Select Page
31-та седница на Советот на општината Дебрца

31-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 31-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 31-та седница на Советот на општината Дебрца.Седницата ќе се одржи на ден  13.03.2024 година (среда), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општинa Дебрца:

За седницата се предлага следниот:

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

       

  1. Усвојување на записник од 30-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на општината Дебрца за 2023 година
  3. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2024 година
  4. Предлог – Годишна Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Дебрца во 2024 година
  5. Предлог – Одлука за субвенционирање на ЈПКД „Дебрца“ – Белчишта

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски