Select Page
33-та седница на Советот на општината Дебрца

33-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 33-та седница на Советот на општината Дебрца

 

 Ја свикувам 33та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  28.05.2024 година (вторник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.За седницата се предлага следниот:             

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 32-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџет на ЕЛС Дебрца за 2024 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година
 4. Предлог – Програма за уредување на градежно емјиште во Општина Дебрца за 2024 година

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски

                                                              

33-та седница на Советот на општината Дебрца

32-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 32-та седница на Советот на општината Дебрца

 Ја свикувам 32та седница на Советот на општината Дебрца.

              Седницата ќе се одржи на ден  30.04.2024 година (вторник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 31-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка за 2023 година за Центарот за развој на југозападен плански регион
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за давање на времено користење недвижна ствар – старо Основно училиште во с.Белчишта, изграден на КП бр. 2081, КО Белчишта
 5. Предлог – Годишна Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите
 6. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Дебрца
 7. Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2024 година
 8. Годишна Програма за изменување и дополнување на годишната програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2024 година

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.

Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.

Во делот на приходите биле планирани 126.520.050 ,00 денари, а остварени се 144.543.499,00 денари или процент на остварување од 114 %.

Во делот на расходите биле планирани 126.520.050 ,00 денари, а направени се 114.077.791,00 денари или процент на остварување од 90 %.

Во делот на капиталните расходи / инвестиции од планираните 30.030.722 ,00 денари, рализирани се 23.491.645,00 денари или процент на остварување од 78 %.

Капиталните инвестиции  се поголеми, бидејќи дел од инвестициите по поднесени апликации од општината директно се финансираат од националните програми, преку централниот буџет.

Салдото на буџетската сметка на 31.12.2023 изнесува 38.356.474,00 денари.

Салдото на доспеани, неплатени обврски на општината на 31.12.2023 изнесува 5.448.063,00 денари.

Трошоци за репрезентација на градоначалникот – нула денари

Трошоци за дневници за службени патувања на градоначалникот – нула денари

Повеќе детали  за завршната сметка на следниот линк:

https://debrca.gov.mk/wp-content/uploads/2024/03/2023.pdf

 

 

33-та седница на Советот на општината Дебрца

31-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 31-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 31-та седница на Советот на општината Дебрца.Седницата ќе се одржи на ден  13.03.2024 година (среда), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општинa Дебрца:

За седницата се предлага следниот:

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

       

 1. Усвојување на записник од 30-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на општината Дебрца за 2023 година
 3. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2024 година
 4. Предлог – Годишна Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Дебрца во 2024 година
 5. Предлог – Одлука за субвенционирање на ЈПКД „Дебрца“ – Белчишта

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

33-та седница на Советот на општината Дебрца

30-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 30-та седница на Советот на општината Дебрца

  

Ја свикувам 30та седница на Советот на општината Дебрца.Седницата ќе се одржи на ден  28.02.2024 година (среда), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1.  Усвојување на записник од 29-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2024 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Записникот од извршениот попис на побарувањата, обврските и каса за 2023 година
 5. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2024 година
 6. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2024 година
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
 8. Предлог – Одлука за резервирани средства во Буџетот на општина Дебрца за 2024 за ескпропријација за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење
 9. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                Никола Короскоски

33-та седница на Советот на општината Дебрца

29-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 29-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 29та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  29.01.2024 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца. За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 28-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Локален Акциски План за управување со отпад на општина Дебрца за 2024-2025

 Советнички прашања

   

                                                                                                                                                                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                                                                                                                                                    Претседател,

                                                                                                                                                                                                                                                Никола Короскоски