Select Page
Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП)

Денес се одржа работилница за изработка на првиот Интегриран локален развоен план (ИЛРП) на Општина Дебрца. На работилницата е утврдено дека општина Дебрца е специфична општина, со 30 населени рурални места, со огромен потенцијал за развој на (еко) туризам.

На работилницата, покрај претставниците од Локалниот развоен тим од Општина Дебрца, учествуваа претставници од локалните училишта, жители од повеќе населени места во општината, земјоделци, пчелари, преработувачи. Заедно, се обидуваа да дадат насоки за успешен, одржлив развој на општината.

Во наредниод период од странa на преставниците SEG Holding ќе се изработи SWOT анализа каде ќе бидат вметнати сите предложени мислења на присутните.

Оваа активност се спроведува во рамки на програмата „Зајакнување на општинските совети“, финансирана од Швајцарската влада преку Embassy of Switzerland in North Macedonia и Министерство за локална самоуправа а ја кофинансира и спроведува UNDP MK во соработка со национални и локални партнери.

 

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2023/2024

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2023/2024

Комисијата составена од: Билјана Суклоска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Никола Короскоски советник при советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.  09-110/1 од 05.02.2024 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно  конкурсот за доделување стипендии на  одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Репулика Македонија за учебната 2023/2024 година.

утврди дека ги исполнуваат условите следните кандидати:

 

1. Мирческа Зоран Ивана

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

2. Нелоски Симе Лео

– комплетна документација согласно објавениот конку

3.  Андоноски Гоце Еразмо

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

4. Андоноска Гоце Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

5.  Целакоска Илија Емилија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

6 . Жилеска Панче Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

7. Нелоска Игор Анабела

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

8. Дуклески Драган Александар

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

9. Бујароска Сашо Климентина

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

10. Жилеска Панче Вера

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

11. Каланоски Павел Славица

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

12. Донески Гоце Филип

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

13. Гегоски Влатко Антонио

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

14. Печоска Ромео Викторија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

15. Велјановски Стојмир Михаил

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

 16. Силјаноска Александар Јана

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

17. Маркоска Даниел Ана Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

18. Дуклеска Владо Јана

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2023/2024

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2023/2024

Комисијата составена од: Билјана Суклоска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Никола Короскоски советник при советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.  09-110/1 од 05.02.2024 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно  конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2023-2024 година, утврди дека ги исполнуваат условите следните кандидати:

  1. Митреска Зоран Зорица

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1. Блажески Дончо Мери

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Велјановски Стојмир Кристијан

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

4.  Јосифоска Страшо Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Силјаноски Александар Алекс

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Наумоски Јонче Петар

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

Потсетување до граѓаните и правните лица за подмирување на своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса

Потсетување до граѓаните и правните лица за подмирување на своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса

Ги потсетуваме граѓаните и правните лица дека се должни да ги измират своите обврски по основ на данок на имот и комунална такса.

Во наредниот период, општинската даночна администрација до сите даночни обврзници-должници по основ на данок на имот и комунална такса ќе достави последни опомени со дополнителен примерен рок за плаќање на заостанатите обврски,кои ги имаат заклучно со 31.12.2023 година.

Со оглед на тоа да во изминатиот период не сме користеле присилна наплата апелираме до даночните должници да постапат по опомените и да ги измираат своите обврски во примерниот рок, како не би се изложиле на дополнителни трошоци за присилна наплата, мерка на која сме обврзани согласно законот за даноците на имот.

За сите дополнителни информации можете да се обратите до општинската даночна администрација.

Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.

Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.

Во делот на приходите биле планирани 126.520.050 ,00 денари, а остварени се 144.543.499,00 денари или процент на остварување од 114 %.

Во делот на расходите биле планирани 126.520.050 ,00 денари, а направени се 114.077.791,00 денари или процент на остварување од 90 %.

Во делот на капиталните расходи / инвестиции од планираните 30.030.722 ,00 денари, рализирани се 23.491.645,00 денари или процент на остварување од 78 %.

Капиталните инвестиции  се поголеми, бидејќи дел од инвестициите по поднесени апликации од општината директно се финансираат од националните програми, преку централниот буџет.

Салдото на буџетската сметка на 31.12.2023 изнесува 38.356.474,00 денари.

Салдото на доспеани, неплатени обврски на општината на 31.12.2023 изнесува 5.448.063,00 денари.

Трошоци за репрезентација на градоначалникот – нула денари

Трошоци за дневници за службени патувања на градоначалникот – нула денари

Повеќе детали  за завршната сметка на следниот линк:

https://debrca.gov.mk/wp-content/uploads/2024/03/2023.pdf