Select Page
Активно се одвива реставрацијата на река Сатеска за пренасочување во нејзиното природно речно корито

Активно се одвива реставрацијата на река Сатеска за пренасочување во нејзиното природно речно корито

Еден од позначајните проекти кој е во тек на имплементација на територијата на општина Дебрца и воопшто во Охридскиот регион, заштитен од УНЕСКО е “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито.”
➡️Со проектот се предвидува реставрирање на природното речно корито на река Сатеска со цел да се пренасочи најчесто повторуваниот протек од 15 m3 /s во нејзиното природно корито, што се влева во река Црн Дрим и заштита и намалување на таложењето на наносот во речното корито, со предвидување на антиерозивни мерки и таложник за собирање на наносот.
➡️Во оваа фаза се реализираат следните проектни активности:
👉враќање на меандрираното корито во граници на реката, продлабочување на коритото (вадење на наносот), чистење од отпад, чистење од дрвја и грмушки, оформување на оштетените насипи на потегот од разделната градба кај село Волино до границата помеѓу општина Дебрца и општина Струга, во должина од 3.382 м;
👉низводно од разделната градба кај село Волино- во насока на природното корито на река Сатеска, предвиден е простор за таложење на нанос, со активен волумен на таложење од 11 640 m3 , наменет за зафаќање на количините на нанос што би се транспортирале со реката Сатеска;
👉разделната градба / браната / , како армирано бетонска конструкција се задржува со 4 отвори. Во отворите се сместени ниши со челични профили во кои се поставени дрвени греди. Дрвените греди ќе бидат заменети со регулациони табласти затварачи,кои ќе бидат со автоматско отварање, затварање и регулирање на протокот;
👉изведба на стабилизациони и каскадни прагови.
💁‍♂️Проектот се имплементира преку Програмата за развој на Обединетите Нации ( УНДП ) и Министерството за животна средина и просторно планирање, урбанистичко планската документација ја донесе општина Дебрца, средствата се обезбедени од Фондот за адаптација во рамките на регионалниот проект за и прекугранично управување со ризици од поплави во сливот на река Дрим, изведувач на работите е “Маркоски К 73 “ ДООЕЛ Струга, а според договорот работите треба да завршат до месец Март 2023 година.
За потсетување, решавањето на проблемот со река Сатеска е нотиран во 19-те препораки на Реактивната мисија на УНЕСКО за Охридскиот регион.
Од тие причини, преземањето на конкретни активности, макар за почеток и парцијални за решавање на проблемот со река Сатеска е чекор напред во исполнувањето на препораките за зачувување на заштитениот статус на Охридскиот регион.

Со гранд од УНДП, општина Дебрца набави нови канти за отпад

Со гранд од УНДП, општина Дебрца набави нови канти за отпад

Во рамките на Проектот ‘Унапредување на општинското владеење’, финансиран од Европската Унија, спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии, а врз основа на предложен приоритетен проект од општината денес го добивме грантот од 350 канти за собирање на отпад, од по 360 литри.
Вредноста на грантот изнесува 26.000 евра и покрај набавката на канти се изработуваат и два стратешки документи, Интегриран план за развој на општината и Локален еколошки акционен план / ЛЕАП.
Кантите нема да ги продаваме, практика која со донираните канти ја применуваше претходната локална власт.
Истите врз основа на утврден план од Јавното претпријатие ќе бидат поставени на јавни површини ( плоштадите, училиштата, јавни објекти, спортски игралишта, верски објекти ) во сите села во општината.
Посебно акцентот ќе биде ставен на селата од Горна Дебрца, каде Јавното претпријатие ќе започне со организирано собирање на комуналниот отпад.