Menu
Промовиран проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.

Промовиран проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.

Дебрца – оаза на цивилизацијата
Општината Дебрца е една од врвните оази на културното наследство и природното богатство на Република Македонија, односно оаза на цивилизацијата.
Во овој сеуште девствен природен рај, очигледно е дека никогаш не сме биле сами. Тука вредните раце на голем број човечки души во изминатите столетија ги оформувале своите огништа.
Тука биле огромен број села и десетина древни градови и тврдини.
Поаѓајќи од нашата визија од Дебрца да создадеме високорангирана природна, културна и археолошка туристичка дестинација го спроведовме Проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018”.
Во рамките на проектот се изврши археолошки мониторинг на 10 најзначајни археолошки локалитети со цивилизациски карактер на територијата на општина Дебрца, изработка на археолошка, техничка, наративна и илустративна фото/видео документација.
Археолошките истражувања ги изврши истражувачки тим од Филозофскиот факултет Скопје, предводен од археологот, проф. Д-р Виктор Лилчиќ Адамсен.
Средствата за реализација на Проектот , во износ од 100.000 денари се обезбедија од Буџетот на општина Дебрца, Програма за развој на културата во 2018 година.
Денес пред пошироката јавност го презентиравме Извештајот за археолошките истражувања.
И не застануваме тука. За следната година планираме археолошки истражувања на најзначајниот археолошки локалитет, Требенишкото Кале.
Нашата идеја е поранешниот задружен дом во село Требеништа да се преадаптира и прерасне во Дом на археолошкото наследство на Дебрца и да преставува значаен производ на археолошката туристичка понуда на Дебрца.

О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018  За електронско јавно наддавање – За давање под закуп на деловен простор

О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018 За електронско јавно наддавање – За давање под закуп на деловен простор

Врз основа на член 24 став 3 и 4, член 37 и 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на РМ” бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Дебрца, објавува:

 

 

 

О Б Ј А В А  Брoj  03 / 2018

За електронско јавно наддавање

За давање под закуп на деловен простор

(ВТОРА ОБЈАВА)

 

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на недвижни ствари – деловен простор, сопственост на Општина Дебрца, кои се издаваат под закуп согласно Одлуката за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зградата изградена на КП-849/2, КО Горенци, запишана во Имотен лист бр. 624, КО Горенци, Општина Дебрца, за вршење на трговија на мало, број 08-2164/13 од 31.10.2018 година, донесена од советот на општина Дебрца.

 

  1. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП

 

Предмет на закуп се просториите:

 

Реден бр. Адреса Опис и намена на деловниот простор Површина Вкупна почетна цена на закупнината (0,5% од проценетата вредност) Банкарска гаранција 2% од   проценетата вредност Почеток

Час

1. Село Горенци ДП на приземје (дел од објект), изграден на КП 849/2, КО Горенци, Општина Дебрца, запишан во ИЛ 624, Општина Дебрца

Деловниот простор  се издава под закуп со намена за вршење на трговија на мало

( продажба на колонијални и прехрамбени произвоиди ), за времетраење од  10 години.

 

56,56      м2

3.440,00 денари 13.760,00 денари 12:00

часот

  1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

 

Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски, физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на недвижни ствари на територијата на РМ согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат Пријава за учество на јавното наддавање.

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање и тоа :

 

 

4.1. Доказ за идентитет :

-лична карта за физички лица;

-тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија  (за домашни правни лица);

-извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа  (за странски правни лица).

 

4.2. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапка на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.

 

4.3. Изјава со која што ги профаќаат условите што се дадени во објавата.

 

4.4. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар, за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал во писмена форма да се достави и до Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Дебрца на денот кога се доставува комплетната документација.

 

За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната http://www.e-stvari.mк.

Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и електронски јавни наддавања спроведени преку системот http://www.e-stvari.mk, за него важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, доделени заради негово учество во претходните постапки.

 

Доказите кои е потребно да се достават врз основа на објавата, регистрираното лице е должно да ги прикачи во системот во скенирана копија во PDF формат.

 

На подносителите на пријавите кои се комплетни им се доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им се доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

 

Објавата трае 15 ( петнаесет ) дена почнувајќи од 13.12.2018 год. и ќе трае заклучно со 27.12.2018 година.

 

Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница  http://www.e-stvari.mk

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 31.12.2018 година ( Понеделник ) и ќе започне во 09:00 часот.

 

  1. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

 

Пријавите за учество на Јавното наддавање во електронски облик можат да се доставуваат најдоцна три дена пред почетокот на јавното наддавање, односно заклучно со 27.12.2018 година.

 

  1. ПОЧЕТНА ЦЕНА

 

Вкупната почетна цена на закупнината на електронското јавно наддавање за недвижноста која е предмет на закуп е утврдена во табеларниот преглед на оваа објава. Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

 

7.БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

 

7.1. Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на електронското јавно наддавање за надвижноста предмет на закуп изнесува 2% од проценетата вредност на недвижната ствар и износот е утврден во табеларниот преглед даден во оваа објава.

 

7.2.Банкарската гаранција треба да има рок на важност најмалку 60 дена од денот на одржувањето на електронското јавно наддавање. Секоја пријава што не содржи гаранција за сериозност на понудата или содржи гаранција за сериозност на понудата која не е во согласност со условите во објавата, ќе биде отфрлена и нема да учествува на електронското јавно наддавање.

 

7.3.Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање.

 

 

8.ПОСТАПКА

 

8.1.Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на месечната закупнина и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

8.2.Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

8.3.Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на месечната закупнина. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.4.Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната ствар се намалува за 2 % од проценетата вредност по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на месечната закупнина без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда.

8.5.Доколку во времетраење од 5 минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната ствар повторно се намалува за 2 % од првичната проценета вредност.

Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето може да биде најмногу до 30 % од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

8.6.За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена  која претставува највисока цена за месечната закупнина

8.7.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

8.8.Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена за  закуп на деловниот простор и во рок од 5 работни дена по извршената уплата, се склучува Договор за закуп на деловниот простор, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар.

8.9 На договорот за закуп на деловниот простор  соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

8.10.Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет дена од приемот на приговорот.

8.11.Против решението донесено од комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

8.12.Трошоците за солемнизацијана договорот за закуп на деловниот простор паѓаат на товар на закупувачот на деловниот простор.

 

Оваа објава ќе биде објавена и на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk

 

 

 

 

 

Општина Дебрца

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари

 

 

Игор Мартиноски, диа                       – претседател

Цвета Филипоска-Симеонова          – член

Љупчо Балески, дги                           – член

Јавна презентација на проектот „Дебрца-Археолошка топографија на старите градови и тврдини 2018“

Јавна презентација на проектот „Дебрца-Археолошка топографија на старите градови и тврдини 2018“

Во четврток 13.12.2018 година, со почеток во 11.00 часот, во салата за седници на советот на општина Дебрца, во село Белчишта ќе се презентираат резултатите од Проектот “Археолошка топографија на старите градови и тврдини во општина Дебрца 2018 “. Во рамките на проектот се изврши археолошки мониторинг на 10 најзначајни археолошки локалитети со цивилизациски карактер на територијата на општина Дебрца, изработка на археолошка, техничка, наративна и илустративна фото/видео документација.

Средствата за реализација на проектот, во износ од 100.000 денари се обезбедени од буџетот на општина Дебрца, конкретно од Програмата за развој на културата во 2018 година, а истражувањето го спроведе истражувачкиот тим на Филозофскиот факултет Скопје.

Презентацијата ќе ја изврши Раководителот на истражувачкиот тим, Проф. Д-р Виктор Лилчиќ Адамс. Поканети се сите заинтересирани лица кои сакаат да ја проследат јавната презентација.

Остварена работна средба на министерот Фазлиу и градоначалникот Ногачески

Остварена работна средба на министерот Фазлиу и градоначалникот Ногачески

Денес во работна посета на општина Дебрца беше Министерот за локална самоуправа Г-дин Сухејл Фазлиу со неговиот работен тим.
На средба со градоначалникот Ногачески разговараа за развојните можности и приоритети на општина Дебрца, тековните проекти, проблемите со кои се соочуваме и за идните предизвици, а во контекст на процесите на децентрализација и регионален развој.
Во село Волино Министерот, Директорот на Бирото за регионален развој, Рамиз Реџепи и Раководителот на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозаноска ја посетија реконструираната зграда на старото основно училиште.
Средствата за реконструкција , во висина од 2.464.926,00 денари, без ДДВ се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година, финансирање на проекти за развој на планските региони.


Старата училишна зграда во село Волино е изградена во далечната 1939 година и до 2013 година е користена како основно училиште. Генерации и генерации на ученици од Волино во неа го стекнале своето образование.
Од 2013 година кога се изгради новото училиште објектот е вон функција. Со реконструкцијата објектот ќе се пренамени во Центар на локалната заедница.
Во изјавата за медиумите Ногачески потенцираше дека освен овој проект, преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година беа изготвени технички документации ( проекти за инфраструктура и основни проекти ) за три локални патни правци ( село Мешеишта-село Волино, Млин Илинче-Црква Св. Илија, Мешеишта, село Злести-врска со регионален пат ) и за два патни правци за регионално поврзување на општина Дебрца и општина Струга ( доизградба на патните правци село Волино-село Мороишта и село Требеништа-село Мислешево ).

Нацрт извештај на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за ЛУПД за формирање на градежна парцела ГП-1.1, со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП-1289, КО-Белчишта, Општина Дебрца

Нацрт извештај на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за ЛУПД за формирање на градежна парцела ГП-1.1, со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП-1289, КО-Белчишта, Општина Дебрца

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за ГП-1.1 со намена за Г2 –  Лесна и незагадувачка иднустрија на КП 1289 КО Белчишта, Општина Дебрца
Министерот за локална самоуправа Сухејл Фазли  во работна посета на општина Дебрца

Министерот за локална самоуправа Сухејл Фазли во работна посета на општина Дебрца

Денес во работна посета, општина Дебрца ќе ја посети министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу, кој ќе оствари работни средби со градоначалнкот Зоран Ногачески, при што ќе стане збор за развојните можности и приоритети на локална самоуправа во контекст на процесите на децентрализација и регионален развој. Учество во разговорите ќе земат и директорот на Бирото за регионален развој, Рамиз Реџепи, претседателот на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Рамиз Мерко и  раководителот на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозаноска.

Во рамките на посетата на Дебрца, министерот за локална самоуправа, Фазлиу и директорот на Бирото за регионален развој, Реџепи, ќе извршат увид на изведените работи на објектите и другата изведена инфраструктура во рамките на регионалните проекти имплементирани од страна на Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, во партнерски однос со Општина Дебрца.

Во Волино, во рамките на проектот Изведба на енергетско-ефикасни објекти, целосно е реконструиран објектот на заедницата за потребите на локалното население.

За реконструкцијата во Волино, инвестирани се 2,5 милиони денари, средства што се обезбедени од Буџетот на РМ, преку Програмите за регионален развој. Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион е единствен од мрежата на осумте вакви институции во државата кои успеа навремено да ги реализира предвидените активности во рамките на три регионални проекти чија вкупна вредност е околу 26 милиони денари. Покрај изведба на енергетско-ефикасни објекти и патна инфраструктура,  дел на средства беа издвоени и за подготовка на техничка документација за потребите на 9-те општини што влегуваат во состав на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион.