Select Page
Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 45-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 45та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  26.02.2021 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Записникот од 44-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Годишна програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2021 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на извештај од извршена самоевалуација за период 2018-2020 година на ООУ „Дебрца“, с.Белчишта
 4. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош
 5. Предлог – Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2021 година

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2021 година

На денешната седница Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината за 2021 година и Буџетот на општината за 2021 година

Во Годишните програми и Буџетот во целост се земени во предвид предлозите на граѓаните, месните заедници, бизнис заедницата и невладините организации, кои беа дадени во транспарентната постапка за нивно изготвување и донесување.

Буџетот за наредната година е проектиран на 121.000.000 денари , кои се очекува да се остварат од сопствените приходи, приходите од ДДВ-то, наменските и блок дотациите од централната власт и приходи од европските проекти.

Во делот на расходите акцентот го ставаме на реализацијата на капиталните проекти, социјалните програми, унапредување на комуналните услуги и целосно кратење на непродуктивните трошења.

Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца

Советот на општина Дебрца донесе одлука воспитно-образовниот процес во ООУ “Дебрца”да се реализира со физичко присуство

Советот на општина Дебрца на вчерашната седница донесе одлука воспитно-образовниот процес во ООУ “Дебрца” – Белчишта во учебната 2020/2021 година, а во услови на КОВИД 19 да се реализира со физичко присуство на учениците од I ( прво ) одделение до IX ( деветто ) одделение.
Воспитно-образовниот процес ќе се реализира согласно Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година и Протоколот за постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, донесени од Владата .
Барањето за настава со физичко присуство на учениците, со образложение за исполнетоста на условите и критериумите од Планот и Протоколот, изготвено од ООУ “Дебрца”-Белчишта ќе се проследи до Комисијата формирана од Владата за разгледување на поднесени барања за организирање на настава со физичко присуство, а за добивање согласност од Владата за организирање на наставата со физичко присуство на учениците во училиштето.
Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 27-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 27та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  30.09.2019 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
 3. Предлог – Буџетски календар за изготвување на Буџетот на општина Дебрца за 2020 година
 4. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2019 година
 5. Предлог – Одлука за донесување на конечен урбанистички план за село Злести, Општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Горно Средоречје, Општина Дебрца
 7. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за постигнатиот успех на учениците на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 8. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за период од 01.09.2018 до 31.08.2019 година
 9. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за работа на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2018/2019 година
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Основното училиште „Дебрца“-Белчишта во учебната 2019/2020 година
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Локален акционен пла за животна средина за период 2019/2025 година
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на ценовникот на комунални услуги што ги извршува ЈП за комунална дејност Дебрца
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за исклучување и плаќање на надомест на штета за физички и правни лица кои бесправно користат вода

           

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

 

Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца

Денес ќе се одржи 26-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 26-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 26та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  19.08.2019 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Измени и дополнување на Буџет на Единицата на локална самоуправа Дебрца за 2019 година
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање комбинирани паралелки во основното училиште „Дебрца“ – Белчишта за учебната 2019/2020 година
 4. Предлог – Одлука за издавање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основното училиште „Дебрца“ – Белчишта за учебната 2019/2020 година
 5. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош
 6. Предлог – Годишна програма за изменување на Годишната програма за развој на културата во општина Дебрца за 2019 година
 7. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1473/1 КО Требеништа)

 

 • Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

Закажана 23-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 23-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 23-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 23та седница на Советот на општината Дебрца.

 Седницата ќе се одржи на ден  30.05.2019 година (четврток), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:   

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

 1. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за усвојување на интегриран план за локален развој на општина Дебрца 2019-2022
 3. Предлог – Одлука за давање согласност на кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за период од 01.07.2018 година-30.09.2018 година
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за период од 01.10.2018 година-31.12.2018 година
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за 2018 година на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за периодот од 01.01.2018 година до 31.122018 година
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Статусни промени на Статутот на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ с.Белчишта
 7. Предлог – Одлука за усвојување на извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Дебрца и единки корисници до 30.09.2018 година
 8. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година
 9. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Дебрца за 2019 година
 10. Предлог – Статутарна одлука за дополнување на Статутот на општина Дебрца
 11. Предлог – Одлука за дополнување на Деловникот на Советот на општина Дебрца
 12. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 137/7 КО Оровник)
 13. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 728 КО Злести)
 14. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 830 КО Злести)
 • Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

Големина на Фонт
Контраст