Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 3-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 3та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  24.12.2021 година (петок) , со почеток во 12.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Предлог – Годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Дебрца за 2022 година
 2. Предлог – Годишна Програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на Јавното осветлување во општина Дебрца за 2022 година
 3. Предлог – Годишна Програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2022 година
 4. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2022 година
 5. Предлог – Годишна Програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2022 година
 6. Предлог – Годишна програма за развој на културата во општина Дебрца за 2022 година
 7. Предлог – Годишна програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2022 година
 8. Предлог – Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2022 година
 9. Предлог – Годишна програма за организирање на Јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2022 година
 10. Предлог – Годишна Програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2022 година
 11. Предлог – Буџет на Единицата на локална самоуправа Дебрца за 2022 година
 12. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Дебрца за 2022 година
 13. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за палтите на државните службеници за 2022 година

 

 • Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски