Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 15та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  15.12.2022 година (четврток), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 14-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Буџет на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година
 5. Предлог – Одлука за усвојување на програми за развој
 6. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на односите со јавноста, комуникациите и меѓународната соработка во 2023 година
 7. Предлог – Годишна програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Дебрца за 2023 година
 8. Предлог – Одлука за распишување јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта
 9. Предлог – Решение за формирање комисија за селекција на кандидати за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца – Белчишта
 10. Предлог – Програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2023 година
 11. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

 

Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски