Menu
Средба помеѓу Координатиното тело против изградба на депонија во Дебрца со Локалната самоуправа и месните заедници

Средба помеѓу Координатиното тело против изградба на депонија во Дебрца со Локалната самоуправа и месните заедници

Денес се одржа координативната средба, организирана од страна на Координативното тело против изградбата на депонија во општина Дебрца со претставниците на локалната самоуправа (градоначалникот и советниците) и претставниците на месните заедници од општината.

Уште еднаш го повторив ставот дека ниту градоначалникот, ниту советот немаат мандат да ја дерогираат волјата на граѓаните, изразена преку референдумската одлука против изградбата на депонијата во село Годивје.
Советниците го повторија својот став дека нема да ја поддржат одлуката за пренесување на надлежностите во областа на управувањето со отпад на централната власт, од причина што во Студијата за Југозападниот регион се упатува на Годивје , како локација на депонијата. – истакна градоначалникот Ногачески.

Претставниците на Координативното тело уште еднаш ги изнесоа сите еколошки аргументи против регионална депонија во Дебрца и искажаа готовност, заедно со граѓаните да продолжат со своите активности, односно со нивната еколошка “револуција” за одбрана на Дебрца, се до повлекување на одлуката од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање.
За формите на еколошката “револуција” истакнаа дека јавноста дополнително ќе биде информирана.

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Денес во општинските простории во с. Мешеишта се одржаа јавни расправи, градоначалникот со членовите на советот на општина Дебрца и граѓани за подготовка на Физибилити студијата, односно документ за оправданоста на проектите “Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца” ( набавка на механизација ), а за кои имаме аплицирано за средствата од ЕУ ИПА грантот.


Јавните расправи ги спроведуваше ангажираниот консултант од страна на Министерството за финансии, М-р Светлана Петровска, од Центарот за промоција на Одржливи Земјоделски Практики и Рурален Развој –ЦеПроСАРД, Скопје.
Сите ја потврдиме оправданоста и потребата од одобрување и имплементација на проектите.

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистички план за с. Црвена Вода, Песочани, Г. Средорече, Слатино, Велмеј

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистички план за с. Црвена Вода, Песочани, Г. Средорече, Слатино, Велмеј

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Црвена Вода,  КО Црвена Вода, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Црвена Вода, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 25,98 ха, со следните граници:

УПС ЦРВЕНА ВОДА
X Y
СЕВЕР 4 575663.672 7 480681.291
ИСТОК 4 575049.447 7 481193.236
ЈУГ 4 575004.266 7 481035.828
ЗАПАД 4 575293.047 7 480337.399

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Црвена Вода, КО Црвена Вода, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-13-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Горно Средоречје,  КО Горно Средоречје, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Горно Средоречје, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 31,25 ха, со следните граници:

УПС ГОРНО СРЕДОРЕЧЈЕ
X Y
СЕВЕР 487832.62 573189.777
ИСТОК 488610.081 573164.756
ЈУГ 487745.823 572547.863
ЗАПАД 487632.892 572791.098

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Горно Средоречје, КО Горно Средоречје, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-07/16 од 08/2017 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Песочани,  КО Песочани, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Песочани, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 44,04 ха, со следните граници:

УПС ПЕСОЧАНИ
X Y
СЕВЕР 4 576504.97 7 481758.24
ИСТОК 4 576327.91 7 483757.91
ЈУГ 4 575433.1 7 483042.14
ЗАПАД 4 576462.1 7 481633.18

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Песочани, КО Песочани, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-12/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Слатино,  КО Слатино, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Слатино, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 37,32 ха, со следните граници:

УПС СЛАТИНО
X Y
СЕВЕР 4 578924.157 7 488027.278
ИСТОК 4 577935.689 7 489694.221
ЈУГ 4 577927.53 7 489684.655
ЗАПАД 4 578837.582 7 487896.807

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Слатино, КО Слатино, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-14-09/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Велмеј,  КО Велмеј, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Велмеј, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 41,06 ха, со следните граници:

УПС ВЕЛМЕЈ
X Y
СЕВЕР 4 572980.616 7 492108.022
ИСТОК 4 572939.476 7 492723.7
ЈУГ 4 571553.55 7 492286.111
ЗАПАД 4 572901.004 7 491564.455

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Велмеј, КО Велмеј, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-15-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Злести,  КО Злести, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Злести, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 66,11 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ЗЛЕСТИ
X Y
СЕВЕР 485 357.335 572 280.067
ИСТОК 486 568.155 571 158.074
ЈУГ 486 349.361 570 041.816
ЗАПАД 485 355.124 572 240.039

 

 

 

 

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Злести, КО Злести, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-05-01/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

 

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески