Select Page
Со средствата обезбедени од грант на ЕУ ИПА се реконструираат улици во с.Мешеишта

Со средствата обезбедени од грант на ЕУ ИПА се реконструираат улици во с.Мешеишта

Започнавме со реализација на уште еден капитален проект во општина Дебрца.
Се работи за реконструкција на две улици во село Мешеишта, во должина од 998 метри.
Со проектот се планира машинско стругање и машински ископ на постојната асфалтна површина, тампонирање, асфалтирање, уредување на дел од банкините со бекатон плочки-тротоари, решавање на проблемот со одводнувањето долж улиците (изградба на бетонски канали, бетонски каналети, цевасти пропусти, бетонски плочи, метални решетки ), уредување на просторот пред селската чешма.
Изведувач на градежните работи е АДГ Илинден Струга.
Вкупната вредност на работите изнесува 9.061.907,67 денари без ДДВ или 147.000 ЕУР.
Средствата се обезбедени од грант на ЕУ ИПА.

Почеток на проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област Македонија-Грција”.

Почеток на проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област Македонија-Грција”.

Во рамките на активностите за одбележување на Денот на европската соработка, денес, заедно со парнерите, Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област “Јасен” и Шумарскиот факултет го претставивме и симболично го означивме почетокот на Проектот “Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-граничната област / Македонија-Грција”.
Наши партнери од Република Грција се Грчката национална организација за земјоделски науки “Деметер” Солун и општина Терми, Солун.
Проектот е финансиран од Европската Комисија, Interreg IPA-Cross Border Cooperation Programme MK GR ( 85 % ) и Министерството за локална самоуправа на РМ ( 15 % ).


Целта на Проектот е да се обезбеди одржливо управување со заштитените области, екосистемите и биодиверзитетот.
Со Проектот за општина Дебрца се обезбедени вкупно 219.555,79 ЕУР, кои ќе се искористат за повеќе проектни активности, како што
се:
-подготовка на оригинални слики и видеа од локална флора во Белчишкото Блато, развој на мобилна андроид апликација и реконструкција на објект во село Белчишта и негова адаптација во изложбен објект / музеј за флората на Белчишкото Блато.
Проектот е во функција на нашите заложби Дебрца ( во случајов Белчишкото Блато “Сини Вирој” ) да прерасне во атрактивна еко туристичка дестинација.

Големина на Фонт
Контраст