Select Page

ДАНОЦИ

ДАНОК НА ИМОТ

Информации во врска со данокот за имот како и начинот на кој можете да ги извршите плаќањето

ДАНОК ЗА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Решение за утврдена даночна основа  за данок на наследство и имот

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Информации во врска со данокот за промет на надвижнини и начинот на кој можете да ги извршите плаќањето

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА

ѓИнформации во врска со комуналната такса за фирма како и начинот на кој можете да го извршите плаќањето