Select Page
Во Тирана, преставници од Општина Дебрца присуствуваат на дводневната 9-та Конференција на засегнати страни во рамки на Дримскиот базен. Темата на оваа конференција е “Меморандум на разбирање
за управување со Проширениот прекуграничен Дримски басен.” Конференцијата ќе обезбеди платформа за:
– засегнатите страни да се информираат – и да дадат инпут – за случувањата во врска со
имплементација на Дримскиот меморандум и Дримската САПа, заедно со можностите што тие ги создадоа за
иднината, да се зајакне соработката и влијателната акција кон одржливи природни ресурси
управување.
– подигање на свеста и добивање придонес за прашања кои се важни за жителите и екосистемите во
Дримскиот басен.
Ставовите на учесниците од Дримскиот басен во однос на потребите и можностите за кооперативна и одржлива
иднината за Дримскиот басен ќе се одрази на овој настан