Select Page
Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Врз основа на член 19 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ брoj 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018 и 163/2018),Одлуката за заедничко организирање на јавен линиски превоз на патници, донесена од советот на општина Дебрца ( “Службен гласник на општина Дебрца”, број 13/2013 ), Одлуката за заедничко организирање на јавен линиски превоз на патници, донесена од советот на општина Охрид ( “Службен гласник на општина Охрид”, број 03/2014 ) и Спогодбата за заедничко организирање на линиски превоз на патници, број 03-3286/1, од 25.03.2014 година  и број 03-1463/3, од 27.03.2014 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 01/2021  

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СУБВЕНЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ  НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ДЕБРЦА И ОПШТИНА ОХРИД 

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 

Предмет на Јавниот повик е доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид, на линии од градот Охрид до населените места во општина Дебрца и обратно, и тоа:

 

ред.

број

 

 

назив

на линијата

автобуски стојалишта
1. Охрид-село Врбјани Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Ново Село, село Песочани,село Лактиње, село Годивје, село Арбиново, село Сливово, село Врбјани
2. Охрид-село Слатино       Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Ново Село, село Песочани,село Издеглавје, село Оздолени, село Слатино
3. Охрид – село Велмеј  Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Мешеишта, село Ботун,село Злести, село Белчишта, село Лешани, село Велмеј
4. Охрид – село Мешеишта Автобуска станица Охрид, Мини маркет, Градски пазар, Даљан, село Подмолје, село Оровник, село Горенци, село Требеништа, село Волино, село Мешеишта

Возните редови за горенаведените линии се утврдени со Спогодбата за заедничко организирање на линискиот превоз на патници и се дадени во Документацијата, која е составен дел на Јавниот повик.

Локациите на автобуските стојалишта се утврдуваат со одлуки на советите на општините и нивното оддржување е обврска на општините. Превозниците се должни да се придржуваат кон утврдените локации на автобуски стојалишта.

Овој Јавен повик е согласно и со член 22-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ број 174/2018) кој гласи:

„Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното образование и Законот за средното образование на подрачјата на општините каде што има утврден возен ред се врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз, по цени и на начин утврдени од советите на општините и Советот на град Скопје“.

Дозволите за вршење на меѓуопштинскиот линискиот превоз на патници на линиите од реден број “1” до реден број “4”  се доделуваат за времетраење од 5 ( пет ) години.

Согласно одлуката за остварување на субвенции во  линиски превоз на патници, кој  заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид ( “Службен гласник на општина Дебрца”, број 01/2021 ),субвенции се доделуваат за линиите од реден број “1” до реден број “3”.

Субвенционирањето се врши на месечно ниво , согласно вкупно изминатите километри предвидени со регистрираниот возен ред.

Должината на линијата, која е предмет на субвенционирање ќе биде утврдена од страна на комисија формирана од градоначалникот на Општина Охрид и градоначалникот на Општина Дебрца, согласно со утврдените стојалишта, а во присуство на претставник на превозникот.

Должината на линијата ќе се мери од последното утврдено стојалиште при излез од градот Охрид до првото утврдено стојалиште при влез во населеното место во општина Дебрца кое е крајна дестинација на линијата и обратно.

Субвенцијата изнесува 10 (десет) денари по изминат километар.

Општина Дебрца и општина Охрид ќе ја исплаќаат субвенцијата од претходниот став во еднаков износ, односно секоја општина ќе исплаќа субвенција од по 5 ( пет ) денари по изминат километар.

Ако на одредената линија превозникот сообраќа повеќе пати во текот на еден ден, се субвенционираат најмногу до две поаѓања и доаѓања.

Плаќањето ќе се врши со доставување на фактура и месечен извештај со изминати километри, во рок од 30 дена, сметано од денот на приемот на фактурата, со придружните документи доставени во архивата на општините – давателите на дозвола за превоз.

Превозниците кои ќе добијат субвенции се должни да обезбедат бесплатен годишен превоз на инвалидизирани лица  (глуви, слепи, телесни инвалиди), лица со интелектуална попреченост и родители на деца со церебрална парализа, по доставени списоци од соодветните здруженија, потврдени од надлежните подрачни министерства/фондови.

 

 

 1. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

2.1. Право на учество на јавниот повик имаат правни лица, под услови утврдени со документацијата за јавниот повик и тоа:

 1. имаат важечка лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници и важечки изводи од лиценца за секое возило;
 2. се впишани во Централен регистар на РМ и имаат регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра: вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
 3. се сопственици на најмалку две регистрирани возила по линија или да имаат договор за лизинг, за возила со најмалку 20 седишта, кои ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови за моторни возила наменети за вршење на општински линиски превоз;
 4. имаат вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило;
 5. имаат обезбедено сертификат за професионална компетентност за управителот или за овластеното лице одговорно за превоз во правното лице;
 6. имаат добар углед;
 7. во возилата имаат вграден фискален апарат;
 8. имаат доказ дека против правното лице не се води постапка за стечај и ликвидација.

Заинтересираните правни лица имаат право за секоја линија да поднесат поединечни  понуди, во посебен плик, со напомена дека предмет на евалуација се понуди, почнувајќи од линија „1“. Во случај да е искористен понудениот капацитет  на превозни средства со добивање на “првата линија”, сите понуди за следните линии се сметаат како да не се поднесени.

Јавниот повик се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда што ги исполнува сите услови и барања предвидени во документацијата за Јавниот повик.

 

 1. 3. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ

За да учествуваат во постапката за доделување  на дозволи и субвенции, односно за да може понудите да се оценуваат/евалуираат, понудувачите треба да се квалификувани како способни, за што мора да ги исполнат критериумите за утврдување на нивната способност, кои се поблиску дадени и опишани во документацијата за јавниот повик.

Понудувачите треба да потпишат Изјава дека ги прифаќаат условите од документацијата за јавниот повик и моделот на договор, кој е составен дел на документацијата.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Потребната документација е утврдена во документацијата за јавниот повик за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид.

 

 

 1. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА

Доделувањето на дозволите и субвенциите ќе се изврши по пат на евалуација на понуди со поднесување на затворени пpијави.

Пријавите се поднесуваат во затворен плик до Комисијата, а се отвораат јавно во присуство на овластени лица на подносителот.

Доставените пријави се бодуваат според следните критериуми:

 1. За просечна старост на возилата што превозникот ќе ги користи за меѓуопштинскиот линискиот превоз на патници, превозникот може да добие најмногу 30 бода, и тоа:
 • до 5 години просечна старост на возилата – 30 бода
 • од 6 години до 10 години                – 20 бода
 • повеќе од 10 години                              – 10 бода
 1. За број на вработени, превозникот може да добие најмногу 30 бода, и тоа:
 • до 5 вработени                                                                                 – 10 бода
 • од 6 до 10 вработени                                                                      – 20 бода
 • повеќе од 10 вработени – 30 бода
 1. За исполнување еколошки стандарди на возилата, за пресметан просек, превозникот може да добие најмногу 40 бода, и тоа:
 • од Еуро 2 до Еуро 3 – 10 бода
 • од Еуро 3 до Еуро 4                                                                         – 20 бода
 • од Еуро 4 до Еуро 5 – 30 бода
 • над Еуро 5                – 40 бода

Во случај на ист број бодови, предност има превозникот кој има прв поднесено понуда во архивата на општина Дебрца.

 1. НАЧИН И АДРЕСА НА ПОДИГНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК

6.1 Документацијата за јавниот повик ќе биде објавена на www.debrca.gov.mk    а истата може да се подигне секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот , во архивата на Општина Дебрца, со седиште во село Белчишта,  најдоцна  еден ден пред рокот утврден во точка 7.1.

 

 

 1. 7. РОК, АДРЕСА И НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Краен рок на поднесување  на понудите е 24.02.2021 година до 12:00 часот по локално време.

 

7.2. Понудите се доставуваат преку пошта или директно во архивата на Општина Дебрца, 6344 село Белчишта.

 

7.3. Понудувачот го поднесува оригиналниот примерок на Пријавата ( Прилог 1 ) во запечатен внатрешен плик, кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса, со назнака „Пријава за јавен повик“ во горниот лев агол.

 

7.4. Документите за утврдување на способност на понудувачите се поднесуваат во посебен запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса, со назнака „Документи за утврдување на способноста “ во горниот лев агол.

 

7.5. Внатрешните пликови се приложуваат  во запечатен надворешен плик кој:

 • е адресиран со целосна и точна адреса на Општина Дебрца;
 • го содржи бројот на Јавниот повик; и
 • во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“.

 

7.6. Доколку сите пликови не се запечатени и обележани како што е погоре утврдено, Општина Дебрца не презема одговорност за губење или предвремено отворање на понудата.

 1. ЈАЗИК НА ПОНУДАТА

Понудата се изготвува и доставува на македонски јазик.

 1. ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

9.1. Како дел од Понудата понудувачот обезбедува гаранција за учество, во форма на банкарска гаранција, во износ од 10.000 денари или депонирање на средства во касата во благајната на Општина Дебрца, до моментот на поднесување на понудата.

 

9.2. Банкарските гаранции се поднесуваат во оригинална форма, копии не се прифаќаат.

 

9.3. По завршување на постапката, гаранцијата за учество или депонираните средства, се враќаат на учесниците во постапката, во рок од 7 (седум) дена од денот на склучување на договорот со избраниот најповолен понудувач.

 1. ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

10.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 24.02.2021 година во 12.05 часот, по локално време, во просториите на салата за седници на советот на општината, административна зграда на Општина Дебрца, 6344 село Белчишта.

 

10.2. Предмет на разгледување  се  понудите  кои се пристигнати до денот и часот утврден во точка 7.1. Понуди  пристигнати по датумот и часот утврден  во точка 7.1. ќе се сметаат како ненавремени  и  нема да бидат   предмет на разгледување.

10.3. Секој што сака да присуствува на отварањето на понудите, своето право на присуство го докажува со овластување дадено од одговорното лице на понудувачот.

11.ПОЈАСНУВАЊА И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Појаснувања и дополнителни информации во врска со Јавниот повик заинтересираните лица можат да побараат до Комисијата за спроведување на постапката, на телефон 046 286 855 или да постават прашања во писмена форма на следната електронска адреса : contact@debrca.gov.mk.

Краен рок за поставување прашања: 19.02.2021 година.

12.Постапката по Јавниот повик ќе ја спроведе Комисијата формирана од градоначалникот на Општина Дебрца и градоначалникот на Општина Охрид.

Комисија за спроведување на постапката,

 

Даниел Паункоски – претседател

Димитар Велјаноски – член

Климент Талески – член

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 01/2021 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СУБВЕНЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ДЕБРЦА И ОПШТИНА ОХРИД

Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

ОБЈАВА број 01/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање

ОПШТИНА ДЕБРЦА

ОБЈАВА број 01/2021

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Согласно Програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија за 2020 година  бр. 01-1495/12 од 31.08.2020 година објавена во Службен гласник на Општина Дебрца бр.09/2020 од 04.09.2020 година, предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со (УПМНВ) Урбанистички план за вон населено место – Мешеишта, за изградба на Винарии, на дел од КП-3374, м.в. Подлабинци, КО- Мешеишта, Општина Дебрца, усвоен со Одлука бр. 07- 900/5 од  29.12.2010 год., со намена за изградба на Г2–лесна и незагадувачка индустрија – винарии, /со можност за  компатибилни  класи  на  намени  во  однос  на основната намена со мах.  до 30 %,  и тоа  Г4 – стоваришта- 20 % и Б1 – мали комерцијални и деловни намени – 10 % /, согласно табеларниот преглед, во кој се дадени податоците за градежната парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела, катност, површина за градење, максимална висина до венец, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м² за отуѓување, вкупна почетна цена за отуѓување и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Табеларен преглед:

 

 

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

 1. Физички лица: државјани на Република Северна Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

 

 1. Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистер на Република Северна Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во електронска форма на www.gradezno- zemjiste.mk), со пополнување на електронски образец за секоја градежна парцела поединечно, кој го потпишува со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, комплетирана со следните докази (приложени во оргинал или фотокопии заверени на нотар и потпишани со дигитален потпис и полномошно на носителот на дигиталниот потпис заверено на нотар):

 1. Пополнета пријава во електронска форма од страна на подносителот на интернет страната www.gradezno-zemjiste.mk, во која се наведени податоците за што се однесува истата, како и што се доставува во прилог на пријавата (кои документи);
 2. Скенирана банкарска гаранција за сериозност на понудата во износ наведен во табеларниот преглед за градежната парцела, со рок на важност до 31.12.2021 година, со која понудувачот ќе гарантира дека доколку се стекне со статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигнатата цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавно наддавање во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на писменото известување за избор, истата покрај во електронска форма задолжително да ја достави и во оригинал преку архивата при Општина Дебрца до За комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање” во бел коверт со назнака Не отварај” и со повикување на бројот на јавната објава заклучно со истекот на рокот за пријавување.
 3. За физичките лица уверение за државјанство, не постаро од 6 (шест) месеци;
 4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар во скенирана форма (Извод од тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија не постара од 30 дена);
 5. Уредно полномошно во скенирана форма за полномошникот што го претставува правното лице, доколку правното лице не е претставувно од одговорното лице, заверено на нотар;
 6. e-mail адреса од подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање (за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина Дебрца нема обврска да прима и врши корекции на истата);
 7. Изјава заверена на нотар, под полна морална, материјална и кривична одговорност дека подносителот на пријавата се согласува и ги прифаќа условите од Објавата бр. 01/2021 и доколку биде избран за најповолен понудувач во целост ќе ги почитува дадените параметри во урбанистичкиот план и доколку се јави потреба за преместување на подземна или надземна инфраструктура, истото ќе го изврши на негов товар и нема да има оштетно побарување према Република Северна Македонија, Општина Дебрца или од надлежните институции.

НАПОМЕНА: Пријавите за учество на јавното наддавање се поднесуваат ИСКЛУЧИВО по ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ на интернет страната www.gradezno-zemjiste.mk, комплетирана со прикачување на наведните докази во скенирана форма. Доколку пријава поднесува странско физичко или правно лице сите докази се доставуваат и преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач. Општина Дебрца нема да прима пријави доставени преку поштенски пат или преку архивата при Општина Дебрца. Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени. Заинтересираните лица (физички и правни) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ИМААТ ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ за да можат да поднесат пријава за учество на јавното наддавање и да учествуваат на електронското јавно наддавање.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежната парцела наведена во Табеларниот преглед изнесува 61,0 денари од метар квадратен.

 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата е утврдена за градежната парцела согласно табеларниот преглед даден во оваа објава и сите пријавени физички и правни лица се должни банкарската гаранција покрај електронската скенирана верзија да ја достават и во оригинал преку архивата при општина Дебрца заклучно со крајниот рок на пријавување.

 

РОКОВИ

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање за градежната парцела наведена во Табеларниот преглед можат да се достават до 16.02.2021 година, 23:59 часот, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk.

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање за ГП 3 ќе започне на 18.02.2021 година, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 4 ќе започне на 18.02.2021 година, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

Јавното наддавање за ГП 5 ќе започне на 18.02.2021 година, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

ПОСТАПКА

 1. Комисијата преку електронскиот систем при www.gradezno-zemjiste.mk ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација автоматски им доставува корисничко име и лозинка за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува Известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.
 2. Подносителите на пријавите за да може да поднесат електронска пријава и да учествуваат на електронското јавно наддавање потребно е да имаат дигитален сертификат (потпис).
 3. На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mail адресата доставена во прилог на пријавата за учество на елетронското јавно наддавање.
 4. Електронското јавно наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање.
 5. Електронското јавното наддавање го следи Комисија за спроведување на постапките за јавно наддавање, формирана од Градоначалникот на Општина Дебрца.
 6. Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.
 7. Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,0 денари во цели броеви без децимали.
 8. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа Објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање се продолжува неограничен број пати се додека во истекот на последните две минути е дадена понуда од страна на учесниците.
 9. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метар квадратен.
 10. Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.
 11. Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.
 12. По завршувањето на постапката за јавното наддавање, Комисијата е должна во рок од 3 (три) работни дена да достави барање до Државното правобранителство на Република Северна Македонија по однос на нацрт-текстот на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
 13. Државното правобранителство на Република Северна Македонија е должно да достави мислење по однос на нацрт-текстот на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија во рок од 30 (триесет) дена од добивањето на барањето за мислење. Доколку во рок од 30 (триесет) дена Државното правобранителство на Република Северна Македонија не достави мислење, ќе се смета за позитивно.
 14. По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Комисијата во рок од 3(три) работни дена до најповолниот понудувач доставува Известување за избор на најповолен понудувач.
 15. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Известувањето дека е најповолен понудувач на јавното наддавање, да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и да ги уплати трошоците на постапката во износ од 10% од банкарската гаранција за сериозност на понудата но не повеќе од 15.000,00 денари, да ги достави до Комисијата оригиналните докази приложени со пријавата и да достави доказ за извршена уплата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и уплатени трошоци на постапката.
 16. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето во утврдениот рок, не ги уплати трошоците на постапката во износ од 10% од банкарската гаранција за сериозност на понудата но не повеќе од 15.000,00 денари, не ги достави до Комисијата оригиналните докази приложени со пријавата и не достави доказ за извршена уплата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и уплатени трошоци на постапката, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.
 17. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето во утврдениот рок, а врз основа на доставената документација не може да се склучи договор уплатените средства согласно постигнатата крајна цена не му се враќаат, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.
 18. По извршената уплата во утврдениот рок и доставата на оригиналните докази приложени со пријавата и доказот за извршена уплата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето за градежната парцела наведена во табеларниот преглед, Градоначалникот на општина Дебрца во рок од 5 (пет) работни дена склучува договор со најповолниот понудувач за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија. Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува во рок од 9 (девет) месеци од извршената солемнизација на договорот за градежната парцела која што е со површина до000 м², да обезбеди одобрение за градба на предвидениот објект согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено. Со договорот најповолниот понудувач се обврзува да го изгради објектот согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено во рок согласно со одредбите од Законот за градење, а согласно со категоризацијата на градба, во спротивно, доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектот не се изгради во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање за предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање за предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот. Неисполнувањето на овие обврски односно по паѓање во задоцнување со исполнување на овие обврски од страна на купувачот на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот односно да побара наплата на договорната казна и претставува основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на купувачот.
 19. Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е предмет на оваа објава се до исполнување на обврските од договорот не може да биде дела од стечајна маса.
 20. Најповолниот понудувач (купувач) се обврзува да изгради најмалку 30% од вкупната развиена површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за градежната парцела.
 21. Најповолниот понудувач (купувач) се обврзува да го плати данокот на промет на недвижности што ќе произлезе како обврска по склучениот Договор за отуѓување на градежното земјиште.
 22. По склучувањето на договорот Општина Дебрца во рок од 1 (еден) ден, електронски го доставува договорот до Одделение за финансиски прашања за утврдување на данок на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од добивање на решението за утврдување на данокот на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата.
 23. По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, купувачот во рок од 30 (триесет) дена, договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Купувачот е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 (триесет) дена сметано од доставувањето на договорот кај надлежен нотар.
 24. Неисполнувањето на обврските од точките 22 и 23 од оваа Објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната цена не му се враќаат на купувачот.
 25. Во цената за отуѓување не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.
 26. Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности на Република Северна Македонија паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште. Во случај на раскинување на договор по вина на купувачот, истиот е обврзан да плати данок на промет и нотарски трошоци.
 27. Купувачот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите. Неисполнувањето на оваа обврска преставува основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната цена не му се враќаат на купувачот.
 28. Купувачот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее, без претходна согласност, да го заложува или на друг начин оптоварува земјиштето и објектите кои на истото ќе бидат изградени, се до завршувањето на градбата и бришење на прибелешката од точка 27 во јавните книги. Оваа забрана се прибележува во јавните книги.
 29. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на одржување на електронското јавно наддавање. Приговорот се поднесува во писмена форма до Комисијата, која е должна да одлучи со Решение во рок од 5(пет) работни дена од приемот на истиот. Против Решението донесено од страна на комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор странката има право да поднесе жалба во рок од 15(петнаесет) дена од денот на приемот на Решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.

Оваа објава ќе биде објавена и на web-страната на Општина Дебрца, www.debrca.gov.mk .

ОПШТИНА ДЕБРЦА

Комисија за спроведување на

постапките за јавно наддавање

 

 

Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Ј А В Е Н О Г Л А С За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 и 119/16) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2021 година, број 01-2187/10, од 28.12.2020, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 2 работници за времетраење до 12 месеци, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура                 ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи) и Сеча, утовар и транспорт на огревно дрво кое на општина Дебрца и е донирано, согласно договорот, број, од 2020 година, склучен со Јавно претпријатие за државни патишта и тоа- едно лице ракувач со механизација ( универзален ровокопач, мини ровокопач,трактор со мулчер ) и едно лице- ракувач со моторна пила ( секач на огревно дрво ).

 1. 2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработените лица ќе бидат ангажирани согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 850 денари по ангажирано лице, дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае пет работни дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk и огласната табла на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Центар за вработување  Охрид, односно до 05.01.2021 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

 

П Р И Ј А В А

За Јавни работи 2021 година,Општина Дебрца

Оглас

За Јавни работи 2021 година,Општина Дебрца

Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

Предлог буџет на општина Дебрца за 2021

Предлог Буџетот на Општина Дебрца за 2021 година ги содржи планираните приходи на Буџетот за 2021 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2021 година.

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Предлози и сугестии може да се поднесуваат на контакт инфо:

 • Адреса:
  с.Белчишта бб, 6344
 • Работно време:
  Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
  (Пауза од 11:00 до 11:30 часот)
 • Телефон (централа):
  +389(0)46 286 855
Предлог Буџет 2021

Предлог Буџет 2021

Јавен повик број 01/2021 за поднесување на понуди за доделување на дозволи и субвенции за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници кој заеднички го организираат општина Дебрца и општина Охрид

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Дебрца објавува:

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2020/2021 година

 

 

I.ВОВЕД

Општина Дебрца за студиската 2020/2021 година ќе додели стипендии на редовни студенти од општина Дебрца, запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија.

 

 1. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои студираат на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се редовни студенти од I година, кои во текот на средното образование постигнале континуиран одличен успех;
 2. Да се редовни студенти на повисоките години кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа: да имаат постигнато најмалку 7,00 просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година;
  3. Да не повторувале година во текот на студирањето;
 3. Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или фирми;
 4. Да се државјани на Република С. Македонија и жители на општина Дебрца.

 

Критериум за доделување на стипендиите се:

-Постигнат успех од претходните студиски години до тековната 2020/2021 година за сите студиски програми.

-Студентите кои немаат положено најмалку 80% од предвидените испити за претходните студиски години нема да бидат рангирани. За студенти кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи каде што вкупниот број на предвидени испити за една студиска година е помалку од 10 (десет) испити, за критериумот да имаат положено најмалку 80 % од предвидените испити ќе се земе критериумот да имаат положено само два испита помалку од вкупно предвидениот број на испити.

 

III.НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го  пополнат потребниот образец  за пријава поставен на интернет страната  www.debrca.gov.mk.

Со Пријавата потребно е да се достават следните документи:

1.Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2020/2021 година;

 1. Уверение за положени испити од претходните години ( студентите од I година доставуваат фотокопие од свидетелства од I-IV година средно образование);
 2. Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија;
 3. Изјавана кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во пријавата;
 4. Изјаваза користење и обработка на личните податоци на кандидатот , со која се сложува општина Дебрца по службена должност да ги обезбеди потребните документи од јавни институции со кои има склучено договори за соработка;

6.Фотокопија од индекс.

 

 1. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Пријавата со потребните документи, кандидатите треба да ги достават во рок од 15 дена, а најдоцна до 21.12.2020 година, на адреса: Општина Дебрца, 6344 село Белчишта, во затворен плик,  со назнака:  „За Комисијата за спроведување на Конкурсот за доделување ученички и студентски  стипендии“.

 

 

 1. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.500,00 денари месечно,  за девет месеци во текот на студиската година.

 

VI.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пријавите нема да бидат разгледувани ако доставената документација е:

-некомплетна и/или

-ненавремено доставена.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен најдоцна до  31.12.2020 година на интернет страницата на Општина Дебрца.

Студентите кои ќе добијат стипендија ќе склучат договор со општина Дебрца со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски.

 

 

                                                                                                ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                               Градоначалник

                                                                                                Зоран Ногачески

Потребните документи може да ги спуштите на следниот линк ТУКА

Големина на Фонт
Контраст