Select Page
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2023/2024

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2023/2024

Комисијата составена од: Билјана Суклоска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Никола Короскоски советник при советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.  09-110/1 од 05.02.2024 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно  конкурсот за доделување стипендии на  одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Репулика Македонија за учебната 2023/2024 година.

утврди дека ги исполнуваат условите следните кандидати:

 

1. Мирческа Зоран Ивана

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

2. Нелоски Симе Лео

– комплетна документација согласно објавениот конку

3.  Андоноски Гоце Еразмо

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

4. Андоноска Гоце Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

5.  Целакоска Илија Емилија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

6 . Жилеска Панче Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

7. Нелоска Игор Анабела

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

8. Дуклески Драган Александар

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

9. Бујароска Сашо Климентина

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

10. Жилеска Панче Вера

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

11. Каланоски Павел Славица

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

12. Донески Гоце Филип

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

13. Гегоски Влатко Антонио

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

14. Печоска Ромео Викторија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

15. Велјановски Стојмир Михаил

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

 16. Силјаноска Александар Јана

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

17. Маркоска Даниел Ана Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

18. Дуклеска Владо Јана

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2023/2024

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2023/2024

Комисијата составена од: Билјана Суклоска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Никола Короскоски советник при советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.  09-110/1 од 05.02.2024 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно  конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2023-2024 година, утврди дека ги исполнуваат условите следните кандидати:

  1. Митреска Зоран Зорица

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1. Блажески Дончо Мери

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Велјановски Стојмир Кристијан

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

4.  Јосифоска Страшо Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Силјаноски Александар Алекс

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Наумоски Јонче Петар

-комплетна документација согласно објавениот конкурс