Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 14-та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден 14.11.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Усвојување на записник од 13-та седница на Советот на општина Дебрца
2. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година
3. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџет на ЕЛС Дебрца за 2022 година
4. Предлог – Годишна Програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2023 година
5. Предлог – Годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Дебрца за 2023 година
6. Предлог – Годишна програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2023 година
7. Предлог – Годишна програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2023 година
8. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната заштита во 2023 година
9. Предлог – Годишна програма за развој на образованието во општина Дебрца за 2023 година
10. Предлог – Годишна програма за развој на културата во општина Дебрца за 2023 година
11. Предлог – Годишна програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2023 година
12. Предлог – Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2023 година
13. Предлог – Одлука за отпочнување постапка за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Дебрца од сите ризици и опасности
14. Предлог – Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со класа на намена Е.1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски шанели кои се градат на земјиште) со моќност од 150 kW, на КП 1556/1 и КП1556/2, КО Оздолени, Општина Дебрца

  • Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА
Претседател,
Илчо Алексоски