Select Page
Се интензивира реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта

Се интензивира реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта

Вложувањето во образованието е градење на скапоцен потенцијал и инвестиција во иднината на општината и државата.

Тргнувајќи од таа цел, од почетокот на мандатот моја заложба е да го подобриме квалитетот во образованието, како и условите за работа.

Продолжуваме да инвестираме во образованието и во оваа прилика Ве информирамe за Проектот- “Реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта “, кој е во тек на имплементација.

Со проектот се врши целосна реконструкција на просториите на поранешната ЗЗ “Славеј”, а кои се составен дел на училишната зграда и за кои се планира во иднина да се оспособат како Центар за дневен престој на деца, се адаптираат простории за котлара за централно греење на училишната и општинската зграда, се санираат оштетените делови во училниците и санитарните јазли во училиштето и се поставуваат радијатори .

Вкупната вредност на работите изнесуваа 3.075.504 денари, а средствата, во износ од 2.500.000 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, програма за рамномерен регионален развој за 2019 година, по поднесена апликација од Центарот за развој на Југозападниот плански регион, а преостанатиот износ ќе се обезбеди од општинскиот буџет.

Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца

Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца

Општина Дебрца започнав со интензивно расчистување на дивите депонии, со што ќе бидат опфатени сите јавни простори во општината, натрупани со комунален и друг вид на отпад и градежен шут.

Започнавме со чистење на една од најголемите депонии, просторот во м.в.”Царo Поле”, помеѓу патниот правец село Ново Село – село Белчишта и течението на реката Сатеска, кај село Ново Село. Простор кој со години е деградиран со најразличен вид на отпад.
По завршувањето на чистењето на депониите ќе спроведеме широка акција за јакнење на еколошката свест на граѓаните, а потоа засилен инспекциски надзор и крајно против сите прекршители ќе преземеме со закон пропишани санкции.
Ветивме нула толеранција за дивите депонии и затоа апелирам до сите граѓани да дадеме придонес Дебрца да остане чиста и незагадена, со заштитено природно наследство. – потенцираше градоналаникот Ногачески.

 

Во Дебрца одбележани 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада

Во Дебрца одбележани 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада

Вчера во село Сливово и село Белчишта се одбележа уште еден историски датум од славното минато на Дебрца, 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада (МКНОУПБ), на 11 ноември 1943 година и Патронатот на ОУ “Дебрца”.

Првата македонскокосовска народноослободителна ударна бригада е формирана во Сливово, составена од над 700 борци од македонскиот баталјон „Мирче Ацев”, Дебарско-кичевскиот баталјон, Првиот косовски баталјон „Рамиз Садику”, Вториот косовски баталјон „Борис Вукмировиќ” и една придружна чета на ГШ на НОВ и ПОМ. Во својот состав имала Македонци, Срби, Црногорци, Албанци, Турци, Италијанци, а подоцна и Руси. Бригадата покрај другите борбени активности учествувала и во Февруарскиот поход во првата половина на февруари 1944 година, во кој поминала околу 300 километри. Подоцна на 8 јуни 1944 година од групата македонски баталјони била формирана Првата македонска бригада, а од групата косовски баталјони била формирана Првата косовско-метохиска бригада на 24 јуни 1944 година.

Бригадата во 1951 година беше прогласена за Петнаесетта пролетерска бригада и одликувана со Орден народен херој, Орден на народното ослободување на Југославија и Орден на братството и единството со златен венец.

Во чест на Патронатот на ОУ Дебрца учениците заедно со своите наставници приготвија свечена приредба на која присуствуваше и градоначалникот на општина Дебрца – Зоран Ногачески

Се реализира проектот “Требенишко Кале – истражување 2019”

Се реализира проектот “Требенишко Кале – истражување 2019”

Ако преку проектот за Белчишкото Блато го промовираме светското природно наследство на Дебрца, сакам да Ве информирам за уште еден проект кој деновиве интензивно се работи и кој има за цел да се промовира светското археолошко и културно наследство на Дебрца.

Имено, откако минатата година со Филозофскиот факултет Скопје спроведовме истражување на десет најзначајни археолошки локалитети во Дебрца, оваа година продолживме со истражувањата на најзначајниот археолошки локалитет, Требенишкото Кале.
Вчера градоначалникот Зоран Ногачески ги прими Проф.Др.Виктор Лилчиќ Адамсен и неговиот тим, кои го информираа за сознанијата од нивната работа на терен.

Според нив, сознанијата од истражувањата илустрираат околу 1800 години живот во континуитет и ако се додаде архајскиот период, или како што вели почитуваниот професор Лилчиќ “периодот на господарите со златните маски”, тогаш имаме 2200 години континуитет на овој древен град, распослан на околу 5 хектари.

По завршувањето на истражувањата на терен ќе се изработи завршен извештај со фото и техничка документација, а кој ќе биде претставен и пред пошироката јавност.

Средствата за реализација на овој проект, во износ од 100.000 денари се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца за 2019 година.

А мојот “сон”, кој се надевам дека за бргу ќе биде јаве е Требеништа да биде културната престолнина на општина Дебрца, со Културен Изложбен Центар, во кој ќе биде претставено не само археолошкото наследство од Требенишкото Кале и Требенишката некропола, туку и целокупното археолошко наследство на Дебрца. – изјави градоначалникот Ногачески по средбата.

На тоа силно обврзуваат и “100-те години Требеништа”.

Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”

Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”

Денес градоначалникот Зоран Ногачески и проектниот координатор на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016″ Охрид, Ѓоко Зороски потпишаа договорот за донација, со кој на општина Дебрца на трајно владение и се предадени туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато “Сини Вирој” и тоа :
-објект: “Набљудувачница”, поставен во м.в. “Ветерник”,
-два објекти: “Видиковец” ,поставени во м.в.”Воденичиште” и м.в.”Сини Вирој”,
-пет објекти: “Информативен знак”, поставени во м.в.”Ветерник”, м.в.”Чавлиева Краста”, м.в.”село” , Белчишта ( два ) и м.в.”село”, Ново Село,
-објект: “Брендирана автобуска постојка” со едукативни постери за Белчишкото блато, во центарот на село Белчишта,
-10 парчиња грбни прскалки за гаcнење пожар,
-маици со логото на Белчишкото Блато,
-разгледници со мотиви од блатото.

Целта на донацијата е остварување, унапредување,промоција и поддршка на активностите на проектот “Подобрување на управувањето и одржливо користење на Белчишкото Блато ( Сини Вирој )”, кој го спроведува здружението „Екотуризам 2016“ и канцеларијата на UNDP, Скопје и е дел од проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја”, финансиран од ЕУ, со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во рамките на Проектот извршен е биолошки мониторинг на најважни растителни и животински видови и живеалиштето евлова шума во подрачјето на Белчишко блато, а направени се истражувања за валоризација на екосистемските услуги од блатото, како и истражување за социо-економското значење на блатото.

Снимен е документарен филм за промоција на овој биолошки и хидролошки важен локалитет и изработена е веб страница за блатото (www.belciskoblato.mk) .

Во идниот период со сите засегнати чинители ќе работиме за прогласување на блатото за заштитено подрачје на национално ниво, а блатото е веќе идентификувано како идно европско заштитено подрачје во рамките на мрежата НАТУРА 2000.

Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца

Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца

Изминативе неколку недели па се до крајот на 2019 година, се реализираат неколку клучни градежни поректи.

Официјално започнавме со реализацијата на уште еден значаен инфраструктурен проект, со што исполнуваме уште едно дадено ветување -изградба на доводен цевковод за водоснабдување на селото Слатински Чифлик, единственото село во Дебрца кое нема водоснабдителен систем.

Проектот предвидува изградба на доводен цевковод од село Издеглавје до село Слатински Чифлик, во должина од 2586,60 метри, при што ќе бидат поставени полиетиленски водоводни цевки, PE 100 од 10 bari со DN 90, а ќе бидат изградени и шест ревизиони шахти.

Градежните работи ги изведува фирмата “Маркоски К73” ,од Струга, а средствата , во износ од 3.491.010 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, Програмата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2019 година.

Деновиве преку Министерството за транспорт и врски ќе биде објавен и тендерот за изградба на резервоар за водоснабдување на село Издеглавје, со што конечно ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето на двете села.

Во Лешани по завршувањето на сезоната за наводнување продолживме со изградбата/регулацијата на канал за наводнување во должина од 500 метри.

Во Оровник работите на хортикултурното уредување на просторот кај јарболот со државното знаме влегуваат во завршна фаза.

Работиме во горниот / стариот дел на село Требеништа.
Го уредуваме просторот околу чешмата кај црквата “Св.Мартинија”.
Работиме на решавање на одводот на атмосферските води, а набргу ќе извршиме и тампонирање на патот до црквата “Св.Петка”, во должина од 1 км.

Продолжуваме да гадиме по План-от.