Select Page
Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

Советот на општина Дебрца денес ја одржа редовната 26-та седница.

Советот ја констатира оставката на претседателот Илчо Алексоски, кој од лични причини поднесе оставка на функцијата претседател на советот на општина Дебрца.

За нов претседател на советот со 6 гласа “за” и 5 гласа “воздржан” избран е Никола Короскоски, советник од советничката група на ВМРО ДПМНЕ.

Советот на денешната седница ги усвои измените и дополнувањата на Буџетот на општината за 2023 година, кварталниот извештај за остварувањето на Буџетот на општината за периодот од 01.01.- 30.09.2023 година, како и 12 годишни програми за 2024 година од негова надлежност.

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

26-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 26-та седница на Советот на општината Дебрца  Ја свикувам 26та седница на Советот на општината Дебрца.

            Седницата ќе се одржи на ден  13.11.2023 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Констатирање оставка на Претседателот на Советот на општина Дебрца
 2. Избор на претседател на Советот на општина Дебрца
 3. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2023 до 30.09.2023 година
 5. Предлог – Годишна Програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2024
 6. Предлог – Годишна Програма за развој на културата во општина Дебрца за 2024 година
 7. Предлог – Годишна Програма за развој на обраованието во општина Дебрца за 2024 година
 8. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2024 година
 9. Предлог – Годишна Програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2024 година
 10. Предлог – Годишна Програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2024 година
 11. Предлог – Годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Дебрца за 2024 година
 12. Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Дебрца за 2024 година
 13. Предлог – Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина Дебрца во 2024 година
 14. Предлог – Годишна Програма за зимско одржување на општинските патишта и улици во општина Дебрца во зимската сезона 2023/2024 година
 15. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на односите со јавноста, комуникациите и меѓународната соработка во 2024 година
 16. Предлог – Програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2024 година

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

25-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 25-та седница на Советот на општината Дебрца

 Ја свикувам 25та седница на Советот на општината Дебрца.Седницата ќе се одржи на ден  31.10.2023 година (вторник, со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца).

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 24-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Мислење по Програмата за реализација на тридневна научна ескурзија – IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2023/2024 година
 3. Предлог – Мислење по Програмата за дводневна научна ескурзија – „VI одделение ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2023/2024 година
 4. Предлог – Мислење по Програмата за реализација на еднодневна ескурзија за учениците од III одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2023/2024 година
 5. Предлог – Мислење по Програмата за реализација на есенски и пролетен излет на учениците од I до IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2023/2024 година
 6. Предлог – Мислење по Програмата за настава во природа за учениците од V одделение ОУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2023/2024 година

                                   

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

24-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 24-та седница на Советот на општината Дебрца

  

Ја свикувам 24та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  27.09.2023 година (среда) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 23-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџет на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ЈПКД „Дебрца“
 5. Предлог – Одлука за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зградата во с.Горенци

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

 

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

23-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 23-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 23-та седница на Советот на општината Дебрца.

            Седницата ќе се одржи на ден  30.08.2023 година (среда), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

                За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. Усвојување на записник од 22-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година
 3. Предлог – Буџетски календар за изготвување на Буџетот на општина Дебрца за 2024 година
 4. Предлог – Годишна Програма за изменување на Годишната програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2023 година
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа на Основното училиште „Дебрца“- Белчишта во учебната 2022/2023 година
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за успехот на учениците на ООУ „Дебрца – Белчишта во учебната 2022/2023 година
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за период од 01.09.2022 до 15.08.2023 година
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2023/2024 година
 9. Предлог – Решение за именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид

 

          Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                             

Советот на општина Дебрца ја одржа редовната 26-та седница

22-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 22-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 22-та седница на Советот на општината Дебрца.

            Седницата ќе се одржи на ден  31.07.2023 година (понеделник)

 , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 21-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Дебрца во рамки на Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП)
 3. Предлог – Решение за дополнување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи во општина Дебрца
 4. Предлог – Одлука за прифаќање на предлогот и утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Струга
 5. Предлог – Решение за именување членови на заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Струга
 6. Предлог – Одлука за предавање во сосптвеност на движна ствар – патничко моторно возило , марка Шкода Фелициа на ЈКП „Дебрца“
 7. Предлог – Одлука за доделување субвенција на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Дебрца“ с.Белчишта

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски