Select Page

Ставивме крај на уште еден проблем со водоснабдувањето во општина Дебрца, кое се врши преку пумпните станици.

Како што е познато во изминатиот период граѓаните и фирмите кои се водоснабдуваат преку пумпни станици на повеќе пати бевме изложени на притисок од снабдувачот со електрична енергија, ЕВН Хоме,кој користејќи ја монополската положба,која сеуште ја има на пазарот на електрична енергија и постапувајќи спротивно на член 44 од Правилата за снабдување со електрична енергија ги исклучуваше пумпните станици од електричната мрежа,оставајќи ги граѓаните,училиштата,фирмите, ПЗУ за дијализа “Невроплус” Охрид и меѓународниот аеродром “Св.апостол Павле” без вода, со што ги загрозуваше здравјето и животот на граѓаните и особено бубрежно болните пациенти.

И покрај од општината искажаната добра волја и преземањето на долгот од 19 милиони денари,некоректниот однос од страна на ЕВН Хоме продолжи и крајно и покрај изречената времена мерка,донесена од Основниот суд Охрид, со која се забранува исклучување на пумпните станици,за 21 Февруари најави ново исклучување.

Исклучување,кое никогаш повеќе нема да се случи.

Имено,на мој предлог,советот на општината на последната седница донесе одлука за преземање од страна на општината на сите пумпни станици и обврската за плаќање на тековните сметки за електрична енергија.

Постапката за промена на корисник е завршена и почнувајќи од 1 Февруари снабдувањето со електрична енергија на пумпните станици ќе го врши од општината избраниот снабдувач, ЕДС АД Скопје, а сметките ќе ги плаќа општината.

Со промената на снабдувачот во старт ги намалуваме сметките за најмалку 30 %.

Имено , ЕВН Хоме киловатот со сите давачки го наплатува 15- 16 денари, а моменталната цена која ја наплатува ЕДС изнесува 9 -10 денари за киловат.

Во наредниот период ќе преземеме активности за дополнителна заштеда /промена на пумпите во пумпна станица с.Мешеишта и поставување на фотонапонски централи за пумпните станици во село Мешеишта и село Требеништа,како и зајакнување на капацитетите на јавното претпријатие,особено во делот на комуналната дејност водоснабдување.

И најбитното,граѓаните и сите други корисници повеќе нема да бидат доведени во непријатна ситуација да останат без вода за пиење,поради неплатени сметки за електрична енергија.

Покрај редовното сервисирање на тековните трошоци општината и во наредниот период ќе продолжи со капитални инвестиции.