Select Page

Данок на имот

Информации во врска со данокот на имот како и начинот на кој можете да го извршите плаќањето

Одделение: Одделение за утврдување и наплата на данок на имот.
Одговорно лице: Цвета Симеонова Филипоска
Телефон: +389(0)46286855
email: cvetasimeonova@yahoo.com
Работно време: 07.30-15.30 часот

 

Опис и тек на постапката во чекори:
 1. Поднесување на даночна пријава за утврдување на данок
 2. Изготвените решенија за данок на имот се подигаат
 3. На даночната пријава треба да се наведе лице за контакт и контакт телефон;
 4. Данок на имот се плаќа на недвижен имот, освен за оној имот кој е ослободен од плаќање на данок според ЗДИ (Сл. весник на РМ 61/04);
 5. Утврдувањето на пазарната вредност на недвижноста ја вршат проценител на општина Дебрца, според Методологија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
 6. Одговорните лица изготвуваат Решение за данок на имот;
 7. Решението за утврден данок на имот му се доставува на даночниот обврзник – лично или по пат на пошта.
Потребни документи:
 1. Даночна пријава за утврдување на данок на имот (законски пропишана форма);
 2. Доказ за сопственост на недвижноста (имотен лист, договор за купопродажба и судска одлука);
 3. Друга дополнителна документација што ќе се јави како потребна во текот на постапката.

Сите потребни информации во врска со данок на имот може да се добијат на маил contact@debrca.gov.mk, телефонски +389(0)46286855 или лично во зградата на општина Дебрца во с.Белчишта.

 

Рокови за постапката:

Решението за висината на данокот на данокот на имот се донесува најдоцна до 31 Март во годината за која се утврдува данокот на имот (законски рок)

Документ/акт што граѓанинот го добива:

Решение за утврден данок на имот

Формулар:

Даночна пријава за утврдување данок на имот

Постави прашање

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.