Select Page
Започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште

Започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште

Деновиве започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште во склоп  на спортскиот полигон кој ќе биде во функција за забава на најмладите жители и родители на Требеништа, како и околните села кои гравитираат во тој дел. Изградбата на овој Парк ќе доприенесе за подобрување на  социјалната свера на делување во заедницата, го подобрува соцо-економскиот аспек ја подобрува комуналната свера, го подбрува квалитетот на испорачување на услугите кон ѓраѓаните, ја потикнува спортската активност кај најмладите и начините за водење на здрав живот и нај важната активност е запирање на трендот на иселување село-град односно уредување на руралните центри на ниво европските рурални центри.

Со зафатот за уредување на овој простор се предвидува изградба на пешачки патеки, осветлување, изградба на  детско игралиште со поставување на детски реквизити  играчки: вртелешка, играчка на федер, двојна клацкалка, двојна нишалка, единечна клацкалка, голем тобоган, единечна кула, спирален тобоган, мултифункционална куќичка  како и поставување на урбана опрема клупи и корпи за отпадоци, хотикултурно уредување, со што би се уредил моменатлно запуштениот простор кој воедно и го нарушува изгледот и на околните објекти како и спорската сала во непостредна близина, при што  по уредувањето би се добил современ изглед на целокупниот спортски простор како и би се подобрила можноста за социjално дружење на децата и родителите.

Средствата за изградба се обезбедени од страна на проектот за ,,Зајакнување на општинските совети”- Фаза 2 кој е финасиран од страна на Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)

Со вкупна сума од 2.605,212 мкд од кои  1.953.909,00 мкд  средства одобрени од страна на УНДП и 651.303,00 мкд обезбедни од буџет на општина Дебрца .

 

Продолжeна реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година

Продолжeна реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година

Продолжуваме со реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година.

Асфалтирани се две улици во село Мешеишта, во должина од 450 метри.

Извршено е крпење на ударните дупки на асфалтните коловози на општинските патишта за село Слатино, село Мраморец, село Црвена Вода, а претходно и на дел од улици во село Волино.

Асфалтирана улица во село Црвена Вода

Асфалтирана улица во село Црвена Вода

Согласно реализација на годишната програма  за реконструкција/ рехабилитација на улици во населените места на територија на општината, извршeно е  прочистување на вегетација,тампонирање и асфалтирање на улица во село Црвена Вода во должина од 200м.

Во наредниод период општината продолжува со   реконструкција/ рехабилитација на улица во село Годивје како и зафати за крпење на ударни дупки на територија на општината.

Исчистена депонијата од инертен отпад и градежен шут на влезот од село Волино

Исчистена депонијата од инертен отпад и градежен шут на влезот од село Волино

Деновиве е извршено прочистување на  депонијата од инертен одпад и градежен шут на влезот на село Волино покрај каналот на река Сатеска, Истата е формирана од несовесни жители кои и покрај апелите веќе подол временски период депонираат огромни количини на инертен одпад и градежен шут кој ја нагрдува сликата на целокупниот простор и ја загадува животната средина како и река Сатеска.

Прочистувањето го изврши фирмата Маркоски К 73 ДООЕЛ Струга и Благодарност до нив!

 

Овојпат не апелираме, туку предупредуваме дека во иднина кон сите прекршители ќе бидат поднесувани пријави за изрекување на санкции,согласно прописите за заштита на животната средина и природата.

Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 17.08.2023 до 25.08.2023 година

Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 17.08.2023 до 25.08.2023 година

 • Поставување на дозер пумпа за хлор во пумпната станица во Оровник
 • Поставување на дозер пумпа за хлор во пумпната станица во Требеништа
 • Косење на крајпатната вегетација во село Ботун
 • Увид на фекална канализациона мрежа,(на дефеците предизвикани од работата на автопатот) санација и чистење во  село Мешеишта
 • Санација на дефект на водоводната мрежа во Оровник
 • Косење на крајпатната вегетација: Белчишта – Ново Село- Белчишта
 • Косење на крајпатната вегетација: Требеништа – Волино – Требеништа
 • Санација на дефект на водоводната мрежа во Ново Село
 • Санација на дефект на водоводната мрежа во Мешеишта

/

 

 

Во тек е санација на кровната конструкција на задружен дом во село Врбјани

Во тек е санација на кровната конструкција на задружен дом во село Врбјани

Во село Врбјани во тек е Санација на кровна конструкција на задружениот дом , со  санацијата е предвидено замена на летви појачување на греди како и замена на кровниот покривач односно замена на постоечките ќерамиди. Средствата за санацијата се обезбедени од буџетот на општина Дебрца