Select Page
Повик за поднесување на понуди

Повик за поднесување на понуди

Општина Дебрца
врој 12-2124/3
25.10.2018

Повик за поднесување на понуди (ППП)
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)
MSIP-IPA-NCB-022-18

1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за
овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31
јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010
година.
2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките
на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и
развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел
од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за
набавка на комунални возила.
3. Општина Дебрца во ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за
набавка на комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца да ги достават своите
запечатени понуди за набавка на
• ЛОТ 1-Теренско моторно возило
• ЛОТ 2 –Возило за одржување на улици –трактор и приклучна механизација
• ЛОТ 3-Мини ровокопач и универзален ровокопач -наторувач (more…)

Големина на Фонт
Контраст