Select Page

Урбанистички Планови

Датум Урбанистички планови за села во фаза на изработка
2013/2019 Урбанистички план за село Велмеј
Урбанистички план за село Лактиње
Урбанистички план за село Песочан
Урбанистички план за село Злести
Урбанистички план за село Климештани
Урбанистички план за село Издеглавје
Урбанистички план за село Волино
Урбанистички план за село Слатино со Слатинско Езеро
Урбанистички план за село Црвена Вода
Урбанистички план за село Ботун
Урбанистички план за село Г.Средорече
Урбанистички план за село Д.Средорече
Урбанистички план за село Оровник
Урбанистички план за село Горенци
Урбанистички план за село Требеништа

 

Датум Општи Акти во фаза на Изработка
2013/2019 Општ акт за село Грко Поле
Општ акт за село Брежани
Општ акт за село Арбиново
Општ акт за село Годивје
Општ акт за село Мраморец
Општ акт за село Турије
Општ акт за село Сошани
Општ акт за село Оздолени
Општ акт за село Слатински Чифлик

 

Датум Изработени урбанистички Планови/ Општи Акти
Општ Акт за село Оровник
Општ Акт за село Горенци
Општ Акт за село Требеништа
Општ Акт за село Мешеишта
Општ Акт за село Ботун
Општ Акт за село Белчишта
Општ Акт за село Лешани
Општ Акт за село Сливово
Општ Акт за село Врбјани
Општ Акт за село Долно Средорече
Општ Акт за село  Лактиње

 

Месни Заедници

ПРЕТСЕДАТЕЛИ  НА  МЕСНИ  ЗАЕДНИЦИ  ВО  ОПШТИНА  ДЕБРЦА

Ред. број ИМЕ  И  ПРЕЗИМЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО Тел. Број
1. Стојан Блажески – нов избор Белчишта 071/998-959
2. Александар Силјаноски Лешани 078/240-535
3. Гоце Цветкоски Велмеј 075/255-001
4. Наум Јоноски – Нов избор Брежани 075/852-787
5. Гоце  Николоски Злести 075/546-055
6. Мите Дојчиноски Ботун 075/898-174
7. Зоран Андоноски Ново Село 075/546-348
8. Стојче Ѓурески Песочан 075/808-631
9. Стојче Ставрски – Нов Избор Арбиново 070/664-507
10. Никола Спироски Издеглавје 071/859-937
11. Злате Шишкоски  – Оздолени 071/442-419
12. Јован Мирчески Слатино 078/423-996
13. Сошани
14. Зоран Михајлоски – Сливово 070/559-277
15. Ненад Перески  – Нов Избор  Годивје 070/267-577
16.  Сашо Велјаноски – Нов Избор Лактиње 072/387-983
17. Никола Димитриески Климештани 071/595-656
18. Игор Крцоски   – Мешеишта 075/701-800
19. Диме Дуклески Требеништа 077/899-518
20. Благоја Петрески – Горенци 078/434-688
21. Мите Мирчески Оровник 077/940-343
22. Јован Стоески Волино
 

 

Граѓанска иницијатива

Граѓаните имаат право да покренат иницијатива и да му предложат на Советот на Општината да донесе одреден акт или да реши одредени прашања од својата надлежност.

Советот е должен во рок од 90 дена да расправа по иницијативата на граѓаните доколку е поддржана од најмалку 10 % избирачи.

Поддршката од став 2 на овој член се обезбедува со потписи на граѓаните.

За решенијата по поднесената иницијатива Советот ги информира граѓаните.