Select Page
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

На денешната 15-та седница, Советот на Општина Дебрца, со 7 (седум) гласа “за” го донесе Буџетот на општина Дебрца за 2023 година и Годишните развојни програми на општината за 2023 година.

На изготвувањето на буџетот претходеше транспарентна постапка во која граѓаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и други заинтересирани страни можеа да дадат свои предлози во поглед на креирање на буџетот за 2023 година.

Вкупниот буџет на општина Дебрца за 2023 година е проектиран на износ од 113.000.000 денари.

Основната цел на буџетот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на повеќе проекти.

На тој начин ќе се обезбеди простор за мерки и проекти кои што ќе значат зајакнување на социјалната кохезија помеѓу граѓаните и зголемување на квалитетот на живот во општината.

Во буџетот за 2023 година предвидено е реализација на капитални инфраструктурни проекти, проекти од областа на образованието, културата, социјалата, спортот, животната средина, руралниот туризам и други.

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Закажана 15-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 15та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  15.12.2022 година (четврток), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 14-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Буџет на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година
 5. Предлог – Одлука за усвојување на програми за развој
 6. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на односите со јавноста, комуникациите и меѓународната соработка во 2023 година
 7. Предлог – Годишна програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Дебрца за 2023 година
 8. Предлог – Одлука за распишување јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта
 9. Предлог – Решение за формирање комисија за селекција на кандидати за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца – Белчишта
 10. Предлог – Програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2023 година
 11. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

 

Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Закажана 14-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 14-та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден 14.11.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Усвојување на записник од 13-та седница на Советот на општина Дебрца
2. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година
3. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџет на ЕЛС Дебрца за 2022 година
4. Предлог – Годишна Програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2023 година
5. Предлог – Годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Дебрца за 2023 година
6. Предлог – Годишна програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2023 година
7. Предлог – Годишна програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2023 година
8. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната заштита во 2023 година
9. Предлог – Годишна програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2023 година
10. Предлог – Годишна програма за развој на културата во општина Дебрца за 2023 година
11. Предлог – Годишна програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2023 година
12. Предлог – Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
13. Предлог – Одлука за отпочнување постапка за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Дебрца од сите ризици и опасности
14. Предлог – Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со класа на намена Е.1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски шанели кои се градат на земјиште) со моќност од 150 kW, на КП 1556/1 и КП1556/2, КО Оздолени, Општина Дебрца

 • Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА
Претседател,
Илчо Алексоски

Општинските советници дел од проектот „Зајакнување на општинските совети“

Општинските советници дел од проектот „Зајакнување на општинските совети“

Општина Дебрца заедно со уште девет други општини е вклучена во втората фаза на програмата „Зајакнување на општинските совети“, откако беа избрани преку јавен повик за учество на кој аплицираа 30-ина единици на локалната самоуправа од државата.

 

Програмата е дел од проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка “Зајакнување на општинските совети” , кој што се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ,во соработка со национални и локални партнери.

 

Во наредните 18 месеци, околу 150 советници од овие општини ќе имаат можност да учествуваат во Програмата за развој на капацитетите на општинските советници која вклучува обуки на вкупно 11 теми поврзани со јавен финансиски менаџмент, просторно и урбано планирање, добро управување и борба против корупција, меѓуопштинска соработка, родова рамноправност, животна средина и справување со кризи на локално ниво.

1Првата обука се одржува денес и утре во Струмица и на истата присуствуваат и членови на советот на општина Дебрца.

Истовремено, секоја од десетте општини ќе има можност да искористи грант во висина од 40.000 до 60.000 долари за проекти кои ќе бидат избрани низ директна консултација со граѓаните преку Форуми на граѓаните.

Дополнително, секоја од овие општини ќе добие финансиска поддршка во висина од 10,000 до 12,000 долари наменети за воведување иновативни алатки за подобрување на отчетноста, транспарентноста и учеството на граѓаните во работата на општинските совети.

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 7-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 7та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  29.04.2022 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                   

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 6-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за прифаќање на предлогот и утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 3. Прелог – Решение за именување членови на заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од индивидуални корисници – домаќинства и правни лица
 5. Предлог – Решение за именување командант, началник, помошници на началникот и помошен персонал на штабот за заштита и спасување на општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со класа на намена Б5.1 – Хотелски Комплекс на дел од КП 898/1, дел од КП 840 и дел од КП 1188/4, КО Оровник, Општина Дебрца
 7. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Дебрца за 2022 година
 8. Предлог – Решение за именување член во заедничката комисија за подготовка на актите за воспоставување меѓуопштинска соработка
 9. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на неманата на бесправно изграден објект со намената на земјиштето
 10. Барање за изготвување вешт наод

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски

️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки

️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки

Советот на општина Дебрца денес ја одржа 6-та редовна седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.
На оваа седница Советот го усвои Извештајот за остварување на Буџетот на општина Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и Завршната сметка на Буџетот на општина Дебрца за 2021 година.
👉Советот го усвои извештајот за материјално техничко и финансиско работење на ООУ Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021.
👉Советот донесе одлука за предлагање за прогласување на заштитено подрачје Белчишко Блато Сини Вирој, во категорија Парк на природа, врз основа на Студијата за валоризација на Белчишкото Блато, со што и официјално се иницира постапката за добивање на заштитен статус, согласно националното законодавство. Одлуката и Студијата ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање.
👉 Советот ја донесе Годишната програма за општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година.
👉Советот донесе одлука за давање на времено користење на задружниот дом во село Лактиње за потребите на месната заедница.
👉Советот донесе одлука за доделување еднократна субвенција од 45.000 денари на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца, наменски, за технички преглед и регистрација на товарно моторно возило, марка Сканија.
👉Советот донесе одлука за избор на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца .