Select Page
Јавен Повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПКД “Дебрца”

Јавен Оглас: За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 ,119/16, 21/18, 113/18, 124/19 и 103/21 ) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2023 година, број 01-2222/13 , од 14.11.2022 година, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 3 општи работници ( ракувачи со моторна пила, тример, косачка за трева и секач на огревно дрво ), за времетраење до 31.12.2023 година, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи),Сеча, утовар и транспорт на огревно дрво кое на општина Дебрца и е донирано, согласно договор склучен со Јавно претпријатие за државни патишта.

 1. 2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработените лица ќе бидат ангажирани согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 750 денари дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

 

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае пет дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk , односно до 30.12.2022 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца

 

 

 

 

 

ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023

ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023

Почитувани граѓани, 

 
Општина Дебрца го започнува процесот на креирање на новиот Буџет за 2023 година. 
Партиципативното буџетирање и вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации при креирање на Буџетот е наш приоритет.
Ве повикуваме да се вклучите, со вашите идеи, предлози и сугестии, пополнувајќи го соодветниот формулар во прилог на овој текст. 
Посочете ги клучните проблеми и предлози за вашата месна заедница, со цел, локалната самоуправа да добие појасна претстава за потребите на граѓаните во сите месни заедници.

Во рамките на процесот ќе биде одржан и отворен ден (05/12/2023, Понеделник) со почеток во 10:00 часот во конгресната сала во Општина Дебрца, каде поканети ќе бидат претседателите на Месните заедници да ги дадат своите идеи, односно поканети се сите граѓани на општина Дебрца, да дадат свој предлог, идеа, мислење.
Секој пополнет формулар и секоја идеа ќе биде темелно прегледан од нашите вработени и предлозите за нови проекти ќе бидат земени во предвид при креирање на буџетските програми и Буџетот за 2023 година.

ВКЛУЧИ СЕ – БУЏЕТ ДЕБРЦА 2023

  Ве молиме изберете во која област припаѓа вашиот предлог/идеја.
 • Ве молиме во кратки црти објаснете ја вашата предлог идеја/проект
 • Доколку сакате нашите служби да ве контактираат, ве молиме оставете ваш контакт број.
 • Доколку сакате нашите служби да ве контактираат, ве молиме оставете ваша е-маил адреса
Јавен Повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПКД “Дебрца”

Објава  Брoj  02 / 2022 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ВТОР ПАТ)

Врз основа на член 24 став 3 и 4, член 37 и 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” број 101/19, 275/19 и 122/2021), Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Дебрца, објавува:

О Б Ј А В А  Брoj  02 / 2022

За електронско јавно наддавање

За давање под закуп на деловен простор

(ВТОР ПАТ)

 1. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на недвижни ствари – деловен простор, сопственост на  Општина Дебрца, кои се издаваат под закуп согласно Одлуката за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зграда – Дом во село Требеништа, за вршење на трговија на мало, број 08-1017/12 од 30.05.2022 година, донесена од советот на општина Дебрца.

 1. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП

Предмет на закуп се просториите:

Реден бр. Адреса Опис и намена на деловниот простор Површина Вкупна почетна цена на закупнината (0,5% од проценетата вредност) Банкарска гаранција 2% од   проценетата вредност Почеток

Час

1. Село Требеништа ДП на приземје, (дел од задружен дом), КП- 1497/3, КО Требеништа, ИЛ 630

 

Деловниот простор  се издава под закуп со намена за вршење на трговија на мало

( продажба на колонијални и прехрамбени произвоиди ), за времетраење од  10 години.

 

 

199,22      м2

24.269,72 денари 97.078,86 денари 12:00

часот

 1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

 

Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски, физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на недвижни ствари на територијата на РСМ согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат Пријава за учество на јавното наддавање.

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање и тоа :

4.1. Доказ за идентитет :

-лична карта за физички лица;

-тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија  (за домашни правни лица);

-извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа  (за странски правни лица).

4.2. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапка на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.

4.3. Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата.

4.4. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар, за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал во писмена форма да се достави и до Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Дебрца на денот кога се доставува комплетната документација.

За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната http://www.e-stvari.mк.

Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и електронски јавни наддавања спроведени преку системот http://www.e-stvari.mk, за него важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, доделени заради негово учество во претходните постапки.

Доказите кои е потребно да се достават врз основа на објавата, регистрираното лице е должно да ги прикачи во системот во скенирана копија во PDF формат.

На подносителите на пријавите кои се комплетни им се доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им се доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Објавата трае 15 ( петнаесет ) дена почнувајќи од 21.11.2022 год. и ќе трае заклучно со 05.12.2022 година.

Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница  http://www.e-stvari.mk

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 09.12.2022 година (петок) и ќе започне во 12:00 часот.

 1. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на Јавното наддавање во електронски облик можат да се доставуваат најдоцна три дена пред почетокот на јавното наддавање, односно заклучно со 05.12.2022 година.

 

 1. ПОЧЕТНА ЦЕНА

 

Вкупната почетна цена на закупнината на електронското јавно наддавање за недвижноста која е предмет на закуп е утврдена во табеларниот преглед на оваа објава. Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

7.БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

7.1. Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на електронското јавно наддавање за надвижноста предмет на закуп изнесува 2% од проценетата вредност на недвижната ствар и износот е утврден во табеларниот преглед даден во оваа објава.

7.2.Банкарската гаранција треба да има рок на важност најмалку 60 дена од денот на одржувањето на електронското јавно наддавање. Секоја пријава што не содржи гаранција за сериозност на понудата или содржи гаранција за сериозност на понудата која не е во согласност со условите во објавата, ќе биде отфрлена и нема да учествува на електронското јавно наддавање.

7.3.Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање.

 

 

8.ПОСТАПКА

 

8.1.Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на месечната закупнина и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

8.2.Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

8.3.Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на месечната закупнина. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.4.Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната ствар се намалува за 2 % од проценетата вредност по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на месечната закупнина без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда.

8.5.Доколку во времетраење од 5 минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната ствар повторно се намалува за 2 % од првичната проценета вредност.

Намалувањето на вредноста на движната/ недвижната ствар во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по втор пат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното наддавање се пријавил само еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или повеќе учесници, намалувањето на вредноста на движната/недвижната ствар може да биде до најмногу 50% од проценетата вредност.

8.6.За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена  која претставува највисока цена за месечната закупнина

8.7.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

8.8.Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена за  закуп на деловниот простор и во рок од 5 работни дена по извршената уплата, се склучува Договор за закуп на деловниот простор, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната недвижна ствар.

8.9 На договорот за закуп на деловниот простор  соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

8.10.Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет дена од приемот на приговорот.

8.11.Против решението донесено од комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

8.12.Трошоците за солемнизацијана договорот за закуп на деловниот простор паѓаат на товар на закупувачот на деловниот простор.

Оваа објава ќе биде објавена и на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk

 

 

 

Општина Дебрца

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари

 

 

Игор Мартиноски, диа                       – претседател

Цвета Филипоска-Симеонова          – член

Љупчо Балески, дги                          – член

 

ПРИЛОГ 1

Оригинал                                                                                                                                      ________________________________

место за арх.заверка од понудувачот (за правното лице)

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВА  (понуда)

Врз основа на Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца  за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање кое ќе се оддржи на интернет страницата http://www.e-stvari.mk/ , ја поднесуваме следнава:

ПРИЈАВА (понуда)

III.1. ОПШТ ДЕЛ

III.1.1.Име на понудувачот: ______________________________________________________________________

                                                     (назив на правното лице според тековна состојба или име, татково име и презиме на физичкото лице)

III.1.2. Контакт информации

Седиште/адреса: ________________________________________________________________________________

Телефон: __________________________________моб.тел._____________________________________________

Факс: _________________________________________________________________________________________

Е-пошта за корисничко име и шифра за учество на јавно наддавање: ________________________________

Лице за контакт: ________________________________________________________________________________

III.1.3. Одговорно лице (управител):________________________________________________________________

III.1.4. Даночен број: ____________________________________ЕМБС __________________________________

III.1.5. ЕМБГ: __________________________________________________________________________________

III.1.6. Жиро сметка за правно лице  /трансакциска с-ка за физичко лице_________________________________

III.1.7. Банка : _________________________________________________________________________________

III.1.8. Изјава за прифаќање на  условите и барањата од Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца  за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање,  прилог 2.

III.1.9 Изјава за давање согласност за користење и обработка на лични податоци, прилог 3.

III.1.10 Обрaзец на пријава (понуда) – прилог 1. Пријавата ја поднесуваме за следниот објект под реден број-  (задолжително да се означи / штиклира на јасен и недвосмислен начин објектот/те за кој заинтересираната страна ја поднесува оваа пријава):

                             Ред.

број на делови предмет на закуп

Предмет на закуп

 

 

Да се наведат податоци за банкарската гаранција која понудувачот ја доставува

 (2% од проценетата вредност на недвижната ствар)

Да се

означи/штиклира објектот за кој се поднесува пријавата

1 2 3 4
1. ДП на приземје, (дел од задружен дом), КП- 1497/3, КО Требеништа, ИЛ 630

 

Деловниот простор  се издава под закуп со намена за вршење на трговија на мало

( продажба на колонијални и прехрамбени произвоиди ), за времетраење од  10 години.

 

 

Износ во МКД:________________

 

Дата на издавање._____________

 

Рок на важност:_______________

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум

 

 

___________________________

 

 

Одговорно лице

 

 

___________________________

(потпис и печат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2

Изјава за прифаќање на  условите и барањата од Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца  за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање

                                                                                                                                   ________________________________

место за арх.заверка од понудувачот (за правното лице)

ИЗЈАВА

за прифаќање на  условите и барањата од Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање

Јас, _____________________________________________________________________________________

(Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице  или  Име и Презиме на физичкото лице)

со седиште/адреса_______________________________________________________________________________

 под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека ги прифаќам во целост условите и барањата од Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање.

Место и датум

 

___________________________

Одговорно лице

 

___________________________

(потпис и печат)

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 3

Изјава за давање согласност за користење и обработка на личните податоци на понудувачот и одговорното лице на понудувачот заради учество во постапката на Општина Дебрца по Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца  за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање.

                                                                                                                                   ________________________________

место за арх.заверка од понудувачот(за правното лице)

ИЗЈАВА

за давање согласност за користење и обработка на личните податоци

на понудувачот и одговорното лице на понудувачот

Јас, _____________________________________________________________________________________

(Име и Презиме на одговорно лице (управител) на правното лице  или  Име и Презиме на физичкото лице)

со седиште/адреса__________________________________________________________________________

во својство на  одговорно лице на правното лице:_________________________________________________

 под морална, материјална и кривична одговорност со потпишувањето на оваа изјава доброволно изјавувам дека давам изречна согласност Општина Дебрца (Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари) да може да ги користи, обработува и чува моите лични податоци (и личните податоци на правното лице ) заради учество во постапката на Општина Дебрца по Објавата бр.02/2022 објавена од Општина Дебрца за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по ВТОР пат) со електронско јавно наддавање.

Место и датум

 

___________________________

Одговорно лице

 

___________________________

(потпис и печат)

 

 

 

Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”

Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”

Општина Дебрца, објавува Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”.

Сите заинтересирани правни и физички лица (агенции, тур оператори, туристички водичи и др.) можат да се обратат во општина Дебрца, секој работен ден од 8:00 – 15:00 часот за подетални информации во врска со јавниот повик заклучно 17.12.2022 година.

Лице за контакт:

Ангел Секулоски

E: asekuloski@gmail.com

M: +389(0)78236060

W: +389(0)46286855

Планинската куќа е лоцирана во планинското село Брежани, сместено во пазувите на Илинска планина, во општина Дебрца, на триесет километри одалеченост од градовите Охрид, Струга и Кичево. Располага со  дваесет легла , современи бањи и кујна, греење, ладење.

Реконструкцијата на старата училишна зграда во селото Брежани и нејзина адаптација во Планинска куќа беше реализирана во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка со Албанија.

Фотографии во прилог:

Јавен Повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПКД “Дебрца”

Предлог буџет на општина Дебрца за 2023

Предлог Буџетот на Општина Дебрца за 2023 година ги содржи планираните приходи на Буџетот за 2023 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2023 година.

Општина Дебрца - Предлог Буџет за 2023 година

Општина Дебрца – Предлог Буџет за 2023 година

 

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Предлози и сугестии може да се поднесуваат на контакт инфо:

 • Адреса:
  с.Белчишта бб, 6344
 • Работно време:
  Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
  (Пауза од 11:00 до 11:30 часот)
 • Телефон (централа):
  +389(0)46 286 855