Select Page

Здравствена Заштита

Во поглед на здравствената заштита   на населението во општината застапена е само примарната здравствена заШтита,а која се остварува преку амбуланти /приватни здравствени институции/ кои постојано работат во следните населени места:

 

 

  • Белчишта
  • Требеништа
  • Мешишта
  • Велмеј
  • Сливово
  • Слатино