Select Page
Проектна ретроспектива за 2021 година

Проектна ретроспектива за 2021 година

Последните денови од годината вообичаено се прави ретроспектива на тоа што сме оствариле во годината што изминува.
Наша констатација е дека голем дел од планираните проекти успешно ги реализиравме.
Дел од проектите останаа незавршени поради се уште присутната ковид криза и фактот што во последниот квартал од годината беше изборната кампања и локалните избори.
➡Преглед на дел од реализираните проекти во 2021 година:
👉санација на балон салата во село Требеништа и изработка на акрилна подлога на тениското игралиште -175.000 денари, буџет на општина,
👉санација на внатрешниот дел од старата училишна зграда во село Песочани (замена на старите прозори и врати со ПВЦ столарија, малтерисување на оштетените делови од внатрешните ѕидови, молерисување, поставување на ламинат, електрична инсталација, санација на влезна скала), вредност 303.897,00 денари, Буџет на општината,
👉монтажа на нов котел за парно греење во ПОУ с.Лешани, донација на фирмата Милкуз Дооел Охрид,
👉изведба на индивидуални приклучоци на канализационата мрежа во село Волино, вредност 2.360.000 денари, буџет на општина Дебрца,
👉санација на дел од старата училишна зграда во село Слатино (санација на кровната конструкција, три простории во објектот, надворешната врата и прозорци и предната надворешна фасада) и отворање на Спомен соба за Игор Костески, македонски бранител, припадник на Баталјонот за специјални намени „Волци“ при АРМ, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година, вредност, буџет на општина,
👉комплет спортска опрема и фудбалски топки за ФК Слатино, вредност 60.000 денари, буџет на општина,
👉набавена е приклучна механизација – мулчер, кој се приклучува на ровокопач и првенствено ќе се користи за чистење на вегетацијата околу општинските и пристапните патишта, вредност 355.950,00 денари , Буџет на општината
👉набавено е специјално возило за комунален отпад, вредност 1.180.000 денари, буџет на општина,
👉реконструкција и пренамена на старата училишна зграда во с. Брежани во планинарски дом, вредност 80.000 евра, ИПА Програма за прекугранична соработка Македонија-Албанија,
👉уредување на дел од централното подрачје во село Оздолени (санација на просторот околу споменикот во центарот, санација на постоечки бетонски скали и парапети, спомен обележјето, поставување на 60 м2 бекатон плочки, поставување на метална настрешница ), вредност 327.500 денари, Буџет на општината,
👉реконструкција на кровот на селскиот дом во село Лактиње, вредност 549.750 денари, Буџет на општина Дебрца,
👉реконструкција на кровот на објект на месна заедница село Ново Село, вредност 412.480 денари, Буџет на општина Дебрца,
👉Санација на спомен обележјето во центарот на селото. Лактиње, вредност 30.000 денари, буџет на општина,
👉изградба на доводниот цевковод во должина од 730 метри, набавка и монтажа на пумпна станица, електрична енергија и ставање во функција на новиот извор-бушотина за водоснабдување во село Требеништа, вредност 2.824.211 денари, буџет на општина,
👉уредување на улица во село Белчишта- изградба на тротоар со ширина од 1, 5 метри, на влезната улица во село Белчишта, на потегот од мостот на Голема Река до центарот на селото, во должина од 470 метри, вредност 1.559.706 денари, Програма за развој на села,
👉доизградба на фекална канализација за село Волино, во должина од околу 500 метри,вредност 2.608.375, Програма за развој на подрачја со специфични развојни потреби,
👉санација на спомен чешмата во Сливовски Анови, вредност, 235.762 денари, буџет на општина,
👉тампонирање на пат до црква Св.Петка, во село Требеништа, во должина од 1 км, вредност 944.000 денари, буџет на општина,
👉тампонирање на пат во местност Рибница, во село Оровник, во должина од 1 км, вредност 1.161.665 денари, АФПЗРР,Буџет на општина,
👉завршени се најголемиот дел од индивидуални водоводни приклучоци за домаќинствата во Слатински Чифлик, вредност 162.000, буџет на општина,
👉партерно уредување на платото пред црквата “Св.Никола” во село Брежани ( поставени 200 м2 бекатон плочки, 40 метри рабници и бетонски плочки над камена ограда, во должина од 67 метри) и уредување на платото пред црква Св.Јован Крстител, село Белчишта, 240 м2 бекатон плочки, вредност 468.637 денари, буџет на општина,
👉зафаќање на вода за наводнување и уредување на каналот за наводнување во село Годивје ( изграден зафат на устието на каналот за наводнување, поставени се 140 метри цевки и изграден канал со решетки, во должина од 30 метри, вредност 700.000 денари, буџет на општина,
👉осветлување на центарот со лед рефлектори и проширување на јавното осветлување во село Злести, вредност 50.000 денари, буџет на општина,
👉уредување и чистење на диви депонии ( кај фудбалското игралиште во село Лешани,кај мостот на реката Сатеска,на патот Волино-Требеништа и патот Волино-Мешеишта, во местност Селиште, Белчишта) ,
👉изградба на одводни канали и пропусти на улици во село Арбиново и село Велмеј,
👉Ставено во функција осветлувањето на новоизграденото спортско игралиште во село Лешани,
👉Континуирано чистење на крајпатната вегетација и снег на општинските патишта и улици,
👉чистење на централното речно корито во село Требеништа,
👉обезбедување на електрична енергија до местноста “Св.Варвара”,село Требеништа, каде е поставено православното обележје-крст и проширување на јавното осветлување во повеќе населени места,
👉пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта до вливот во Матицата на Белчишкото Блато и чистење на речното корито во центарот на селото,
👉Започнавме со реконструкција на фудбалското игралиште во с.Мешеишта,вредноста на договорот е 1.359.537 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината,
👉извршивме осветлување на црква Св.Илија, село Лактиње,
👉се реализира проектот: “Дебрца-неизгаснати огништа” ( изготвени 6 документарно-патописни репортажи под рaботен наслов „Патуваме низ Славна Дебрца“, документарен филм за Дебрца и романизирана историска повест / книга, вредност 180.000 денари, буџет на општина.
Јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дебрца“ – Белчишта

Јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дебрца“ – Белчишта

Врз основа на член 19-a и член 23 став 3 од Законот за за јавните претпријатија („Службен весник, на РМ“ број 38/1996, 9/1997;  6/2002;  19/2002;  40/2003;  49/2006;  22/2007;  83/2009;  97/2010;  6/2012;  119/2013;  41/2014;138/2014;  25/2015;  61/2015;  39/2016;  64/2018;  35/2019;  275/2019 година), член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/2002) како и врз основа на Одлуката за распишување на Јавен конкурс за избор на директор на Јавното претпријатие за комунални дејности број 09-2161/1 од 23.12.2021 година, Градоначалникот на општина Дебрца, објавува :

 

ЈАВЕН КОНКУРС 

за избор на Директор на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта

 

Кандидатот за директор на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“- Белчишта треба да ги исполнува следните услови за извршување на работата предвидени во Законот за јавни претпријатија и Статутот на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“-Белчишта :

  • да е државјанин на Република С. Македонија ;
  • има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 ;
  • во моментот на именување со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција – забрана за вршење професија, дејност или должност;
  • има минимум 5 години работно искуство ;
  • поседува еден од следните меѓународно признати сретификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години и тоа : ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) – најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC Cambridge English : Legal) 0 најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE Cambridge English: First) – положен или БУЛАТС (BULATS) – најмалку 60 бода ;

Потребни документи кои кандидатите треба да ги достават се следните :

  • пријава за конкурсот ;
  • кратка биографија на кандидатот ;
  • доказ за завршено високо образование (диплома или уверение) ;
  • доказ за работно искуство ;
  • доказ (сертификат или уверение) за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години ;

Потребните документи се поднесуваат во оригиниал или копија заверени на нотар.

Покрај потребните документите, кандидатот треба да достави и програма за работа на Јавното претпријатие.

Кандидатите кои се пријавуваат потребно е силно да веруваат во сопствениот капацитет, да поседуваат менаџерски способности и лидерски вештини, способност за тимска работа, и да се подготвени за темелна посветеност, силен ангажман и предизвици.

Сите пријавени кандидати имаат еднакви можости да бидат примени согласно нивните способности, образовани, искуство и личен капацитет.

Пристигнатите документи ќе ги разгледува тричлена комисија избрана од градоначалникот на општина Дебрца и во рок од 8 дена по истекот на рокот на конкурсот, целокупната документација ќе ја достави до градоначалникот кој во рок од 15 дена од денот на доставувањето на документацијата градоначалникот носи одлука за избор на директор.

Пријавите со потребните документи се доставуваат во затворено плико лично во архивата на општина Дебрца или по пошта на следната адреса : Општина Дебрца, село Белчишта, за Градоначалник со назнака (за јавен конкурс).

Огласот трае 5 работни дена од денот на објавувањето на дневните весници.

Ненавремената, нецелосната и неуредна пријава нема да биде предмет на разгледување.

ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                        Зоран Ногачески

Предлози за доизградбата на канализациона мрежа во с. Мешеишта

Предлози за доизградбата на канализациона мрежа во с. Мешеишта

С О О П Ш Т Е Н И Е

Општина Дебрца, започна постапка за изработка на техничка документација за доизградба на секундарна канализациона мрежа во село Мешеишта, со која се предвидува проширување на веќе изградената канализациона мрежа во селото, со цел целосно поврзување на објектите за кои во моментов нема услови за приклучок кон постоечката изградена канализациона мрежа.

За таа цел се повикуваат сите заинтересирани правни и физички лица да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на ден 14.08.2018 год.(вторник) со почеток во 20:00 часот во службените простории на Општина Дебрца во село Мешеишта, да ги достават своите предлози околу доизградбата на канализациона мрежа во селото.

Доколку не сте во можност да присуствувате на состанокот, Вашите предлози во најкраток можен рок можете да ги поднесете до архивата на Општина Дебрца по писмен пат.

                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                 Зоран Ногачески

Предлози за доизградбата на канализациона мрежа во с. Мешеишта

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЈКП “ДЕБРЦА”

Се известуваат физичките и правните лица кои се водоснабдуваат од Водоснабдителниот систем од “Св.Еразмо” ( Подмолје, Оровник, Горенци ) дека поради дефект на главната водоснабдителна мрежа, вечерва ( 05.08. 2018 година ) ќе има прекин во водоснабдувањето. Екипите на Јавното комунално претпријатие се на терен. Се очекува најдоцна до утре, до 08.00 часот дефектот да биде отстранет.

ЈКП “ДЕБРЦА”

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Јавна Расправа за Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца”

Денес во општинските простории во с. Мешеишта се одржаа јавни расправи, градоначалникот со членовите на советот на општина Дебрца и граѓани за подготовка на Физибилити студијата, односно документ за оправданоста на проектите “Реконструкција на улици во село Мешеишта” и “Подобрување на капацитетите на ЈКП Дeбрца” ( набавка на механизација ), а за кои имаме аплицирано за средствата од ЕУ ИПА грантот.


Јавните расправи ги спроведуваше ангажираниот консултант од страна на Министерството за финансии, М-р Светлана Петровска, од Центарот за промоција на Одржливи Земјоделски Практики и Рурален Развој –ЦеПроСАРД, Скопје.
Сите ја потврдиме оправданоста и потребата од одобрување и имплементација на проектите.