретар на општината може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

– е државјанин на Република С. Македонија,

– има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки, економските науки или политичките науки,

– во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и

Секретарот на општината од редот на административните службеници од категоријата Б го назначува градоначалникот и истиот треба да ги исполнува посебните услови за работното место за нивото Б4 на раководни административни службеници:

-најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно место во приватниот сектор

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-положен испит за административно управување

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски ).

3.Се повикуваат сите заинтересирани лица своите пријави да ги достават до градоначалникот на општина Дебрца, најдоцна до 15.03.2023 година.

4.Јавниот повик ќе биде објавен на веб страницата на општина Дебрца.

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески