Select Page
Се одбележаа 23 години од загинувањето на водникот Игор Костески, припадник на специјалната единица на АРМ “Волци”

Се одбележаа 23 години од загинувањето на водникот Игор Костески, припадник на специјалната единица на АРМ “Волци”

Со полагање на свежо цвеќе пред спомен обележјето и посета на спомен собата во село Слатино се одбележаа 23 години од загинувањето на водникот Игор Костески, припадник на специјалната единица на АРМ “Волци” и уште седумте негови соборци,припадници на одбранбените сили на Република Македонија, на ден 28 Април 2001 година,кај тетовското село Вејце.

Обраќање за настаните од воениот конфликт 2001 година и грозоморниот чин во Вејце имаше Добре Велјаноски од охридскиот огранок на Здружението на ветераните од одбраната и безбедноста.

Нека им е вечна слава.

Хероите никогаш не умираат.

 

32-та седница на Советот на општината Дебрца

32-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 32-та седница на Советот на општината Дебрца

 Ја свикувам 32та седница на Советот на општината Дебрца.

              Седницата ќе се одржи на ден  30.04.2024 година (вторник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на записник од 31-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка за 2023 година за Центарот за развој на југозападен плански регион
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2023 година
  4. Предлог – Одлука за давање на времено користење недвижна ствар – старо Основно училиште во с.Белчишта, изграден на КП бр. 2081, КО Белчишта
  5. Предлог – Годишна Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите
  6. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Дебрца
  7. Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2024 година
  8. Годишна Програма за изменување и дополнување на годишната програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2024 година

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски