Select Page

Согласно реализација на годишната програма  за реконструкција/ рехабилитација на улици во населените места на територија на општината, извршeно е  прочистување на вегетација,тампонирање и асфалтирање на улица во село Црвена Вода во должина од 200м.

Во наредниод период општината продолжува со   реконструкција/ рехабилитација на улица во село Годивје како и зафати за крпење на ударни дупки на територија на општината.