Select Page

Денес градоначалникот Зоран Ногачески даде изјава за емисијата “Патоказ”, која оди во живо на Македонското радио – Радио Скопје, за туристичките потенцијали на општина Дебрца.

Во прилог интегралниот текст од неговото обраќање на Македонското радио:

Нашата заложба, односно визија е општина Дебрца биде посакувана дестинација за рурален туризам, еколошки чиста средина и производство на здрава храна, заштитено културно-историско и природно наследство, подобрена социјална средина, привлечно место за живеење и создавање .
Од Дебрца да создадеме високо рангирана природна, културна и археолошка туристичка дестинација.
Општина Дебрца е природно предиспонирана и има одлични услови за развој на квалитетен туризам, особено за развој на руралниот туризам. Традиционалните и автохтони природни, културни-историски и обичајни вредности на подрачјето на општината: архитектурата, пејзажот, природните реткости, недопрената природа, храната, обичаите, се само некои од потенцијалите кои треба да се искористат за развој на руралниот туризам .
Општината Дебрца е една од врвните оази на културното наследство и природното богатство на Република Македонија и затоа не случајно истата е дел и од заштитеното светско и природното наследство во Охридскиот регион.
За жал, во изминатиот период сите овие потенцијали недоволно се искористени.
Потребен е посериозен пристап кон искористувањето на природните ресурси и потенцијали, кои ќе значат и поголема промоција на општината и секако поголем број на туристи.
И затоа, и во изминатиов период и во иднина особено се залагаме за изнаоѓање можности, потенцијали и преземање мерки за развој, унапредување на селскиот -руралниот туризам, промоција и брендирање на туристичките производи во општината и поттикнување на инвестиции; креирање на електронски туристички портал и печатен промотивен матерјал за туристичкиот потенцијал на општината; брендирање на традиционална кујна; поставување табли за битните туристички локалитети во општината,мапирање и обележување на планинарски патеки, едукација на локалното население за рурален туризам, едукација и стручна помош за изготвување и реализирање на бизнис планови за рурален туризам, креирање на туристички тури и програми за посети на туристите на локалните атракции и соработка со Агенцијата за промоција и подршка на туризмот.

Со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) општина Дебрца склучи Меморандум за соработка, чија основна цел е зедничко преземање на повеќе активности во насока на создавање на туристички производи, базирани на културата, традицијата, историјата и природни богатства. Во контекст на ова, активностите имаат за цел формирање и збогатување на туристичките содржини и промовирање на вкупните туристички потенцијали и туристичка понуда на регионот кој го опфаќа општина Дебрца.
Во преостанатиот дел од изјавата градоначалникот Ногачески ги потенцираше природните убавини, археолошките локалитети, културното и историското наследство, културните манифестации и настани кои се предиспозиција за развој на туризмот во општината, како и проектите кои досега се реализирани или допрва ќе бидат реализирани во функција на зголемување на туристичкиот потенцијал на општина Дебрца.