Select Page
Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 7-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 7та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  29.04.2022 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                   

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 6-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за прифаќање на предлогот и утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 3. Прелог – Решение за именување членови на заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од индивидуални корисници – домаќинства и правни лица
 5. Предлог – Решение за именување командант, началник, помошници на началникот и помошен персонал на штабот за заштита и спасување на општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со класа на намена Б5.1 – Хотелски Комплекс на дел од КП 898/1, дел од КП 840 и дел од КП 1188/4, КО Оровник, Општина Дебрца
 7. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Дебрца за 2022 година
 8. Предлог – Решение за именување член во заедничката комисија за подготовка на актите за воспоставување меѓуопштинска соработка
 9. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на неманата на бесправно изграден објект со намената на земјиштето
 10. Барање за изготвување вешт наод

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски

️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки

️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки

Советот на општина Дебрца денес ја одржа 6-та редовна седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.
На оваа седница Советот го усвои Извештајот за остварување на Буџетот на општина Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и Завршната сметка на Буџетот на општина Дебрца за 2021 година.
👉Советот го усвои извештајот за материјално техничко и финансиско работење на ООУ Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021.
👉Советот донесе одлука за предлагање за прогласување на заштитено подрачје Белчишко Блато Сини Вирој, во категорија Парк на природа, врз основа на Студијата за валоризација на Белчишкото Блато, со што и официјално се иницира постапката за добивање на заштитен статус, согласно националното законодавство. Одлуката и Студијата ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање.
👉 Советот ја донесе Годишната програма за општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година.
👉Советот донесе одлука за давање на времено користење на задружниот дом во село Лактиње за потребите на месната заедница.
👉Советот донесе одлука за доделување еднократна субвенција од 45.000 денари на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца, наменски, за технички преглед и регистрација на товарно моторно возило, марка Сканија.
👉Советот донесе одлука за избор на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца .

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Закажана 6-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 6-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 6та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  14.03.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 5-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на општината Дебрца за 2021 година
 3. Прелог – Одлука за усвојување на извештај за материјално-техничко и финансово работење во училиштето за период 01.01.2021 до 31.12.2021 година
 4. Предлог – Одлука за предлагање прогласување на заштитено подрачје Белчишко Блато „Сини Вирој“ во категорија Парк на природата
 5. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година
 6. Предлог – Предлог – Одлука за давање на времено користење – задружен дом во с.Лактиње за потребите на месната заедница
 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Закажана 5-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 5-та седница на Советот на општината Дебрца.

Ја свикувам 5-та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  28.02.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 4-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2022 година
 3. Прелог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година
 4. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Записникот од извршениот попис на побарувањата, обврските и каса за 2021 година
 6. Предлог – Одлука за одобрување средства од буџетот на општина Дебрца за кофинансирање на подпроект : „Реконструкција на културно историски дом во село Требеништа“
 7. Предлог – Одлука за доделување еднократна помош во вид на огревно дрво
 8. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

–              Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                         Претседател,

                                                                                                                      Илчо Алексоски

 

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Закажана 4-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 4-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 4та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  28.01.2022 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                      

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 2-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Усвојување на записник од 3-та седница на Советот на општина Дебрца
 3. Предлог Одлука за утврдување на стапките на даноците на имот во општина Дебрца
 4. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2021 година
 5. Предлог – Одлука за предавање во сопственост на движна ствар – возило за собирање на комунален отпад – половно товарно, марка Scania P4x2 на ЈКП „Дебрца“
 6. Предлог – Годишна програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Дебрца во 2022 година
 7. Предлог – Одлука за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – с.Белчишта
 8. Предлог – Одлука за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – с.Белчишта
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2022-2024 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ (бр. УП108-62/21 од 04.10.2021), и донесување на предлог тарифи-цени за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за домаќинства и останати (правни лица)
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлукаа за усвојување на Решението за утврдување на тарифа за собирање на урбани отпадни води на ЈПКД Дебрца за регулиран период 2022-2024 година од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ (бр УП108-63/21 од 04.10.2021), и донесување на предлог тарифи – цени за собирање на урбани отпадни води за домаќинства и останати (правни лица)
 11. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

 • Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2022 година

На денешната 3-та седница, Советот на Општина Дебрца, со 10 гласа “за” го донесе Буџетот на општина Дебрца за 2022 година и Годишните развојни програми на општината за 2022 година.

.На изготвувањето на буџетот претходеше транспарентна постапка во која граѓаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и други заинтересирани страни можеа да дадат свои предлози во поглед на креирање на буџетот за 2022 година.

Вкупниот буџет на општина Дебрца за 2022 година е проектиран на износ од 112.000.000 денари.

Основната цел на буџетот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на повеќе проекти.

На тој начин ќе се обезбеди простор за мерки и проекти кои што ќе значат зајакнување на социјалната кохезија помеѓу граѓаните и зголемување на квалитетот на живот во општината.

Во буџетот за 2022 година предвидено е реализација на капитални инфраструктурни проекти, проекти од областа на образованието, културата, социјалата, спортот, животната средина, руралниот туризам и други.