Select Page
Извршена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца

Извршена превентивна систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Дебрца за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца како општа противепидемиска мерка  Општина Дебрца во текот на вчерашниот ден и во текот на ноќта спроведе теристичка (од земја ) дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето  се изврши во период од 20.00 до 06.00 часот во добри временски услови, со апарат за УЛВ ладно запрашување .
Со дезинсекцијата беа опфатени зелените површини во Општината, подрачјето на река Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани- селски населби и локалитети предвидени во планот и програмата.


Воедно се изврши  и дератизација на канализационите системи во селата Белчишта,Мешеишта,Волино,Горенци, Оровник како и регионалниот колектор од село Мешеишта до село Оровник како и јавните објекти во општината.

Средствата се обезбедени од буџетот на општина Дебрца

Со оваа активност е извршена првата фаза од систематска дезинсекција и дератизација на територијата на општина Дебрца..