Select Page

Деновиве општинскиот тим за јавни работи  изврши чистење на крајпатната вегетација на општинските патни правци за селата Мраморец, Турје и Годивје.

Во наредниод период продолжуваме и во наредните населени места.