Select Page
Потсетување до граѓаните и правните лица за подмирување на своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса

Потсетување до граѓаните и правните лица за подмирување на своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса

Ги потсетуваме граѓаните и правните лица дека се должни да ги измират своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса.

Во наредниот период, општинската даночна администрација до сите даночни обврзници-должници по основ на данок на имот и комунална такса ќе достави последни опомени со дополнителен примерен рок за плаќање на заостанатите обврски,кои ги имаат заклучно со 31.12.2023 година.

Со оглед на тоа да во изминатиот период не сме користеле присилна наплата апелираме до даночните должници да постапат по опомените и да ги измираат своите обврски во примерниот рок, како не би се изложиле на дополнителни трошоци за присилна наплата, мерка на која сме обврзани согласно законот за даноците на имот.

За сите дополнителни информации можете да се обратите до општинската даночна администрација.