Select Page
Одржана работна средба со претставници на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

Одржана работна средба со претставници на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

Во текот на вчерашниот ден се одржа работна средба со претставниците на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. На состанокот разговаравме  за позитивните промени како резултат на 18 месечната техничката поддршка од Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

Споделуваме дел од нив:

Подготвен Извештај со препораки за подобрување на организациските капацитети за администрирање на локалните даноци,

Зголемен капацитет на даночното одделение за ажурирање на базата на податоци за данок на имот,

Ажурирана база на податоци за данок на имот со поддршка на практикант, за чиј ангажман Проектот обезбеди финансиски средства за период од 6 месеци,

Информирање на даночните обврзници за плаќањето на данокот на имот, преку едукативната кампања “Мој данок за мојата општина” споделена на веб-страница на општината на следниот линк: https://debrca.gov.mk/

Индексот на даночната транспарентност на Општина Дебрца

за 2022‐2023 изнесува 50% (од можни 100 %) во однос на 2021-2022 кога изнесувал 33%,

Подготвена Предлог-програма за еднакви можности за жените и мажите за 2023,

Буџетската транспарентност за 2022-2023 изнесува 12 (од можни 16) индексни поени, во споредба со 2021-2022, кога изнесувала 11, и

Подобрена активната транспарентност која во 2023 година изнесува 89.91% , во однос на 2022 кога изнесуваше 82,6%.

 

Одржана Петтата (последователна) форумска сесија од проектен форум во Општина Дебрца во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети- фаза 2”

Одржана Петтата (последователна) форумска сесија од проектен форум во Општина Дебрца во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети- фаза 2”

Денес во Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“-фаза2  кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, ја реализира  петтата форумска сесија од проектот.

На петтата форумска сесија  учесниците на форумот  имаат можност да се запознаат со постигнатите резултати и реализацијата на избраниот проект – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа и останатите проекти и препораки од форумот кои тие ги избраа за најприоритетни за реализација.

Во рамките на Проектните активности кои општината ги реализираше изврши – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа.

Вкупната вредност на проектот изнесува:2.605.212 МКД    од кои 1.953.909 МКД се грант на донаторот  и  651.303 МКД се учество на општина Дебрца .

 Како и обезбедена е и монтирана опрема, со која  се обезбедува пренос во живо на седниците на советот на општината каде ќе се емитуваат на YouTube каналот на Општина Дебрца, преку кој граѓаните во иднина ќе може да ги следат седниците на советот на општината.

Општината и во наредниод период продолжува со соработка со Програма за развој на Обединети Нации – УНДП, каде по поднесена апликација од страна на општина Дебрца и одобрена ќе се изработува Итегриран план за Локален Економски развој како стратешки документ на општината.

Во прилог На YouTube каналот на Општина Дебрца може да го погледнете краткото видео за активностите за изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа https://www.youtube.com/watch?v=7ly-MnBnfDs

29-та седница на Советот на општината Дебрца

29-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 29-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 29та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  29.01.2024 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца. За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 28-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Локален Акциски План за управување со отпад на општина Дебрца за 2024-2025

 Советнички прашања

   

                                                                                                                                                                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                                                                                                                                                    Претседател,

                                                                                                                                                                                                                                                Никола Короскоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

Врз основа на член 48 став (4) од Закон за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17,16/17, 11/18 и Сл.Весник на РСМ бр. 275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 , 35/18 и 303/20), а согласно Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација во општина Дебрца бр.09-2129/1 од 27.10.2022 и 01-1293/1 од 30.10.2023 година, општина Дебрца објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

 

Општина Дебрца објавува интерен оглас за унапредување административни службеници 4 (четири) извршители и тоа:

 

            1.УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за урбанизам и комунални работи, Одделение за урабанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

            2.УПР 01 01 В01 000 Советник-нормативно правни работи, Одделени за правни прашања и општи работи – 1(еден) извршител;

            3.УПР 01 01 В01 000 Советник-Буџетска координација, Одделение за финансиски прашања – 1(еден) извршител;

            4.УПР 01 01 В02 000 Виш соработник-управување и уредување на градежното земјиште, Одделение за урбанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

 

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 1 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Научно истражувачко подрачје:Инжинерство и технологија,Научно истражувачко поле:Градежништво, друго инжинерство и технологии (архитектура, урбанизам и планирање и градежништво и водостопанство);

 • работно искуство, и тоа: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раковнодно работно место во приватен сектор;
 • потребни општи работни компетенции на напредно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • раководење и финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски)
 • потврда за положен испит за административно управување;

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 2 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле : Право;

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 3 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле: Други општествени науки (организациони науки и управување-менаџмент);

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 4 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, и тоа: Градежништво, архитектура;

 • работно искуство, и тоа: најмалку две години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во општина Дебрца кој ги исполнува општите и посебните услови пропишани за работното место како и:

 • да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
 • да е на работно место на непосредно пониско ниво или на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
 • да поминал најмалку две години на тековното работно место и
 • да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кон пријавата можат да се приложат и други докази:

 • потврди за успешно реализирани обуки и
 • потврди за успешно реализирано менторство.

Рокот за пријавување на интерниот оглас е 5 (пет) дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Дебрца и до службената електронска адреса: contact@debrca.gov.mk.

            Пријавените административни службеници ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб станата на општина Дебрца и тоа:

Фаза 1 – административна селекција се спроведува најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.

Фаза 2 –интервју се спроведува  во рок од 5 дена од завршување на фаза 1.

Дневното и неделното работно време е од 07:30 часот до 15:30 часот, од понеделник до петок, 40 работни часа неделно.

Платата за работно место под точка 1 е во паричен нето износ од 35.337,00 денари.

Платата за работното место под точка 2 и 3 во паричен нето износ од 31.524,00 денари.

Платата за работно место под точка 4 во паричен нето износ од 29.469,00 денари.

 

 

НАПОМЕНА:

Административниот службеник кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Пријава за аплицирање

Со почит,

 

                                                             Градоначалник на Општина Дебрца

                                                                       Зоран Ногачески

Покана за петта форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“-фаза 2 Презентација на постигнатите резултати од подпроектот Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа

Покана за петта форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“-фаза 2 Презентација на постигнатите резултати од подпроектот Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа

Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“-фаза2  кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, ќе ја реализира  петтата форумска сесија од проектот.

На петтата форумска сесија  учесниците на форумот ќе имаат можност да се запознаат со постигнатите резултати и реализацијата на избраниот проект – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа и останатите проекти и препораки од форумот кои тие ги избраа за најприоритетни за реализација.

Петтата форумска сесија ќе се одржи на 24.01.2024 (среда) со почеток во 12:00 часот, во салата на Советот на Општина Дебрца с. Белчишта.

Вашето присуство на петтата форумска сесија е многу значајно за успешноста на форумот, и завршување на проектните активности.

Дневен Ред

 

     Со почит:

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески